TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tol­von Tab­letOr­ga­non

Mi­an­se­rin HCI

Ambalaj: 10 mgx30 tab­let :: 30 mgx14 tab­let­.

End.:İlaç te­da­vi­si­ninen­di­ke ol­du­ğu dep­re­sif has­ta­lık ol­gu­la­rın­da dep­res­yo­nun gi­de­ril­me­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ma­ni ol­gu­la­rın­da,ağır ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Te­da­vi­nin ilk bir­kaç gü­nün­de, psi­ko­mo­tor per­for­man­sıbo­za­bi­lir. Ge­nel­lik­le, an­ti­dep­re­san te­da­vi­si gö­ren dep­re­sif has­ta­lar,mo­tor­lu ta­şıt ya da ma­ki­ne kul­la­nı­mı gi­bi teh­li­ke­li iş­ler­den ka­çın­ma­lı­dır.Di­ğer an­ti­dep­re­san­lar gi­bi, bi­po­lar dep­re­sif has­ta­lı­ğı olan du­yar­lıki­şi­ler­de hi­po­ma­ni­yi uya­ra­bi­lir. Böy­le bir du­rum­da, mi­an­se­rinte­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Sa­rı­lık ya da kon­vül­zi­yon be­li­rir­se te­da­vike­sil­me­li­dir. Te­da­vi sı­ra­sın­da, ge­nel­lik­le gra­nü­lo­si­to­pe­ni yada ag­ra­nü­lo­si­toz ile be­lir­le­nen ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu bil­di­ril­miş­tir.Has­ta­da ateş, bo­ğaz ağ­rı­sı, sto­ma­tit ya da di­ğer re­ak­si­yon be­lir­ti­le­rigö­rü­lür­se tam kan ana­li­zi ge­re­kir. Di­ya­be­tik has­ta­lar­da kar­di­yak,he­pa­tik, ya da re­nal yet­mez­lik ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de nor­mal ön­lem­leralın­ma­lı ve eş­lik eden her tür­lü te­da­vi­nin do­zu kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Dar açı­lı glo­kom ol­gu­la­rı ve pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ni dü­şün­dü­rü­cüsemp­tom­lar da dik­kat­le iz­len­me­li­dir.

Yan E.:Kan ano­ma­li­le­ri,kon­vül­zi­yon, hi­po­ma­ni, hi­po­tan­si­yon, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı,art­ral­ji, ödem ve ji­ne­ko­mas­ti­ye sey­rek ola­rak ras­lan­mış­tır. Te­da­vi­ninilk gün­le­rin­de uyuk­la­ma ha­li­nin gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Gör­mebu­la­nık­lı­ğı, ağız ku­ru­lu­ğu, kons­ti­pas­yon gi­bi dep­res­yo­na bağ­lısemp­tom­la­rın sık­lık ve şid­de­ti, mi­an­se­rin te­da­vi­si sı­ra­sın­da ge­nel­lik­leart­maz.

Etkileş.:Te­da­visı­ra­sın­da al­kol alın­ma­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir ara­da yada MAO in­hi­bi­tör­leri te­da­vi­si­nin ke­sil­me­sin­den 2 haf­ta geç­me­denkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Mi­an­se­rin te­da­vi­si sı­ra­sın­da an­ti­hi­per­tan­sifkul­la­nan­la­rın kan ba­sın­cı dik­kat­le iz­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de baş­lan­gıç için 30-40 mg vesü­rek do­zu için 30-90 mg (ço­ğun­luk­la 60 mg)’dır. Yaş­lı­lar için gün­lükdoz 30 mg’dir. Gün­lük doz ge­ce ya­tar­ken tek doz ha­lin­de ve­ya gün­düz­le­ribir kaç bö­lüm­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­ce­le­ri uy­gu­la­nan tek doz 60mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Tolvon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki