TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­nok­til Kap­sül     Ec­za­cı­ba­şı

Te­no­ksi­kam

Ambalaj: 20 mgx10 kapsül.

Eşdeğeri:No­ba­teksFilm Tab­let: 20 mgx10tablet (No­bel); Ok­sa­men Tab­let: 20 mgx10 tablet (MustafaNevzat); Te­nok­sanKap­sül: 20 mgx10 kapsül (Drog­san); Te­noxKap­sül: 20 mgx10 kapsül (Bi­o­far­ma); Til­co­tilLak Tab­let: 20 mgx10tablet­ (Roc­he); Til­ko Kap­sül: 20 mgx10 kapsül (Ko­çak); Vi­enoks Film Tab­let: 20 mgx10 tablet (Top­rak); Zi­ka­ral Kap­sül:20 mgx10 kapsül (Sa­no­vel).

End.:Ro­ma­to­idart­rit, os­te­o­art­rit, art­roz, an­ki­lo­zan spon­di­lit, ek­lem dı­şı has­ta­lık­lar,örn. ten­di­nit, bur­sit, omuz pe­ri­art­ri­ti -omuz-el send­ro­mu-, kal­ça pe­ri­art­ri­ti,bur­kul­ma ve in­cin­me­ler ile akut gutun semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ğıol­anlarda kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sa­li­si­lat ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varajan­la­rın as­tım, ri­nit ve­ya ür­ti­ker gi­bi semp­tom­la­rı oluş­tur­du­ğuhas­ta­la­ra; gast­rit, gast­rik ve du­ode­nal ül­ser gi­bi has­ta­lık­la­rıolan ve­ya da­ha ön­ce bu has­ta­lık­la­rı ge­çi­ren kim­se­le­re de uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Anes­te­zi ve ame­li­yat ön­ce­si yaş­lı has­ta­la­ra, böb­rek yet­mez­li­ğiris­ki bu­lu­nan ve ka­na­ma ris­ki yük­sek olan has­ta­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Gast­ro­in­tes­ti­nal is­ten­me­yen et­ki ris­ki­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan sa­li­si­lat­lar­lave di­ğer ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­la bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: An­ti­ko­agü­lan ve/ve­ya oral di­ya­be­tik­le­rin, has­taya­kın­dan iz­len­me­di­ği sü­re­ce bir­lik­te uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Pros­tag­lan­din sen­tez in­hi­bis­yo­nu re­nal fonk­si­yon­lar üze­ri­ne terset­ki ya­pa­bi­lir. Te­nok­si­kam trom­bo­sit kü­me­len­me­si­ni in­hi­be ederve he­mos­ta­zı et­ki­le­ye­bi­lir. Pep­tik ül­ser ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma du­ru­mun­da te­nok­si­kam te­da­vi­si he­men ke­sil­me­li­dir. Başdön­me­si, ser­sem­le­me ve gör­me bo­zuk­lu­ğu gi­bi araç kul­la­nı­mı­nı et­ki­le­ye­bi­le­cekyan et­ki­le­rin gö­rül­dü­ğü has­ta­lar araç ve ma­ki­ne kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­la­rıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin üçün­cü tri­mes­te­rin­de kro­nikte­da­vi­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­rin ço­cuk­la­rın­da ola­sıbir yan et­ki göz ar­dı edil­me­me­li ve şüp­he­le­ni­len du­rum­da ya be­beksüt­ten ke­sil­me­li ve­ya ilaç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Gast­rik,epi­gast­rik ve ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık, dis­pep­si, yan­ma, bu­lan­tı, başdön­me­si, baş ağ­rı­sı görülebilir.

Etkileş.:İs­ten­me­yengast­ro­in­tes­ti­nal re­ak­si­yon ne­de­niy­le, sa­li­si­lat­lar ve di­ğer NSA­ID’le­rinbir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ba­zı NSA­ID’ler ve haf­ta­da15 mg ve­ya da­ha yük­sek doz­da me­tot­rek­sa­tın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nağır me­tot­rek­sat ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bilir. NSA­ID’ler lit­yu­munre­nal kli­ren­si­ni azal­ta­ca­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı plaz­malit­yum dü­ze­yin­de ar­tı­şa ve lit­yum ze­hir­len­me­si­ne ne­den ola­bi­lir.Te­nok­si­kam po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Te­nok­si­kam a-ad­re­ner­jik blo­ker­le­rinve ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.NSA­İD’le­rin he­pa­rin ile bir­lik­te kul­la­nım­da, he­mo­ra­ji ris­ki ar­tar(trom­bo­sit fonk­si­yon­la­rın in­hi­bis­yo­nu) ve NSA­ID’ler­de gast­ro­du­ode­nalmu­kus ha­sa­rı olu­şa­bi­lir. b-Blo­ker,sik­los­po­rin, ra­him içi araç ve trom­bo­li­tik ajan­lar ile bir­lik­te kul­la­nım­daözel­lik­le ön­lem alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Bü­yük­ler­de or­ta­la­ma gün­lük doz, tek doz ha­lin­de1 kap­sül­dür. Akut gut­ta ilk iki gün 2 kap­sül, da­ha son­ra 5 gün sü­rey­legün­de 1 kap­sül­dür.

Tenoktil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki