TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

The­raFlu C&C Dra­je     No­var­tisCH

Pa­ra­se­ta­mol 300mg, ka­fe­in 25 mg, ko­de­in fos­fat 10 mg

Ambalaj: 20 dra­je­.

End.:Baş ağ­rı­la­rı,ek­lem, kol ve ba­cak ağ­rı­la­rı, grip ve so­ğuk al­gın­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nanateş, ağ­rı ve ök­sü­rük du­rum­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şen­ler­denher­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: He­mo­po­ie­tik sis­tem has­ta­lık­la­rı, böb­rek ve ka­ra­ci­ğerbo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­renanne­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­rive­ya di­ğer aler­jik re­ak­si­yon­lar na­di­ren gö­rü­lür. Pa­ra­se­ta­mo­lünuzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da ba­zı he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pa­ra­se­ta­molan­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni ha­fif­çe ar­tı­ra­bi­lir. Ko­de­in, SSSdep­re­san­la­rı ve al­ko­lün et­ki­si­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nı­mı hi­po­tan­si­yon ve baş dön­me­si­ne yol aça­bi­lir.Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, bar­bi­tü­rat­lar ve al­kol, pa­ra­se­ta­mo­lünhe­pa­to­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­re gün­de bir­kaç kez 1 dra­je (gün­lük or­ta­la­madoz 4-6 dra­je); 6-10 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez 1 dra­je, 11-14 yaşara­sı ço­cuk­la­ra 3 kez 1 dra­je ve­ri­lir. Doz­lar, 4-6 sa­at­lik ara­lar­laalın­ma­lı­dır.

The­raF­lu P Po­şet

Pa­ra­se­ta­mol 500 mg,psö­do­efed­rin HCl 60 mg

Ambalaj: 10 po­şet.

End.:Ateş, ağ­rı,hap­şır­ma, bu­run ve si­nüs­ler­de kon­jes­yon ve dol­gun­luk his­si, bu­runakın­tı­sı gi­bi grip, so­ğuk al­gın­lı­ğı, si­nü­zit ve na­zo­fa­ren­jit semp­tom­la­rı­nınsemp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da, ağır hi­per­tan­si­yon, ağır ko­ro­nerar­ter has­ta­lı­ğı ve ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ni kul­lan­mak­ta olan ya da ön­ce­ki iki haf­ta için­dekul­lan­mış olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­ti­bak­te­ri­yel birilaç olan fu­ra­zo­li­don MAO in­hi­bis­yo­nu yap­tı­ğın­dan, bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Hi­per­tan­si­yon, kalp has­ta­lı­ğı, di­ya­bet, hi­per­ti­ro­idi,glo­kom ve pros­tat hi­pert­ro­fi­si du­rum­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­li­ği olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.39.5 °C’den faz­la ate­şi olan­lar­da, 3 gün­den da­ha uzun sü­ren ateş­te ve­yatek­rar­la­yan ateş­li ol­gu­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. 6 ya­şınal­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te ola­sı risk­le­rinola­sı ya­rar­la­rı aş­tı­ğı du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Psö­do­efed­rinve pa­ra­se­ta­mol an­ne sü­tü­ne dü­şük oran­da ge­çer, an­cak em­zi­ri­len be­beküze­rin­de­ki et­ki­le­ri hak­kın­da ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Yan E.: Na­di­ren aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı ve izo­le ol­gu­lar­datrom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra, he­mo­li­tik ane­mi ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir.Aşı­rı doz­da ya da uzun sü­re­li kul­la­nı­ma bağ­lı ola­rak he­pa­to­tok­sikve nef­ro­tok­sik et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir. Uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik veha­llü­si­nas­yon­lar, çar­pın­tı ve ta­şi­kar­di gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bir­lik­te tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, iş­tah azal­tı­cı­lar,am­fe­ta­min ben­ze­ri psi­kos­ti­mü­lan­lar, MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve di­ğersem­pa­to­mi­me­tik ajan­lar kul­la­nıl­dı­ğın­da kan ba­sın­cın­da yük­sel­megö­rü­le­bi­lir. Bi­le­şim­de­ki psö­do­efed­rin bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din,deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa, a-blo­ker­lerve b-blo­ker­ler gi­bi ilaç­la­rın hi­po­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. An­ti­kon­vül­zan ilaç­la­rın ya da ste­ro­id ya­pı­da­kioral kont­ra­sep­tif­le­rin kro­nik ola­rak kul­la­nıl­ma­sı pa­ra­se­ta­mo­lünkli­ren­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Bar­bi­tü­rat­lar, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­larve al­kol pa­ra­se­ta­mo­lün me­ta­bo­liz­ma­sı­nı azal­ta­rak plaz­ma ya­rı öm­rü­nüuza­ta­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Bir po­şet The­raf­luP bir bar­dak sı­cak su­da ka­rış­tı­rı­la­rak eri­ti­lirve sı­cak içi­lir. Ye­tiş­kin­ler­de gün­de 3 kez 1 po­şet, mak­si­mum 4 po­şet­tir.Ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez ya­rım po­şet, mak­si­mum 2 po­şet­tir.

The­raF­lu Fort FilmTab­let

Pa­ra­se­ta­mol 650mg, fe­nil­efrin HCI 10 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 4 mg

Ambalaj: 20 film tablet.

Eşdeğeri:CetafluFort Film Tablet: 20 tablet(Atabay); DefluFort Film Tablet: 20 tablet(Yeni İlaç).

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğı,grip, si­nü­zit, sa­man nez­le­si ya da di­ğer üst so­lu­num yo­lu aler­ji­le­rin­de,bu­run tı­ka­nık­lı­ğı, ak­sı­rık, bu­run akın­tı­sı, ateş, baş ağ­rı­sı ve ha­fifşid­det­le sey­re­den ağ­rı­lar gi­bi çe­şit­li semp­tom­lar­dan et­ki­li birra­hat­la­ma sağ­lar.

Kontr.E.: An­ti­his­ta­mi­nik­le­re, pa­ra­se­ta­mol ve­ya fe­ni­lef­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ba­zı an­ti­dep­re­sifilaç­la­rın (MAO in­hi­bi­tör­le­ri) bı­ra­kıl­ma­sı­nın üze­rin­den 14 gün geç­me­denkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bu ilaç kul­la­nı­lır­ken, al­kol­lü içe­cek­ler al­mak­tan,mo­tor­lu araç­lar ve­ya ağır ma­ki­ne­ler kul­lan­mak­tan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.Özel­lik­le ço­cuk­lar­da uy­ku ha­li ya da ek­si­ta­bi­li­te­ye ne­den ola­bi­lir.Al­kol, se­da­tif­ler ve tran­ki­li­zan­lar uy­ku ha­li et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir­ler.As­tım, glo­kom, am­fi­zem, kro­nik ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı, ne­fes dar­lı­ğı,so­lu­num zor­lu­ğu, hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, kalp ya da ti­ro­id has­ta­la­rı,pros­tat be­zi­nin bü­yü­me­si ne­de­niy­le id­ra­ra çık­ma­da zor­luk çe­ken,an­ti­dep­re­sif ya da yük­sek tan­si­yon için ilaç kul­la­nan has­ta­lar builacı öne­ri­len doz­la­rın üs­tün­de kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Deridöküntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi, baş dönmesi, nadiren gastrointestinalbozukluklar, sedasyon, ağız kuruluğu, özellikle çocuklarda irritabi­litegörülebilir.

Etkileş.:Alkol,antidepresanlar, MAO inhibitörleri, antiepileptikler, barbitüratlar,antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerve metoklopramid ilebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 12 yaş ve üze­ri eriş­kin­ler­de ge­nel ola­rak6 sa­at­te bir tab­let alı­nır. Ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de, has­ta­nın du­ru­mu­nagö­re 4 sa­at­te 1 tab­let ve­ri­le­bi­lir. Gün­de mak­si­mum 6 tab­let aş­ıl­ma­ma­lı­dır.

TheraFlu adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki