TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Top­ra­mo­xin FilmTab­letTop­rak

Amok­si­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let :: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri:Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx15tablet (Ab­far); Amok­si­lin Kap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­na Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Mustafa Nev­zat); Atok­si­linTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Ata­bay); De­mok­sil Tab­let:500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­penTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Bilim); Moksilin Tab­let:500 mgx16 tablet (İl­san); Re­mo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (İ.E.Ulagay).

Top­ra­mo­xin Forte Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Amok­si­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Al­fo­xilOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx100 mL (Ab­far).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­tözma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­lete­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra,eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rekola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk,kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de amok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: O­la­ğan doz e­riş­kin­ler­de 8 sa­at a­ra i­le 250 mg;ço­cuk­lar­da 20 mg/kg/gün, 8 sa­at a­ra i­le e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek uy­gu­la­nır.20 kg ve­ya da­ha faz­la vü­cut a­ğır­lı­ğı­na sa­hip ço­cuk­la­ra e­riş­kin do­zuuy­gu­la­nır. Da­ha cid­di en­fek­si­yon­lar­da ve­ya da­ha az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len doz­la­rın i­kimis­li uy­gu­la­nır. Bak­te­ri­yelMe­nen­jit: Ço­cuk­lar ve e­riş­kin­ler i­çine­şit doz­la­ra bö­lün­müş o­la­rak 150-200 mg/kg/gün (3-4 sa­at­te bir). Go­no­re,a­kut komp­li­ke ol­ma­yan a­no­ge­ni­tal ve ü­ret­ral en­fek­si­yon­lar­da 3 gtek doz şek­lin­de uy­gu­la­nır.

Topramoxin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki