TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Thi­o­cil­li­ne Göz Po­ma­dı     Abdiİbrahim

Ba­sit­ra­sin 2500 IU,ne­omi­sin sül­fat 25 mg/5 g

Ambalaj: 5 g’lik tüp­.

End.:Kon­junk­ti­vit,ble­fa­rit, ar­pa­cık, şa­la­si­yon, göz ka­pa­ğı ya­ra ve ya­nık­la­rı, mik­ro­bikgöz en­fek­si­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ba­sit­ra­sinve ne­omi­si­ne du­yar­lı­ğı bi­li­nen­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Gör­me bu­la­nık­lı­ğı ya­pa­bi­le­ce­ğin­den, araç vedik­kat ge­rek­ti­ren alet kul­la­nıl­ma­sı­nın sa­kın­ca­lı ola­bi­le­ce­ğihas­ta­la­ra bil­di­ril­me­li­dir. Ge­be ve em­zi­ren ka­dın­lar­da ya­rar/za­rarrisk­le­ri de­ğer­len­di­ri­le­rek kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.:Uzun sü­re­likul­la­nım­lar­da kı­zar­ma, ka­şın­tı, şiş­me gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.İla­cın ke­sil­me­siy­le bu bul­gu­lar kay­bo­lur.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez gö­ze uy­gu­la­nır.

Thi­o­cil­li­ne De­ri Po­ma­dı

Ba­sit­ra­sin 10.000IU, ne­omi­sin sül­fat 100 mg

Ambalaj: 20 g’lik tüp­.

Thi­o­cil­li­ne Ya­ra To­zu

Ba­sit­ra­sin 2500 IU,ne­omi­sin sül­fat 3300 mg

Ambalaj: 10 g’lik po­li­eti­len şişe.

End.:Pri­merpi­yo­der­ma (im­pe­ti­go, ek­ti­ma, si­ko­sis, vul­ga­ris, pa­ro­ni­ki­a, pa­na­ris,fron­kül), se­kon­der en­fek­te der­ma­toz­lar (ek­ze­ma, her­pes, se­bo­re­ikder­ma­ti­tis), dış ku­lak yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, ya­ra­lar ve di­ğer cilttrav­ma­la­rı, me­me ba­şı çat­lak­la­rı ve ya­nık­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.Toz ha­lin­de­ki form ise en­fek­te cilt lez­yon­la­rın­da, cilt ya­ra­lan­ma­la­rın­da,sün­net ve kü­çük cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ku­lak za­rı­nınper­fo­re ol­du­ğu dış ku­lak en­fek­si­yon­la­rın­da ve bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­denbi­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Vü­cut ala­nı­nın yüz­de yir­mi­sin­den faz­la­sı­nın ya­nıkol­du­ğu ve özel­lik­le de has­ta­nın böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nın bo­zul­du­ğudu­rum­lar­da; bir baş­ka ami­nog­li­ko­zi­din bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nınge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da gün­de yal­nız­ca bir kez uy­gu­la­ma ye­ter­li­dir.Me­me ba­şı çat­lak­la­rın­da, em­zir­me­den ön­ce ilaç si­li­ne­rek me­me ba­şıiyi­ce te­miz­len­me­li­dir.

Yan E.: U­zun sü­re­li kul­la­nım­lar­da kı­zar­ma, ka­şın­tı,şiş­me gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. İ­la­cın ke­sil­me­siy­le bu bul­gu­larkay­bo­lur.

Doz Önerisi:Pomat: Gün­de 3-4 kez bir mik­tar po­mat en­fek­te cilt üze­ri­neuy­gu­la­nır.Toz: Gün­de2-3 kez uy­gu­la­na­ca­ğı böl­ge­ye dö­kü­lür. Ame­li­yat­lar­dan son­ra­ki uy­gu­la­ma­larpan­su­man sı­ra­sın­da ya­pı­lır.

Thiocilline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki