TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ter­nex Gar­ga­ra    TriP­har­ma

Ben­zi­da­min HCl

Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ben­zi­danGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (De­va); FarengilGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (Eczacıbaşı); TanFlexGar­ga­ra: 22.5 mg/15 mLx120 mL (Abdi İbrahim); Tan­tumVer­de Gar­ga­ra: 22.5mg/15 mLx120 mL (Çınay).

End.:Ağız içi­nelo­kal ola­rak uy­gu­lan­dı­ğın­da aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da en­di­ke­dir: Ağız ve Diş Eti Has­ta­lık­la­rı: Gin­gi­vit, aft, glos­sit, pa­ra­den­tal has­ta­lık­larve aşı­rı zor­lan­ma­ya bağ­lı pa­ra­den­toz­lar­da; yar­dım­cı te­da­vi ola­rakdiş çe­ki­mi ve te­da­vi­le­rin­de. Bo­ğazHas­ta­lık­la­rı: An­jin, fa­ren­jit, la­ren­jitve ton­sil­lit­te ge­rek­li an­ti­bak­te­ri­yel te­da­vi­ye yar­dım­cı ola­rak;ke­mo­te­ra­pi, rad­yo­te­ra­pi ve di­ğer ne­den­ler­den (ör­ne­ğin tra­ke­alen­tü­bas­yon) kay­na­kla­nan ağız boş­lu­ğu mu­ko­zit­le­rin­de, en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ge­be­ler­de ve ben­zi­da­min HCl’ye aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu ve­ya sal­ya ar­tı­şı,tat bo­zuk­lu­ğu, iş­tah kay­bı, baş dön­me­si, mi­de-ba­ğır­sak bo­zuk­lu­ğu,na­di­ren al­ler­ji, uy­ku bo­zuk­lu­ğuy­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Bir öl­çek so­lüs­yon ile 20-30 sa­ni­ye ağız­da çal­ka­la­mave/ve­ya gar­ga­ra ya­pıl­dık­tan son­ra ka­lan kı­sım dı­şa­rı atı­lır. Ge­rek­si­n­meyegö­re bu 2-3 kez 3-4 sa­at aray­la tek­rar­la­nır, ge­rek­ti­ğin­de 5 ke­re­yeçı­kı­la­bi­lir. Te­da­vi sü­re­si, ol­gu­ya gö­re or­ta­la­ma 2-7 gün ara­sın­da­dır.7 gü­nü geç­mez, an­cak rad­yas­yon mu­ko­zit­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi zo­run­lu­lukvar­sa, te­da­vi he­kim de­ne­ti­min­de 15 gün ka­dar sü­re­bi­lir. 6 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Ter­nex Jel

Benz­ida­mi­n HCI

Ambalaj: %5x50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:BenzidanJel: %5x50 g (Deva); TantumJel: %5x50 g (Çınay).

End.:Çe­şit­line­den­le­re bağ­­­lı (cer­ra­hi, trav­ma­tik, fi­zik vs.) yu­mu­şak do­ku ze­de­len­me­le­ri­neiliş­kin lo­kal ödem, enf­la­mas­yon ve bu­nun­la iliş­ki­li ağ­rı­lı du­rum­la­rın(bur­sit, ten­di­nit, mi­yal­ji, lum­ba­go, bur­kul­ma, ezik, kas ge­ri­le­me­sivs) ve pe­ri­fe­rik ve­no­pa­ti­le­rin (va­ri­ko­sit, fi­le­bit, trom­bo­fi­le­bit)te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ben­zi­da­mi­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Açık ya­ra­ya sü­rül­me­me­li­dir. Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­sıdu­yar­lı­ğa ne­den ola­bi­lir. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak cilt tah­ri­şi­ne bağ­lı ka­şın­tı, eri­temve­ya pa­pü­lo-ve­zi­kü­ler re­ak­si­yon gö­rü­le­bi­lir­se de, bu be­lir­ti­lerilaç ke­si­lin­ce kay­bo­lur.

Doz Önerisi: Has­ta böl­ge­ye ve/ve­ya et­ra­fı­na ha­fif­çe ye­di­re­rekgün­de 2-3 kez sü­rü­lür. Te­da­vi sü­re­si cer­ra­hi trav­ma­lar­da 3-5 gün;di­ğer trav­ma­tik lez­yon­lar­da 5-7 gün; pe­ri­fe­rik ve­no­pa­ti­ler­de 15gün­dür. Bu sü­re, ge­rek­ti­ğin­de 1 ay ka­dar uza­tı­la­bi­lir.

Ternex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki