TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ti­e­nam Fla­kon IMMSD

İmi­pe­nem 500 mg, si­las­ta­tinsod­yum 500 mg

Ambalaj: 1 fla­kon ve %1 li­do­ka­in HCl içe­ren 2 mL’lik çö­zü­cüampul.

Ti­e­nam En­füz­yon Fla­ko­nu IV

Ti­ena­mi­sin for­ma­mi­dinmo­no­hid­rat 500 mg, si­las­ta­tin sod­yum 500 mg

Ambalaj: 1 en­füz­yon şi­şe­si ve trans­fer se­ti içe­ren ambalaj.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,üri­ner yol en­fek­si­yon­la­rı, int­ra­ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar, ji­ne­ko­lo­jiken­fek­si­yon­lar, bak­te­ri­yel sep­ti­se­mi, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı,de­ri ve de­ri olu­şum­la­rı­nın en­fek­si­yon­la­rı ve en­do­kar­di­tin te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu gös­te­ril­miş has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­ler­lete­da­vi edil­mek­te olan has­ta­lar­da cid­di ve ba­zan fa­tal ola­bi­len aşı­rıdu­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik sı­ra­sın­dasa­de­ce po­tan­si­yel ya­ra­rın risk­ten da­ha önem­li ol­du­ğu dü­şü­nü­lendu­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ğin­deem­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir. Pe­di­yat­rik yaş gru­bu ço­cuk­lar­da gü­ve­nir­li­ğive et­kin­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, de­ri dö­kün­tü­sü, ateş, hi­po­tan­si­yon, kon­vül­zi­yon, baş dön­me­si,ka­şın­tı, ür­ti­ker ve som­no­lans görülebilir.

Etkileş.:Pro­be­ne­si­dile bir­lik­te ve­ril­me­si öne­ril­me­mek­te­dir.

Doz Önerisi:Tienam IMFlakon: IM te­da­vi­nin uy­gun ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de, IV for­mü­las­yo­na al­ter­na­tif o­la­rak kul­la­nı­la­bi­lir.Has­ta­nın du­ru­mu­na, pa­to­jen­le­rin du­yar­lık de­re­ce­si­ne ve en­fek­si­yon­la­rınşid­de­ti­ne bağ­lı o­la­rak her 12 sa­at­te bir 500 mg ve­ya 750 mg ve­ri­le­bi­lir.Top­lam gün­lük IM do­za­jın, her bir gün i­çin 1.5 g’yi aş­ma­ma­sı ö­ne­ri­lir.Da­ha yük­sek doz­lar ge­rek­ti­ğin­de i­la­cın IV for­mu kul­la­nıl­ma­lı­dır.Pe­ni­si­li­naz ü­ret­me­yen Ne­is­se­ri­ago­norr­ho­e­a’nın ne­den ol­du­ğu ü­ret­ritve­ya ser­vi­si­tin te­da­vi­sin­de Ti­enamIM’nin 500 mg’lik tek bir do­zu kul­la­nı­la­bi­lir. Ti­enam IM, ge­nişkas kit­le­si i­çi­ne (kal­ça­nın glu­te­al ve­ya la­te­ral böl­ge­si) de­rinIM en­jek­si­yon­la ve­ril­me­li­dir.Tienam IVEnfüzyon Flakonu: Baş­lan­gıç o­la­rak, gün­lük to­tali­mi­pe­nem do­zu, en­fek­si­yo­nun tü­rü ve şid­de­ti­ne gö­re sap­ta­nır ve e­şito­la­rak bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de uy­gu­la­nır. Baş­lan­gıç do­zun­dan son­ra,has­ta­lı­ğın şid­de­ti, pa­to­jen­le­rin du­yar­lık de­re­ce­si, yaş, ki­lo vekre­a­ti­nin kli­ren­si dik­ka­te a­lı­na­rak doz a­yar­la­ma­sı ya­pıl­ır. Her250 mg ve­ya 500 mg’lik doz, IV en­füz­yon­la 20-30 da­ki­ka­lık bir sü­re i­çin­deve­ril­me­li­dir. En­füz­yon sı­ra­sın­da bu­lan­tı­sı o­lan has­ta­lar­da, en­füz­yonhı­zı ya­vaş­la­tı­la­bi­lir. Ti­enam’ın yük­sek dü­zey­de­ki an­ti­mik­ro­bi­yal ak­ti­vi­te­sine­de­niyle, mak­­si­mum gün­lük to­tal do­zun 50 mg/kg/gün ve­ya 4 g/gün, (da­hadü­şük o­lan doz ter­cih e­di­lir) mik­ta­rı­nı aş­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.Bu mik­tar­la­rın ü­ze­rin­de­ki doz­la­rın da­ha faz­la et­kin­lik sağ­la­dı­ğı­nada­ir her­han­gi bir ka­nıt bu­lun­ma­mak­ta­dır. Pe­di­yat­rik do­zaj uy­gu­la­ma­sı: Vü­cut a­ğır­lı­ğı 40 kg ve­ya da­ha faz­la o­lan ço­cuk­la­raye­tiş­kin doz­la­rı ve­ri­le­bi­lir. Vü­cut a­ğır­lı­ğı 40 kg’dan dü­şük o­lanço­cuk­lar ve be­bek­le­re 6 sa­at­lik a­ra­lar­la 15 mg/kg ve­ri­le­bi­lir.Top­lam gün­lük doz 2 g’yi geç­me­me­li­dir. 3 a­yın al­tın­da ve­ya re­nalfonk­si­yo­nu bo­zul­muş (se­rum kre­a­ti­ni­ni >2 mg/dl) pe­di­yat­rik has­tagru­bun­da her­han­gi bir doz ö­ne­ri­si ya­pa­bil­mek i­çin ye­ter­li kli­nikve­ri bu­lun­ma­mak­ta­dır. Ti­enam me­nen­jit te­da­vi­si i­çin ö­ne­ril­me­mek­te­dir. Me­nen­jit­tenşüp­he e­dil­di­ğin­de uy­gun bir an­ti­bi­yo­tik kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ti­enam, sep­sis­liço­cuk­lar­da, me­nen­jit şüp­he­si ol­ma­dı­ğı sü­re­ce kul­la­nı­la­bi­lir.

Tienam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki