TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­xo­te­re En­jek­si­yon­luk Kon­sant­reSanofi-Aventis

Do­se­tak­sel

Ambalaj: 20 mg/0.5 mLx1 fla­kon ve 1.5 mL sey­rel­ti­ci içe­ren 1fla­kon ::80 mg/2mLx1 fla­kon ve 6 mL sey­rel­ti­ci içe­ren 1 fla­kon.

End.:Memekanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, over kanseri, baş-boyun kanserive prostat kanseri tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Do­se­tak­sel veya polisorbat 80 ile formüle edilen diğerilaçlara kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı gös­ter­miş olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Gebe ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır. Nöt­ro­fil sa­­yı­sı<1500 hüc­re/mm3 olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ağırka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyunkanseri hastaları için tüm hastalara, sıvı retansiyonu ve hipersensitivitereaksiyonlarının şiddetini azaltmak amacıyla, deksametazon gibikortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda (örn günde iki kez 8 mg) Taxoteretedavisinden önceki gün başlamak suretiyle 3 gün boyunca ön tedaviyapılmalıdır. Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel enfüzyonundan 12saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dir. Hastalarhipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerdeyakından izlenmelidir. Erüpsiyonlar ve ardından meydana gelen deskuamasyonlargibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesigerektiği bildirilmiştir. Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibiciddi sıvı retansiyonu olan hastalar yakından takip edilmelidir. Ciddiperiferik nöropati gelişimi doz azaltılmasını gerektirir.

Yan E.: Ke­mik ili­ği sup­res­yo­nu, ağır nöt­ro­pe­ni, sep­sisve pnö­mo­ni gi­bi en­fek­si­yöz epi­zod­lar, trom­bo­si­to­pe­ni, kü­çük çap­lıet­ki­ler ateş bas­ma­sı, pru­ri­tus ile ve­ya tek ba­şı­na kı­za­rık­lık, gö­ğüsdar­lı­ğı, sırt ağ­rı­sı, disp­ne, ilaç ate­şi ve­ya üşü­me, hi­po­tan­si­yon,bron­kos­pazm, ödem ve da­ha en­der ola­rak plev­ral efüz­yon, asit, pre­kar­di­yalefüz­yon ve ki­lo ar­tı­şı gi­bi sı­vı tu­tul­ma­sı tab­lo­la­rı, cilt re­ak­si­yon­la­rı,pa­res­te­zi, dis­ta­ni ve­ya ağ­rı, di­ya­re, kus­ma, sto­ma­tit, hi­po­tan­si­yo­n,pa­rok­sis­mal at­ri­al ta­şi­kar­di, at­ri­al flut­ter, dis­rit­mi, sol vent­ri­külejek­si­yon frak­si­yo­nun­da bo­zul­ma, uygulama yerinde hi­per­pig­men­tas­yon,enf­la­mas­yon, lo­kal eri­tem, cilt ku­ru­lu­ğu ve­ya da­mar şiş­me­si, fi­le­bit,ekst­ra­va­zas­yon, alo­pe­si, as­te­ni, mu­ko­za il­ti­ha­bı, art­ral­ji, mi­yal­jigörülebilir.

Etkileş.: Ke­to­ko­na­zol, sik­los­po­rin, ter­fe­na­din, erit­ro­mi­sinve tro­le­an­do­mi­sin gi­bi ilaç­lar­dan et­ki­lendiğinden, ay­nı an­da do­set­ka­selve bu ilaç­lar uy­gu­lan­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Meme kanserinde önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2olup, 6 siklus olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m2 ve siklofosfamid500 mg/m2’den 1 saat sonra uygulanır. Küçük hücreli olmayan akciğerkanserinde, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklindeuygulanır. Hiç kemoterapi almamış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel75 mg/m2 ve hemen ardından 30-60 dakika süreyle sisplatin 75 mg/m2şeklindedir. Önceki platin-bazlı kemoterapinin başarısız kalmasından sonrakitedavi için, önerilen dozaj, tek ajan olarak 75 mg/m2’dir. Overkanserinde tavsiye edilen doz, her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreliinfüzyon olarak uygulanan 100 mg/m2’dir. Platin grubu ilekombinasyon halinde uygulandığında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m2‘dir. Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyonşeklinde uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ilekombinasyon halinde, 75 mg/m2’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyoninsidansını azaltmak amacıyla, her kürün 5. gününden başlayarak 10 gün süreyle,oral florokinolon veya eşdeğeri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.Prostat kanserinde tavsiye edilen doz her üç haftada bir olmak üzere 1 saatsüreli infüzyon olarak uygulanan 75 mg/m2’dir. Oral yoldan günde iki kez 5 mgprednison veya prednisolon devamlı olarak uygulanır.

Taxotere adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki