TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tic­lid FilmTab­let  Sanofi-Aventis

Tik­lo­pi­din HCI

Ambalaj: 250 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri:AgretikFilm Tablet: 250 mgx20tablet (İlsan); Ticlocard Film Tablet:250 mgx30 tablet (Koçak).

End.:Ar­ter­yosk­le­ro­zuolan has­ta­lar­da, tran­si­ent is­ke­mik atak, stro­ke, mi­yo­kard en­fark­tü­süve vas­kü­ler ölüm­ler gi­bi ar­te­ri­yel trom­­bo-em­bo­lik komp­li­kas­yon­la­rınön­len­me­sin­de; in­ter­mit­tent klo­di­kas­yon de­re­ce­sin­de kro­nik ar­terhas­ta­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da, özel­lik­le ko­ro­ner ar­ter­le­re ait önem­liis­ke­mik olay­la­rın ön­len­me­sin­de; ekst­ra­kor­po­ral do­la­şı­ma bağ­lıtrom­bo­sit fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın ön­len­me­si ve te­da­vi­sin­de(açık kalp ame­li­yat­la­rı, he­mo­di­ya­liz gi­bi) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tik­lo­pi­di­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, yük­sek doz he­pa­rin kul­la­nan­lar­da, ka­na­maeği­li­mi olan ak­tif gast­ro­du­ode­nal ül­ser­ler­de, uzun sü­re­li ka­na­maeği­li­mi olan he­mo­ra­jik di­atez ve he­mo­pa­ti­ler­de, lö­ko­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­tozve trom­bo­si­to­pe­ni­li has­ta­lar­da ve­ya geç­mi­şin­de bu tip ra­hat­sız­lık­larolan­lar­da, akut vas­kü­ler he­mo­ra­jik se­reb­ral ol­gu­lar­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­ye baş­lan­dık­tan son­ra 15 gün için­de ve ilk3 ay her 15 gün­de bir kan tab­lo­su­nun kont­ro­lü ya­pıl­ma­lı ve özel­lik­lelö­ko­sit ve trom­bo­sit­ler sa­yıl­ma­lı­dır. Tik­lo­pi­din ka­na­ma sü­re­si­niuzat­tı­ğı için ka­na­ma­ya eği­lim­li has­ta­la­ra ve di­ğer an­ti­ag­re­gantrom­bo­li­tik­ler­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. Ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğıolan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı, he­pa­tit ve­ya sa­rı­lık du­ru­mun­dake­sil­me­li­dir. Ge­be­lik du­ru­mun­da kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.:En sıkrasla­nan yan et­ki­si bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ano­rek­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalbe­lir­ti­ler­dir. An­cak bu et­ki­ler te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­re­cekka­dar şid­det­li de­ğil­dir ve 1-2 haf­ta için­de ge­nel­lik­le ken­di­li­ğin­denge­çer ve ila­cın yi­ye­cek­le alın­ma­sı du­ru­mun­da da gö­rül­mez­ler.

Etkileş.: Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar, oral an­ti­ko­agü­lan­larve he­pa­rin, pla­te­let an­ti­ag­re­gan­la­rı, kor­ti­kos­te­ro­id­ler, des­mop­res­sin,di­gok­sin, te­ofi­lin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 2x1 tab­let­tir. Sa­bah ve ak­şam ye­mek­ler­lebir­lik­te alın­ma­lı­dır. Te­da­vi­nin ilk 3 ayın­da 15 gün­de bir kan sa­yı­mıya­pıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Ticlid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki