TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ter­ramy­cin De­ri Mer­he­mi   Pfi­zer

Ok­si­tet­ra­sik­li­nHCI 30 mg, po­li­mik­sin B sül­fat 10.000 İÜ

Ambalaj: 14.2 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:PolimisinDeri Merhemi: 14.2 g (Koçak).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın oluş­tur­du­ğu pyo­der­ma, püs­tü­ler der­ma­tit gi­bilo­kal cilt en­fek­si­yon­la­rı­nın ve en­fek­te ol­muş kü­çük ya­ra ve ya­nık­la­rınpro­fi­lak­si ve lo­kal te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Da­ha ön­cebi­le­şi­mde­ki ajan­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Yan E.:Ki­şi­selaşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı aler­jik re­ak­si­yon­lar na­dir ola­rak bil­di­ril­mek­te­dir.Bu tür re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­cek olur­sa te­da­vi ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Cilt ö­zen­li bir şe­kil­de te­miz­len­dik­ten son­ra ste­rilbir gaz­lı bez ü­ze­ri­ne ko­nu­lan mer­hem has­ta böl­ge­ye gün­de en az 2-3kez uy­gu­la­nır. Mer­hem has­ta yü­zey­le sü­rek­li te­mas ha­lin­de bı­ra­kıl­ma­lı­dır.Te­da­vi sü­re­si en­fek­si­yo­nun şid­de­ti ve tü­rü­ne bağ­lı o­lup, bir­kaçgün­le bir­kaç haf­ta a­ra­sın­da de­ği­şe­bi­lir.

Ter­ramy­cin Göz Mer­he­mi

Ok­si­tet­ra­sik­li­nHCI 5 mg, po­li­mik­sin B sül­fat 10.000 IU/g

Ambalaj: 3.5 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:PolimisinGöz Merhemi: 3.5 g (Koçak).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra bağ­lı ve kon­junk­ti­va ve/ve­ya kor­ne­ayı tu­tanyü­zey­sel göz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. To­pi­kaluy­gu­la­ma, en­fek­si­yon şid­det­liy­se ve­ya yal­nız lo­kal te­da­vi­ye ce­vapver­mez­se sis­te­mik uy­gu­la­may­la des­tek­len­me­li­dir.

Kontr.E.:İçe­ri­ğin­de­kimad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ha­ri­cen kul­la­nı­lır ve yal­nız gö­ze uy­gu­la­nır.Tet­ra­sik­lin­le­rin diş ge­li­şi­mi sü­reç­le­rin­de (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sı,be­bek­lik ve 8 ya­şı­na dek olan ço­cuk­luk dö­nem­le­rin­de) sis­te­mik ola­rakuy­gu­lan­ma­sı diş­le­rin ka­lı­cı ola­rak renk­len­me­si­ne ve is­ke­let ge­li­şi­min­dege­ri­le­me­ye ne­den ola­bil­mek­te­dir. To­pi­kal tet­ra­sik­lin­ler, ge­be­liksı­ra­sın­da en azın­dan, tet­ra­sik­lin kul­la­nıl­ma­sıy­la el­de edi­le­cekola­sı ya­rar­lar po­tan­si­yel risk­le­ri gö­ze al­ma­yı hak­lı kı­la­cak dü­zey­deise kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sis­te­mik uy­gu­la­ma son­ra­sın­da sü­te geç­tik­le­ribi­lin­mek­te­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler­de­ki cid­di yan et­kipo­tan­si­ye­li ne­de­niy­le bu ila­cın uy­gu­lan­ma­sı­nın an­ne sağ­lı­ğı yö­nün­denöne­mi göz önü­ne alı­na­rak te­da­vi­nin ke­sil­me­si ve­ya emzirmenin dur­du­rul­ma­sıara­sın­da ter­cih ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Kon­taktder­ma­tit da­hil ol­mak üze­re, ki­şi­sel aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı aler­jikre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Of­tal­mik tet­ra­sik­lin müs­tah­zar­la­rıy­lalak­ri­mas­yon­da art­ma, ge­çi­ci bir bat­ma ve­ya yan­ma ve ya­ban­cı ci­simhis­si sık­ça or­ta­ya çı­ka­bil­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Po­li­mik­sin B sül­fat­lı Ter­ramy­cinGöz Mer­he­mi, u­fakmik­tar­lar­da (yak­la­şık 1 cm), alt göz ka­pa­ğı­nın kon­junk­ti­va kıv­rı­mıi­çi­ne, en­fek­si­yon ta­ma­men ge­çip şi­fa ta­mam­la­na­na ka­dar gün­de 4-6kez uy­gu­lan­ma­lı­dır. Bu, en­fek­si­yo­nun ta­bi­a­tı ve­ya şid­de­ti­ne gö­rebir gün­den bir­kaç haf­ta­ya ka­dar sü­re­bi­lir. Ble­fa­rit­te, i­la­cın uy­gu­la­ma­sın­danön­ce bü­tün ka­buk­lar ve ke­pek­ler te­miz­len­me­li­dir. Pro­fi­lak­si i­çin,a­me­li­yat­tan bir gün ön­ce baş­la­yıp, a­me­li­yat son­ra­sı bir­kaç gün ay­nışe­kil­de uy­gu­la­nır.

Terramycin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki