TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ter­mal­gi­ne Ped­iyatrik Su­po­zi­tu­var     No­var­tis CH

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:100 mgx10su­po­zi­tu­var.  

Ter­mal­gi­ne Pe­di­yat­rik Şu­rup    

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:120 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Aso­malPe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5mLx100 mL (Rad­yum); No­ral Pe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (İ.E.Ula­gay); Pol­mo­fen Pe­di­yat­rikSüs­pan­si­yon: 120 mg/5mLx100 mL (Ye­ni İlaç); Tem­po Elik­sir: 120 mg/5 mLx100 mL (Ak­de­niz); Ter­ma­cet Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx100 mL (Top­rak); TylolSüs­pan­si­yon: 120 mg/5mLx100 mL (Nobel).

End.:Çocuklardaha­fif ve or­ta şiddetli ağrılar ile ate­şin semptomatik tedavisinde en­di­ke­dir.

Kont­r.E.: Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­ya­rlı­ğı ol­du­ğu bi­li­nenhas­ta­lar­ ile kara­ciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkompli­kasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görü­lebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisiniartırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Klor­amfenikol,barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süre­si­nietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etki­siniartırır.

Doz Önerisi: Termalgine Pediyatrik Supozituvar: 6 ay-1 yaş: Gün­de 3-4 kez 4-6 sa­at aray­la 1 su­po­zi­tu­var,mak­si­mum 4 su­po­zi­tu­var. 1-6 yaş: Gün­de 3-4 kez 1-2 su­po­zi­tu­var, mak­si­mum8 su­po­zi­tu­var.Termalgine Pediyatrik Şurup: 3 ay 1 yaş: Gün­de 3-4 kez 4-6 sa­at aray­la 2.5-5 mL, mak­si­mumgün­lük doz 20 mL; 1-6 yaş ara­sı: Gün­de 3-4 kez 5-10 mL, mak­si­mum gün­lükdoz 40 mL; 6-12 yaş ara­sı: Gün­de 3-4 kez 10 mL, mak­si­mum gün­lük doz 50 mL.

Ter­mal­gi­ne For­te Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri:DarvolinTab­le­t: 20 tablet (Eczacıbaşı); Ge­ral­gi­ne-P Tab­let: 20 tablet(Mü­nir Şa­hin); MedafeinTab­le­t: 20 tab­let (Koçak); NopainPlus Tab­le­t: 20 tablet(Ca­Sel); Se­ta­kafTab­let: 20 tablet (Kurt­san); TylolPlus Tab­let: 20 tablet(No­bel).

End.:Ağ­rı ke­si­ciola­rak baş ağ­rı­la­rın­da, is­ke­let ka­sı ağ­rı­la­rın­da, ro­ma­tiz­ma veart­rit du­rum­la­rın­da, diş ağ­rı­la­rın­da, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya di­ğerbak­te­ri­yel ve vi­ral en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ase­til­sa­li­si­likasit aler­ji­si ve­ya kont­ren­di­kas­yo­nun­da he­mos­ta­tik ra­hat­sız­lık­la­rı(an­ti­ko­agü­lan ve üri­ko­zü­rik te­da­vi da­hil ol­mak üze­re), üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal ra­hat­sız­lık­la­rı (ül­ser, gast­rit, hi­atus her­nia) olan ki­şi­ler­dede anal­je­zik/an­ti­pi­re­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pa­ra­se­ta­molve ka­fe­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rekhas­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer, böb­rek, kalp, ak­ci­ğer has­ta­la­rıy­lada­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­da mut­la­ka he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra he­pa­tik tok­si­si­teve ağır ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Gün­lük top­lam doz 2 g’ninal­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de he­kim kont­ro­lüal­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Çok sey­rekola­rak he­mo­li­tik ane­mi, nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nigö­rü­le­bi­lir. Ür­ti­ker, eri­tem­li de­ri re­ak­si­yon­la­rı, de­ri erüp­si­yo­nu,hi­pog­li­se­mi gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sısey­rek de ol­sa bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Oral kont­ra­sep­tif­ler,pa­ra­se­ta­mo­lün eli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nü azal­tır. Me­tok­lop­ra­mid pa­ra­se­ta­mo­lünin­ce ba­ğır­sak­lar­dan emilimini hız­lan­dı­rır. Si­me­ti­din ve oral kont­ra­sep­tif­lerka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı in­hi­be ede­bi­lir. Ak­tif kö­mür pa­ra­se­ta­molemilimini azal­tır. Pa­ra­se­ta­mol ile bir­lik­te klo­ram­fe­ni­kol uy­gu­la­ma­sıse­rum dü­ze­yi­ni yük­sel­tir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 12 ya­şın­dan bü­yük­le­re ve ye­tiş­kin­le­re,gün­de mak­si­mum 8 tab­let ol­mak üze­re her 4 sa­at­te bir 1-2 tab­let ve­ri­lir.12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra öne­ril­mez.

Termalgine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki