TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Thymog­lo­buli­ne Se­rumSanofiPasteur

Tav­şan­dan el­de edil­mişan­ti­in­san ti­mo­sit glo­bü­lin (ATG)

Ambalaj: 25 mgx1 fla­kon ve 5 mL çö­zü­cü.

End.:Or­gannak­li­nin ya­pıl­ma­sın­dan he­men son­ra­ki pos­to­pe­ra­tif ev­re­de im­mü­no­süp­res­yo­nuar­tır­mak için glu­ko­kor­ti­kos­te­ro­id­ler, aza­ti­op­rin ve/ve­ya sik­los­po­rinA ile bir­lik­te ve ap­las­tik ane­mi te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır ve GreftVer­sus Host has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­de öne­ri­lir.  

Kontr.E.:Tav­şanpro­te­in­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da ve vi­ral en­fek­si­yonge­çi­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­sin­lik­le yo­ğun tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Sa­de­ce has­ta­ne­de ya­tan ve or­gan nak­li ve­ya ap­las­tik ane­mi te­da­vi­siiçin im­mü­no­süp­re­sif te­da­vi­si de­vam eden has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ri­gor,ateş, kı­za­rık­lık, ka­şın­tı­lı cilt dö­kün­tü­le­ri; trom­bo­si­to­pe­ni,nöt­ro­pe­ni, se­rum has­ta­lı­ğı; en­füz­yon sı­ra­sın­da ve­ya he­men ar­dın­danar­te­ri­yel kan ba­sın­cı­nın düş­me­siy­le be­ra­ber ana­fi­lak­tik bir re­ak­si­yon,so­lu­num güç­lü­ğü, ateş ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinaşı­rı im­mün­süp­res­yon ris­ki ya­ra­tır. Za­yıf­la­tıl­mış can­lı aşı­lar,im­mün­süp­re­sif te­da­vi bo­yun­ca, ölüm­cül sis­te­mik en­fek­si­yo­na ne­denola­bi­le­ce­ğin­den, kont­ren­di­ke­dir. Te­da­vi sı­ra­sın­da ay­nı en­füz­yonhat­tın­dan kan ve kan ürün­le­ri, özel­lik­le li­pid trans­füz­yo­nun­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yük­sek de­bi­li ge­niş bir ve­ne aşa­ğı­da be­lir­ti­lenşart­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. İlk en­füz­yon­dan1 sa­at ön­ce IV an­ti­his­ta­mi­nik uy­gu­lan­ma­lı­dır. Thymog­lo­bu­li­ne izo­to­nikNaCl ve­ya dekst­roz so­lüs­yo­nuy­la (ge­nel­lik­le her­bir Thymo­g­lo­bu­li­ne fla­ko­nuiçin 50 mL) sey­rel­til­dik­ten son­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ste­ro­id te­da­vi­siy­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. 4 sa­at­ten da­ha az sü­re­li, hız­lı en­füz­yon­larya­pıl­ma­ma­lı­dır. Re­jek­si­yonön­len­me­sin­de: Böb­rek, pan­k­­re­as ve­yaka­ra­ci­ğer nak­li son­ra­sın­da 3-10 gün 1.25-2.5 mg/kg/ gün doz­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.Te­da­vi, do­zaj­da ted­ri­ci azal­ma ya­pıl­ma­dan ke­si­le­bi­lir. Re­jek­si­yon kri­zi­nin ve akut Greft ver­sus Host Has­ta­lı­ğı­nınte­da­vi­sin­de: Kli­nik ve bi­yo­lo­jik be­lir­tive semp­tom­lar dü­ze­lin­ce­ye ka­dar 2.5-5 mg/kg/ gün doz­da kul­la­nıl­ma­lı­dır

Thymoglobuline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki