TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Trac­ri­um Am­pul    GSK

At­ra­kur­yum be­si­lat

Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 am­pul :: 50 mg/5mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Atracurium Besylate Ampul: 25 mg/2.5 mLx5 am­pul, 50 mg/5 mLx5 ampul (Abbott).

End.:Anes­te­zi­de,çok çe­şit­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de tra­ke­al en­tü­bas­yon sağ­la­mak, is­ke­letkas­la­rı­nı gev­şet­mek ve kont­rol­lü ven­ti­las­yo­nu ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­lauy­gu­la­nan, son de­re­ce se­lek­tif, kom­pe­ti­tif-non­de­po­la­ri­zan bir nö­ro­mus­kü­lerblo­ker­dir.

Kontr.E.:At­ra­kur­yu­maaşı­rı du­yar­lığı bi­li­nen has­ta­lar­a uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sa­de­ce uy­gun ge­nel anes­te­ziy­le bir­lik­te ve de­ne­yim­libir anes­te­zist ta­ra­fın­dan ve­ya onun ya­kın de­ne­ti­mi al­tın­da, en­dot­ra­ke­alen­tü­bas­yon ve ya­pay so­lu­num için uy­gun ola­nak­la­rın var­lı­ğın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­lerde dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Se­zar­yen ame­li­yat­lar­da nö­ro­mus­kü­lerblo­ku sür­dür­mek için kul­la­nı­la­bi­lir. Em­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.:De­ri­dekı­za­rık­lık ve ge­çi­ci hi­po­tan­si­yon bil­di­ril­miş ve his­ta­min ser­best­leş­me­si­nebağ­lan­mış­tır. Bir ya da da­ha faz­la anes­te­zik ilaç­la bir­lik­te ve­ri­lenhas­ta­lar­da na­di­ren bron­kos­pazm ve çok da­ha na­dir ola­rak ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ha­lo­tan,izof­lo­ran ve enf­lu­ran gi­bi in­ha­las­yon anes­te­zik­le­riy­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıdu­ru­mun­da nö­ro­mus­kü­ler blok uza­ya­bi­lir. An­ti­bi­yo­tik­ler, an­ti­arit­mikilaç­lar, di­üre­tik­ler, mag­nez­yum sül­fat, ke­ta­min, lit­yum tuz­la­rı,gang­li­on blo­ker­ler ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı blo­ğun de­rinl­iği­nive/ve­ya sü­re­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Şu ilaçlar na­di­ren la­tent myas­te­niksend­ro­mu in­dük­le­ye­bi­lir: Çe­şit­li an­ti­bi­yo­tik­ler, b-blo­ker­ler (prop­ra­no­lol, oksp­re­no­lol),an­ti­arit­mik ilaç­lar (pro­ka­ina­mid, ki­ni­din), an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar(klo­ro­kin, d-pe­ni­si­la­min), tri­me­ta­fan, klorp­ro­ma­zin, ste­ro­id­ler,fe­ni­to­in ve lit­yum.

Doz Önerisi:Eriş­kin­ler­deEn­jek­si­yon Şek­lin­de: Eriş­kin­ler­dedoz (ge­re­ken tam blok sü­re­si­ne bağ­lı ola­rak) 0.3-0.6 mg/kg’dir ve 15-35da­ki­ka sü­rey­le ye­ter­li gev­şe­me sağ­lar. En­dot­ra­ke­al en­tü­bas­yonge­nel­lik­le 0.5-0.6 mg/kg’lik do­zun IV en­jek­si­yo­nun­dan son­ra­ki 90 sa­ni­yeiçin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. En­füz­yonşek­lin­de: Trac­ri­um uzun sü­ren cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de, bo­lus ola­rak uy­gu­la­nan0.3-0.6 mg/kg’lik ilk doz­dan son­ra nö­ro­mus­kü­ler blo­kun sür­dü­rül­me­siiçin 0.3-0.6 mg/kg/­sa­at hı­zın­da sü­rek­li en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­la­na­bi­lir.Trac­ri­um kar­di­yo­pul­mo­nerby-pass’lı ame­li­yat­lar­da öne­ri­len en­füz­yon hı­zın­da uy­gu­la­na­bi­lir.

Tracrium adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki