TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tet­ra­let Kap­sül     Fa­ko

Tet­ra­sik­lin HCl

Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:TetraKapsül: 500 mgx16 kapsül (Mustafa Nevzat).

End.:Duyarlı bakterilerinol­du­ğu komp­li­kas­yon­suz üret­ral, en­do­ser­vi­kal ve­ya rek­tal en­fek­si­yon­la­r,akut in­tes­ti­nal ami­bi­ya­zis, ağır ak­ne ol­gu­la­rı (yar­dım­cı te­da­viola­rak) ve tra­hom te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tet­ra­sik­li­nehi­per­sen­si­ti­vi­te­si ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tet­ra­sik­lin sı­nı­fı ilaç­la­rın diş olu­şu­mu sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­sı (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sın­da, be­bek­lik ve 8 ya­şı­naka­dar olan ço­cuk­luk­ta) diş ren­gi­nin da­imi ola­rak bo­zul­ma­sı­na (sa­rı,gri, kah­ve­ren­gi) ne­den ola­bi­lir. Re­nal bo­zuk­lu­ğun var ol­du­ğu du­rum­lar­da,olağan oral doz­lar bi­le ila­cın aşı­rı sis­te­mik akü­mü­las­yo­nu­na ve muh­te­melka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si­ne yol aça­bi­lir. Tet­ra­sik­lin alan ba­zı has­ta­lar­daaşı­rı gü­neş ya­nı­ğı re­ak­si­yo­nu şek­lin­de or­ta­ya çı­kan fo­to­sen­si­ti­vi­tegö­rül­müş­tür. Tet­ra­sik­lin­ler ge­be­li­ğin son ya­rı­sın­da, do­ğa­cak ço­cu­ğundiş­le­ri üze­rin­de­ki muh­te­mel olum­suz et­ki­le­ri dü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­maz.Tet­ra­sik­lin an­ne sü­tü­ne ge­çti­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nımıöne­ril­mez.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, glos­sit, dis­fa­ji, en­te­ro­ko­lit, ano­ge­ni­talböl­ge­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler ve eri­te­ma­töz dö­kün­tü­ler, fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı, na­dir ola­rak eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit, he­mo­li­tikane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, nöt­ro­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pe­ni­si­lin­lebe­ra­ber tet­ra­sik­lin ve­ril­me­me­si öne­ri­lir. Tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­tealü­min­yum, kal­si­yum ve mag­nez­yum içe­ren an­ta­sitler ve­ril­me­me­li­dir.An­ti­ko­agü­lan te­da­vi gö­­ren has­ta­lar­da ilaç do­zu­nun azal­tıl­ma­sıge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:Ye­tiş­kin­ler: Gün­lük o­la­ğan doz 1-2 g’dir. Ha­fif ve or­ta de­re­ce­de­kien­fek­si­yon­lar­da her 12 sa­at­te 1 a­det, a­ğır en­fek­si­yon­lar­da i­seher 6 sa­at­te 1 kapsül uy­gu­la­nır. Bru­cel­late­da­vi­si: 3 haf­ta sü­rey­le her 6 sa­at­tebir a­det Tet­ra­let Kap­sül a­lın­ma­lı ve bu­na ilk haf­ta i­çin gün­de 2 kez, i­kin­cihaf­ta i­çin gün­de 1 kez 1 g IM strep­to­mi­sin ek­len­me­li­dir. Go­no­re te­da­vi­si: Baş­lan­gıç­ta3 kapsül bir ke­re­de a­lın­ma­lı, da­ha son­ra her 6 sa­at­te 1 kapsül (top­lam9 g’ye u­la­şı­lın­ca­ya ka­dar) uy­gu­lan­ma­lı­dır. Si­fi­liz te­da­vi­si: E­şit bö­lün­müşdoz­lar­da 10-15 gün sü­rey­le top­lam 30-40 g uy­gu­lan­ma­lı­dır. C. Trac­ho­ma­tis’e bağ­lıkomp­­li­ke ol­ma­yan ü­ret­ral, en­do­ser­vi­kal ve­ya rek­tal en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­si: En az 7 gün sü­rey­le her 6 sa­at­te 1 kapsül uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ak­ne te­da­vi­si: Baş­lan­gıç­ta e­şit bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 1 g/günuy­gu­la­nır. Dü­zel­me gös­ter­di­ğin­de (ge­nel­lik­le bir haf­ta i­çin­de),doz gi­de­rek 125 mg-500 mg/gün o­lan sü­rek do­zu­na in­di­ril­me­li­dir.Strep­to­ko­kal en­fek­si­yon­lar­da te­da­vi­ye en az 10 gün sü­rey­le de­vamedil­me­li­dir. 8 ya­şınü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar: Gün­lükola­ğan doz, 25-50 mg/kg’dir. İ­laç, 4 e­şit bö­lün­müş doz­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi semp­tom­lar kay­bol­duk­tan ve vü­cut ı­sı­sı nor­ma­le dön­dük­tenson­ra 24-48 sa­at da­ha sür­dü­rül­me­li­dir. Kap­sül­ler, ter­ci­hen ye­mek­ten1 sa­at ön­ce ve­ya 2 sa­at son­ra bol mik­tar­da sı­vı i­le bir­lik­te a­lın­ma­lı­dır.

Tetralet adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki