TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ti­ona­mid Dra­je   Koçak

Pro­ti­o­na­mi­d

Ambalaj: 250 mgx50 dra­je.

End.:Akut vekro­nik ak­ci­ğer tü­ber­kü­lö­zü ve ekst­ra-pul­mo­ner tü­ber­kü­löz şe­kil­le­rin­deve nüks­ler­de, di­ğer an­ti­tü­ber­kü­lo ilaç­lar­la bir­lik­te, pri­mer te­da­viajan­la­rı­nın et­ki­siz kal­dı­ğı ol­gu­lar­da kul­la­nı­lır. Di­ğer an­ti­lep­raajan­lar­la bir­lik­te lep­ra te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik,iler­le­miş ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lık­la­rı, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­tive op­tik ne­vri­t, di­abe­tes mel­li­tus ve ti­ozo­ni­ko­ti­na­mid tü­rev­le­ri­nealer­ji­si olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pro­ti­ona­mid­le di­ğer ni­ko­ti­nik asit tü­rev­le­ri,izo­ni­azid, pi­ra­zi­na­mid, eti­ona­mid ve ni­ko­ti­nik asit ara­sın­da çap­razaler­ji gö­rü­le­bi­lir. Pro­ti­ona­mid ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pro­ti­ona­mid tek ba­şı­na kul­la­nı­lır­sa bu mad­de­ye kar­şı di­renç ça­bukge­li­şir. Her za­man di­ğer an­ti-tü­ber­kü­lo ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır.Pro­ti­ona­mid te­da­vi­si sı­ra­sın­da nö­ro­pa­ti olu­şu­mu­nu ön­le­mek içingün­de 50-100 mg pi­ri­dok­sin ve­ril­me­li­dir. Bu özel­lik­le izo­ni­azi­debağ­lı ne­uri­tis ge­çi­ren­ler için ge­çer­li­dir. Pro­ti­ona­mid te­da­vi­siuzun sü­rer­se pe­ri­yo­dik ola­rak ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri, göz mu­aye­ne­sive nö­ro­lo­jik mu­aye­ne ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ano­rek­si,bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ağız­da me­ta­lik tat, uyuk­la­ma, as­te­ni, dep­res­yon,pa­res­te­zi­ler, baş dön­me­si, gö­rme­de bu­la­nık­lık, de­ri ku­ru­lu­ğu,sto­ma­tit, ak­ne, aler­ji, ek­lem ağ­rı­sı, fo­to­sen­si­ti­vi­te, na­di­renik­ter, he­pa­tit ve nö­ro­pa­ti gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da on­la­rın yan et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Özel­lik­le sik­lo­se­rin­le gö­rü­len SSS et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir. Bu du­rum­dasik­lo­se­rin do­zu ye­ni­den ayar­lan­ma­lı­dır. Di­yag­nos­tik test­ler­de se­rumala­nin ami­not­rans­fe­raz (SGPT) ve se­rum as­par­tat ami­not­rans­fe­raz(SGOT) ak­ti­vi­te­le­rin­de ar­tış ola­bi­le­ce­ği dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Tü­ber­kü­lozte­da­vi­sin­de: Ye­tiş­kin­ler ve 10 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar için kul­la­nılan doz, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de ve öğün­ler­dealın­mak şar­tıy­la 0.5-1 gram (2-4 dra­je)’dir. Bö­lün­müş doz­lar ye­ri­ne ge­ce­le­ritek doz şek­lin­de de ve­ri­lir. 10 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da ise gün­de10 mg/kg ile te­da­vi­ye baş­la­nır, ge­re­kir­se doz 20 mg/kg/­gün’e çı­kar­tı­la­bi­lir(15 gün­lük bir pe­ri­yot­ta). Lep­ra te­da­vi­sin­de: Te­da­vi re­ji­min­de­ki di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­tegün­lük 250-375 mg’lik doz­lar ha­lin­de kul­la­nı­lır. Te­da­vi­ye en az 2 yılde­vam edi­lir.

Tionamid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki