TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­ta­nus-Gam­ma FlakonOn­ko

İn­san te­ta­noz im­müng­lo­bu­li­ni250 IU

Ambalaj: 2 mLx1 flakon.

End.: Aşı­sı bu­lun­ma­yan ya da aşı­lan­ma­sı ya­rım kal­mışya da ne za­man aşı­lan­dı­ğı bi­lin­me­yen, top­rak ile kon­ta­mi­ne ya dafark­lı bir ne­den­den do­la­yı kir­li ya­ra­sı bu­lu­nan has­ta­lar­da te­ta­no­zunpro­fi­lak­si­sin­de ve te­ta­noz te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Te­ta­noz cid­di bir has­ta­lık ol­du­ğu için, ke­sin birkont­ren­di­kas­yo­nu yok­tur.

Uyar.: İnt­ras­pi­nal ya da int­ra­ve­nöz ola­rak uy­gu­lan­maz(şok ris­ki).Te­ta­noz im­müng­lo­bü­li­ni en­jek­si­yo­nu ve te­ta­noz aşı­sıay­nı böl­ge­ye ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Ger­çek bir en­di­kas­yon ge­rek­si­ni­miol­ma­dık­ça ge­be ka­dın­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.  İm­müng­lo­bu­lin­ler an­ne sü­tü yo­luy­­laatı­lır ve do­la­yı­sıy­la, ko­ru­yu­cu an­ti­kor­lar pa­sif ola­rak be­be­ğege­çe­bi­lir.

Yan E.: Ba­zan en­jek­si­yon böl­ge­sin­de ha­fif ve­ya or­ta şid­det­teağ­rı ola­bi­lir. Bu­nu ön­le­mek için doz iki­ye bö­lü­nüp, fark­lı yer­le­reuy­gu­la­na­bi­lir. En­jek­si­yon böl­ge­sin­de hi­per­ter­mi, ri­gor, kı­rık­lık,de­ri dö­kün­tü­sü ve eri­tem gi­bi al­ler­jik re­ak­si­yon­lar çok na­dir ola­rakgö­rül­müş­tür.

Etkileş.: İla­cın uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra en az 6 haf­ta ter­ci­hen3 ay can­lı aşı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler ay­nı do­zu al­ma­lı­dır. Te­ta­nus pro­fi­lak­si­si: IM en­jek­si­yon ile 250 IU. Bu doz, en­fek­te ol­muş ya­ra­lar­daya­ra­lan­ma 24 sa­at­ten ön­ce ol­duy­sa ya da eriş­ki­nin ağır­lı­ğı­nın or­ta­la­maağır­lı­ğı­nın üs­tün­de ol­du­ğu du­rum­lar­da iki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­lı­dır(500 IU). Kli­nik ola­rak te­ta­nus teş­hi­siko­nan ol­gu­la­rın te­da­vi­sin­de; ya­pı­lanbir­çok ça­lış­ma­nın öner­di­ği gi­bi Te­ta­nusGam­ma, kli­nik ola­rak te­ta­nus teş­hi­siko­nul­muş ol­gu­la­rın te­da­vi­sin­de di­ğer uy­gun kli­nik te­da­vi yön­tem­le­riy­lekom­bi­ne, IM, tek doz 3000-6000 IU şek­lin­de uy­gu­la­nır. IM uy­gu­la­ma­nınkont­ren­di­ke ol­du­ğu pıh­tı­laş­ma bo­zuk­lu­ğu olan ol­gu­lar­da, SC yol­lauy­gu­lan­ma­lı­dır. En­jek­si­yon­dan son­­­ra bir komp­res ile dik­kat­li­ceen­jek­si­yon böl­ge­si­ne el­le ba­sınç uy­gu­lan­ma­lı­dır. Faz­la to­tal dozge­rek­ti­ği du­rum­da (>5 mL) do­zun iki­ye bö­lü­nüp iki ay­rı yer­den uy­gu­lan­ma­sıöne­ri­lir.

Tetanusgamma adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki