TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­zo­cin Fla­kon IVWyeth

Pi­pe­ra­si­lin sod­yum,ta­zo­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 2.25 g (2 g+250 mg)x1 fla­kon ve 10 mL’lik en­jek­si­yon­luksu am­pu­lü.

Ta­zo­cin Fla­kon IV/En­füz­yon

Pi­pe­ra­si­lin sod­yum,ta­zo­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 4.5 g (4 g+500 mg)x1 fla­kon, 50 mL’lik en­jek­si­yon­luksu am­pu­lü ve trans­fer se­ti.

End.:Du­yar­lıor­ga­niz­ma­la­rın uy­gun kül­tür ve du­yar­lık test­le­riy­le sap­tan­dı­ğıve­ya kuş­ku­la­nıl­dı­ğı alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, id­rar yo­luen­fek­si­yon­la­rı (komp­li­ke ve ba­sit), int­ra­ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar,cilt ve cilt ya­pı­sı en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­yel sep­ti­se­mi, po­li­mik­ro­biken­fek­si­yon­lar, ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rıgi­bi sis­te­mik ve/ve­ya lo­kal en­fek­si­yon­lar­da en­di­ke­dir. Be­lir­ti­lenbu en­di­kas­yon­la­rın ya­nı sı­ra, pi­pe­ra­si­li­ne du­yar­lı or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar, pi­pe­ra­si­lin içe­ri­ğin­den do­la­yı dabu kom­bi­nas­yo­na ya­nıt ve­rir­ler.

Kontr.E.: Pe­ni­si­lin­ler ve/ve­ya se­fa­los­po­rin­ler ya da b-lak­ta­maz in­hi­bi­tör­le­ri­nin her­han­gibi­ri­ne kar­şı al­ler­jik re­ak­si­yon­la­rı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le te­da­vi gö­ren has­ta­lar­da, cid­dive za­man za­man fa­tal ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Pi­pe­ra­li­sin/ta­zo­bak­tamkom­bi­nas­yo­nu ile te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce, pe­ni­si­lin­ler, se­fa­los­po­rin­lerve di­ğer al­ler­jen­le­re kar­şı da­na ön­ce­ki aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıdik­kat­le araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar yal­nız te­ra­pö­tikya­ra­rı has­ta ve fe­tü­se olan risk­ten da­ha faz­la ise te­da­vi edil­me­li­dir.12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Kı­za­rık­lık ve ka­şın­tı, di­ya­re, bu­lan­tı ve kus­ma,hi­po­tan­si­yon, ba­ğır­sak tı­kan­ma­sı, bay­gın­lık, üşü­me, sırt ağ­rı­sı,kı­rık­lık, sup­ra­vent­ri­kü­ler ve vent­ri­kü­ler da­hil ta­şi­kar­di, bra­di­kar­di,arit­mi, at­ri­al fib­ri­las­yon, vent­ri­kü­ler fib­ri­las­yon, kar­di­yak ar­rest,kalp yet­mez­li­ği, do­la­şım bo­zuk­lu­ğu, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, tit­re­me,kon­vül­zi­yon, ver­ti­go, me­le­na, gaz, ka­na­ma, gast­rit, hıç­kı­rık, ül­se­ra­tifsto­ma­tit, ila­ca bağ­lı ko­lit, ku­lak çın­la­ma­sı, ana­fi­lak­si, semp­to­ma­tikhi­pog­li­se­mi, su­sa­ma, mi­yal­ji, art­ral­ji, me­zen­te­rik em­bo­li, pur­pu­ra,bu­run ka­na­ma­sı, pul­mo­ner em­bo­li, kon­füz­yon, hallüsinasyon, dep­res­yon,vajinal akın­tı, va­ji­nit, fa­ren­jit, ak­ci­ğer öde­mi, bron­kos­pazm, ök­sür­me,ge­ni­tal ka­şın­tı, ter­le­me, tat du­yu­sun­da bo­zuk­luk, re­tan­si­yon, di­zü­ri,oli­gü­ri, he­ma­tü­ri, in­kon­ti­nans, fo­to­fo­bi, kı­zar­ma görülebilir.

Etkileş.:Tazocin ile pro­be­ne­si­din bir­lik­te kul­la­nı­mı, pi­pe­ra­si­linve ta­zo­bak­tam için da­ha uzun bir ya­rı­lan­ma öm­rü ve da­ha dü­şük re­nalkli­rens mey­da­na ge­ti­rir, bu­nun­la be­ra­ber, her iki ila­cın plaz­ma pikkon­sant­ras­yon­la­rı et­ki gör­mez. Tob­ra­mi­sin pi­pe­ra­si­lin ile kom­bi­neola­rak alın­dı­ğın­da tob­ra­mi­si­nin far­ma­ko­ki­ne­ti­ği, ile­ri de­re­ce­deböb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da (kro­nik he­mo­di­ya­lizhas­ta­la­rı), be­lir­gin öl­çü­de de­ğiş­mek­te­dir. Pi­pe­ra­si­li­nin, ve­ku­ron­yumile eş­za­man­lı kul­la­nıl­dı­ğın­da ve­ku­ron­yu­mun nö­ro­mus­kü­ler blo­ka­jı­nınuza­ma­sın­da rol oy­na­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir. Yük­sek doz­lar­da he­pa­rin,oral an­ti­ko­agü­lan­lar ve ka­nın ko­agü­las­yon sis­te­mi­ni ve/ve­ya trom­bo­sitfonk­si­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­len di­ğer ilaç­lar­la eş­za­man­lı te­da­vi sü­re­sin­ceko­agü­las­yon pa­ra­met­re­le­ri da­ha sık test edil­me­li ve dü­zen­li ola­rakiz­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki nor­mal böb­rekfonk­si­yon­lu ço­cuk­lar için ge­nel do­zaj her 8 sa­at­te bir 4.5 g Ta­zo­cin’dir. Top­lamgün­lük doz, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne ve böl­ge­si­ne bağ­lı­dır ve her 6ve 8 sa­at­te bir 2.25 g ile 4.5 g Ta­zo­cin uy­gu­la­na­bi­lir. Akut en­fek­si­yon­lar­da, kli­nik be­lir­ti­le­rinve­ya ate­şin gi­de­ril­me­si­nin ar­dın­dan Ta­zo­cin ile te­da­vi­ye48 sa­at da­ha de­vam edil­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­si 7-10 gün­dür. Ya­vaş IVen­jek­si­yon (3-5 da­ki­ka) ve­ya en­füz­yon (20-30 da­ki­ka) yo­luy­la ve­ri­le­bi­lir.

Tazocin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki