TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tonocalcin AmpulGürel

Sen­te­tik sal­mon kal­si­to­ni­ni

Ambalaj: 50 IU/1 mLx5 ampul :: 100 IU/1 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Mi­a­cal­cicAm­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (No­var­tis Phar­ma); Ste­o­cin Am­pul: 100 İÜ/2mLx5 ampul (Drog­san); Uce­cal Am­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (UCB).

Tonocalcin Na­zal Sprey

Sen­te­tik sal­mon kal­si­to­ni­ni100 IU/doz

Ambalaj: 3.5 mL’lik şi­şe­ (en az 28 püs­kürt­me).

End.:Os­te­opo­roz;os­te­oliz ve/ve­ya os­te­ope­ni­ye bağ­lı ke­mik ağ­rı­la­rı; ke­mi­ğin pa­gethas­ta­lı­ğı (os­te­otis de­for­mans), özel­lik­le ke­mik ağ­rı­sı, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­lar, prog­re­sif ke­mik lez­yon­lu ol­gu­lar, tam ol­ma­yan yada tek­rar­la­nan kı­rık­lar, se­rum al­ka­li fos­fa­taz ve üri­ner hid­rok­sip­ro­linatı­lı­mı ar­tı­şıy­la be­lir­gin­le­şen art­mış ke­mik dö­nü­şüm­lü ol­gu­larvar­lı­ğın­da; hi­per­kal­se­mi (me­me, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek kar­si­no­mu,mi­ye­lom ve di­ğer ma­lig­ni­te­le­re se­kon­der du­rum­da tü­mo­ral os­te­oli­zebağ­lı; hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, im­mo­bi­li­zas­yon ve D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yon­la­rı­nabağ­lı olu­şan kro­nik ol­gu­la­rın et­kin­lik sağ­la­na­na ka­dar uzun sü­re­lite­da­vi­si); nö­ro­dist­ro­fik has­ta­lık­lar (Al­go­dist­ro­fi ve­ya Su­deckhas­ta­lı­ğı da de­ni­len) ve akut pan­k­re­atit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­to­ni­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Ge­be ka­dın­lar­daye­ter­li de­ne­yim yok­tur. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ği­ne da­ir ba­zı bul­gu­larol­du­ğun­dan te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me öne­ril­mez. Ço­cuk­lar­da uzunsü­re­li kul­la­nı­ma da­ir ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan, tıb­bi açı­danzo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ço­cuk­lar­da bir­kaç haf­ta­dan faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,baş dön­me­si, sı­cak­lık his­si­nin eş­lik et­ti­ği ha­fif al bas­ma­sı ve na­di­renpo­li­üri ve tit­re­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Bu et­ki­ler do­za bağ­lı olup, IMve­ya SC uy­gu­la­ma­lar­dan çok IV uy­gu­la­ma­da da­ha sık­tır. Sal­mon kal­si­to­ninint­ra­na­zal uy­gu­la­ma­la­rın­da da­ha az yan et­ki oluş­mak­ta­dır.

Etkileş.: Kal­si­to­nin en­jek­si­yo­nun­dan son­ra, se­rum kal­si­yumdü­zey­le­ri ge­çi­ci ola­rak nor­ma­lin al­tı­na ine­bi­lir. Bu du­rum komp­li­kas­yon­la­rayol aç­ma­sa da, kar­di­yak gli­ko­zit­le­rin doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­rek­liola­bi­le­ce­ğin­den, bu tür­den ilaç­la­rı bir­lik­te alan has­ta­lar­da dik­katge­re­kir.

Doz Önerisi:TonocalcinAmpul: Paget Hastalığında: Günde 50-100 İÜ SC veya IM. Gere­ğin­de doz günde 200İÜ'ye çıkarılabilir. Genellikle ilk birkaç aylık tedaviyle iyileşme görülüncegünde 50 İÜ veya haftada 3 kez 50-100 İÜ doz ile sürek tedavisine geçilir. Hiperkalsemide: Gündekilogram başına 5-10 İÜ doz 2-4 doza bölünerek yavaş IV veya 500 mL fizyolojiksolüs­yon içinde en az 6 saatte damla damla yapılır. Damla damla IV enfüz­yonen etkili yöntemdir, acil ve ciddi olgularda tercih edilmelidir. Osteoporozda: Her günveya günaşırı 50-100 İÜ SC veya IM uygulanır. Tedavi süresi olguya göre birkaçaydan birkaç seneye kadar değişir. SudeckHastalığında: Günde 100 İÜ SC veya IM 2-4 haftasüreyle uygulanır. Sonra klinik iyileşmeye göre haftada 3 kez 100 İÜ 6 haftasüreyle devam edilir.TonocalcinNazal Sprey: Gün­de 100 IU bir püs­kürt­me ya­pı­lır.Ge­rek­ti­ğin­de te­da­vi­nin baş­lan­gıç saf­ha­sın­da doz iki ke­re­de uy­gu­lan­maküze­re (1 sa­bah, 1 ge­ce) gün­de 200 IU’ye çı­ka­rı­la­bi­lir.

Tonocalcin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki