TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

To­lec­tin Tab­let     Gürel

Tol­me­tin so­dyum di­hi­drat

Ambalaj: 200 mgx30 ve 60 tablet.

End.:Ro­ma­to­idart­rit, jü­ve­nil ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­li­tis,ska­pu­lo­hu­me­ral pe­ri­art­ri­tis (fro­zen sho­ul­der), epi­kon­di­li­tis(ten­nis el­bow), bur­kul­ma ve zor­lan­ma­lar ve trav­ma­tik si­no­vi­ti­sinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sa­li­si­latve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rın as­tım, ri­nit, ür­ti­kerve­ya aler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­nun di­ğer be­lir­ti­le­ri­nene­den ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­laçap­raz du­yar­lık ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le bu bi­le­şik­le­re du­yar­lık re­ak­si­yo­nuolan­lar­da ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı da­ha faz­laola­bi­lir. Tol­me­tin kul­la­nan has­ta­lar­da pep­tik ül­se­ras­yon ve gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma bil­di­ril­miş­tir. Böb­rek fonk­si­yo­nu bo­zuk olan has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir; doz azal­tı­mı ge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da, eğerya­ra­rı fe­tu­sa ola­sı risk­ler­den üs­tün ola­rak dü­şü­nü­lü­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ye­ni­do­ğan üze­rin­de­ki ola­sı is­ten­me­yen et­ki­le­ri ne­de­niy­le em­zi­renan­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,dis­pep­si, gast­ro­in­tes­ti­nal hu­zur­suz­luk, ka­rın ağ­rı­sı, is­hal, fla­tu­lans,kus­ma, baş ağ­rı­sı, as­te­ni, gö­ğüs ağ­rı­sı, kan ba­sın­cı yük­sel­me­si,baş dön­me­si, ki­lo al­ma ve ver­me gö­rül­müş­tür. Gast­rit, kons­ti­pas­yon,ser­sem­lik, dep­res­yon, cilt tah­ri­şi, ku­lak çın­la­ma­sı, üri­ner en­fek­si­yon,BUN yük­sel­me­si, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ol­mak­sı­zın he­mog­lo­binve he­ma­tok­rit azal­ma­sı, pep­tik ül­ser de görülebilir..

Etkileş.: Tol­me­tin al­tın tuz­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dada­ha faz­la, kor­ti­kos­te­ro­id­ler­le bir­lik­te i­se da­ha az ol­mak üze­read­di­tif te­da­vi et­ki­si sağ­lar. Sa­li­si­lat­lar­la kom­bi­nas­yo­nu faz­labir ya­rar sağ­la­maz; is­ten­me­yen yan et­ki ris­ki­ni ar­tı­rır. An­ti­ko­agü­lan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.    

Doz Önerisi: Do­zaj, has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi ve ya­nı­tı­na uya­cakşe­kil­de, ola­sı en az et­ki­li doz kul­la­na­rak ayar­la­nır. Kont­rol ge­nel­lik­le3 ve­ya 4’e bö­lü­ne­rek ve­ri­len gün­lük 600-1800 mg doz­la sağ­la­nır. Gün­de2000 mg’den faz­la doz de­nen­me­miş­tir ve öne­ril­mez. Ro­ma­to­id art­rit,os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit ve üst so­lu­num yo­lu enf­la­mas­yon­la­rın­damu­tat baş­lan­gıç do­zu gün­de 3 kez 2 tab­let­tir. Jü­ve­nil ro­ma­to­id art­rit­liço­cuk­lar­da (2 yaş ve üs­tü) öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu bö­lün­müş doz­larha­lin­de gün­de 20 mg/kg’dir. Kont­rol sağ­lan­dık­tan son­ra ola­ğan doz gün­de15-30 mg/kg ara­sın­da­dır. 30 mg/kg’dan yu­ka­rı doz de­nen­me­miş­tir ve öne­ril­mez.İs­ten­me­yen gast­ro­in­tes­ti­nal et­ki­ler To­lec­tin’in ye­mek,süt ve­ya an­ta­sit­ler­le bir­lik­te ve­ril­me­siy­le en aza in­di­ri­le­bi­lir.

Tolectin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki