TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tet­ra­mi­ne Kap­sülAde­ka

Tet­ra­sik­li­n HCI

Ambalaj: 250 mgx20 kapsül.

End.:Duyarlıbakterilerin ol­du­ğu komp­li­kas­yon­suz üret­ral, en­do­ser­vi­kal ve­ya rek­talen­fek­si­yon­la­r, akut in­tes­ti­nal ami­bi­ya­zis, ağır ak­ne ol­gu­la­rı(yar­dım­cı te­da­vi ola­rak) ve tra­hom te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tet­ra­sik­li­nehi­per­sen­si­ti­vi­te­si ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Tet­ra­sik­lin sı­nı­fı ilaç­la­rın diş olu­şu­mu sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­sı (ge­be­li­ğin ikin­ci ya­rı­sın­da, be­bek­lik ve 8 ya­şı­naka­dar olan ço­cuk­luk­ta) diş ren­gi­nin da­imi ola­rak bo­zul­ma­sı­na (sa­rı,gri, kah­ve­ren­gi) ne­den ola­bi­lir. Re­nal bo­zuk­lu­ğun var ol­du­ğu du­rum­lar­da,olağan oral doz­lar bi­le ila­cın aşı­rı sis­te­mik akü­mü­las­yo­nu­na ve muh­te­melka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si­ne yol aça­bi­lir. Tet­ra­sik­lin alan ba­zı has­ta­lar­daaşı­rı gü­neş ya­nı­ğı re­ak­si­yo­nu şek­lin­de or­ta­ya çı­kan fo­to­sen­si­ti­vi­tegö­rül­müş­tür. Tet­ra­sik­lin­ler ge­be­li­ğin son ya­rı­sın­da, do­ğa­cak ço­cu­ğundiş­le­ri üze­rin­de­ki muh­te­mel olum­suz et­ki­le­ri dü­şü­nü­le­rek kul­la­nıl­maz.Tet­ra­sik­lin an­ne sü­tü­ne ge­çti­ğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nımıöne­ril­mez.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, glos­sit, dis­fa­ji, en­te­ro­ko­lit, ano­ge­ni­talböl­ge­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler ve eri­te­ma­töz dö­kün­tü­ler, fo­to­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı, na­dir ola­rak eks­fo­li­ya­tif der­ma­tit, he­mo­li­tikane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, nöt­ro­pe­ni ve eo­zi­no­fi­li gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Pe­ni­si­lin­lebe­ra­ber tet­ra­sik­lin ve­ril­me­me­si öne­ri­lir. Tet­ra­sik­lin­ler­le bir­lik­tealü­min­yum, kal­si­yum ve mag­nez­yum içe­ren an­ta­sitler ve­ril­me­me­li­dir.An­ti­ko­agü­lan te­da­vi gö­­ren has­ta­lar­da ilaç do­zu­nun azal­tıl­ma­sıge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi: Ö­ne­ri­len düz­gün a­ra­lık­lar­la ve bir mik­tar su i­lea­lın­ma­lı­dır. Uy­gu­la­nan doz has­ta­lı­ğın tü­rü, şid­de­ti ve a­lı­nan ya­nı­tagö­re de­ğiş­mek­le bir­lik­te, ge­nel­lik­le kul­la­nı­lan gün­lük mik­tar­larşöy­le­dir: Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 1 gram (4 kez 1’er kap­sül). 8 ya­şın­danyu­ka­rı ço­cuk­lar­da vü­cut a­ğır­lı­ğı­nın her bir ki­log­ra­mı i­çin gün­de25 mg ü­ze­rin­den he­sap­la­nır. Ge­re­ken du­rum­lar­da, ye­tiş­kin­ler­de veço­cuk­lar­da bu mik­ta­rın i­ki ka­tı­na çı­kı­la­bi­lir. Gün­lük te­da­vi do­zu3 ve­ya 4 e­şit do­za bö­lü­ne­rek 4 i­le 8 sa­at­lik a­ra­lar­la ve­ril­me­li­dir.O­la­sı bir nük­sü ön­le­mek i­çin, a­teş düş­tük­ten son­ra kü­çük doz­lar ha­lin­dete­da­vi­ye bir­kaç gün da­ha de­vam e­dil­me­si uy­gun o­lur. Ö­zel­lik­le sta­fi­lo­ko­kusve bru­sel­lo­zis en­fek­si­yon­la­rın­da bu sü­re­nin i­ki haf­ta­ya ka­dar u­za­tıl­ma­sıge­re­ke­bi­lir.

Tetramine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki