TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­for Du­otab Tab­let     Or­ga­non

Le­vo­ti­rok­sin so­dyum

Ambalaj: 0.1 mgx100 tab­let­.

End.:Ba­sit(eu­ti­ro­id) gu­atr ve her tür­lü eti­yo­lo­ji­ye sa­hip hi­po­ti­ro­idizm(mik­sö­dem, kre­ti­nizm ve her yaş­ta­ki has­ta­lar­da gö­rü­len ba­sit hi­po­ti­ro­idizm)te­da­vi­sin­de (su­ba­kut tri­oi­di­tin iyi­leş­me ev­re­sin­de gö­rü­len ge­çi­cihi­po­ti­ro­idizm ha­riç), hi­po­fi­zer TSH sup­res­yo­nu ama­cıy­la, pri­merat­ro­fi ve ti­ro­id be­zi­nin kıs­men ya da bü­tü­nüy­le ek­sik ol­du­ğu du­rum­lar­da,ti­ro­id sup­res­yon tes­tin­de di­yag­nos­tik amaç­la, pos­to­pe­ra­tu­var tek­rar­la­ma­yıön­le­mek ama­cıy­la, fonk­si­yo­nel yet­mez­li­ğe bağ­lı pri­mer hi­po­ti­ro­idizm­de,ti­ro­idit­te, se­kon­der ve­ya ter­si­yer hi­po­ti­ro­idizm­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ge­nelola­rak ta­nı­sı kon­muş an­cak te­da­vi edil­me­miş ad­re­nal kor­teks ye­ter­siz­li­ğin­de(ki, bu du­rum­da ön­ce bu ye­ter­siz­li­ğin te­da­vi­si ya­pı­lır, kı­sa birsü­re son­ra T4 te­da­vi­si ek­le­nir), te­da­vi edil­me­miş ti­ro­tok­si­koz­dave le­vo­ti­rok­si­ne kar­şı oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Fe­tü­se za­rar ver­me ris­ki ta­şı­mak­sı­zın, ge­be­lik­tekul­la­nı­la­bi­lir. Lak­tas­yon üze­ri­ne ke­sin et­ki­si bi­lin­me­mek­te­dir.An­ne sü­tüy­le az mik­tar­da atıl­mak­­la bir­lik­te, te­ra­pö­tik doz­lar­dabe­bek üze­rin­de et­ki­li ol­ma­ya­ca­ğı gö­rü­şü ha­kim­dir.

Yan E.: İş­tah­ta ve menst­rü­el pe­ri­yod­da de­ği­şik­lik­ler,gö­ğüs ağ­rı­sı, di­ya­re, tre­mor, baş ağ­rı­sı, ir­ri­ta­bi­li­te, hu­zur­suz­luk,ta­şi­kar­di ve kar­di­yak arit­mi­ler, sı­ca­ğa kar­şı has­sa­si­yet, uy­ku­suz­luk,aşı­rı ter­le­me, kus­ma, ki­lo kay­bı gi­bi hi­per­ti­ro­idizm be­lir­ti­le­ri­neyol aça­bi­lir.

Etkileş.:Ko­les­ti­ra­minile le­vo­ti­rok­si­nin en az 4 sa­at aray­la alın­ma­lı­dır. Di­abe­tes mel­li­tusol­gu­la­rın­da, le­vo­ti­rok­sin, in­sü­lin ya da oral hi­pog­li­se­mik ilaç­la­rınge­rek­sin­me­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ti­ro­id müs­tah­zar­la­rı an­ti­ko­agü­lan­la­rınak­ti­vi­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Le­vo­ti­rok­sin, di­ji­ta­lis müs­tah­zar­la­rı­nınet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. Est­ro­jen­ler, ti­rok­sin bağ­la­yı­cı glo­bü­lin­le­rinse­rum dü­zey­le­ri­ni yük­sel­te­bi­lir. Fe­no­bar­bi­tal, te­orik ola­rak le­vo­ti­rok­si­ninhe­pa­tik deg­ra­das­yo­nu­nu ar­tı­ra­bi­lir. Le­vo­ti­rok­si­n te­da­visi sı­ra­sın­dafe­ni­to­in IV yol­dan uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ti­ro­id müs­tah­zar­la­rı­ sem­pa­to­mi­me­tikamin­ler ya da tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­ların et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.T4’ün pe­ri­fer­de T3’e dö­nü­şü­mü­nü kı­smen ya da ta­ma­menin­hi­be edi­ci ilaç­lar, b-blo­ker­ler,yük­sek doz­da pro­pil­ti­ou­ra­sil, ba­zı X-ışın­la­rı kont­rast mad­de­le­ri vedek­sa­me­ta­zon, le­vo­ti­rok­si­nin te­ra­pö­tik et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç do­zu 0.1 mg’dir. Her iki haf­ta­da bir 0.05mg art­tı­rı­la­rak is­te­ni­len do­za ula­şı­lır. Sürek doz ge­nel­lik­le 0.2mg’dir. Eriş­kin miks öde­min­de gün­de 0.05-0.1 mg’la baş­la­nır ve her ay0.05 mg art­tı­rı­lır. Sürek do­zu 0.1-0.3 mg’dir. Te­da­vi­nin et­ki­si 2-4haf­ta son­ra gö­rü­lür. Te­da­vi sü­re­sin­ce ba­zal me­ta­bo­liz­ma ve semp­tom­la­rısık ola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Te­da­vi sı­ra­sın­da hi­per­ti­ro­idizmbe­lir­ti­le­ri gö­rü­lür­se, te­da­vi­ye 3-5 gün ara ve­ri­le­rek da­ha dü­şükdo­za ge­çil­me­li­dir. Ker­nik­te­rizm­de ba­şa­rı­ya an­cak 6 ay-1 yaş dö­ne­migi­bi er­ken te­da­vi­ler­le ula­şı­la­bi­lir.

Tefor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki