TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tramadolor 100 Ampulİlsan

Tra­ma­dol

Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:ContramalAmpul: 100 mg/2 mLx5 ampul (Abdi İbrahim).

End.:Cer­ra­hiope­ras­yon­lar son­ra­sı ağ­rı­lar, kı­rık ve ya­ra­lan­ma­la­ra bağ­lı ağ­rı­lar,non­-nar­ko­tik anal­je­zik­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı kan­ser ağ­rı­la­rın­dave di­ğer de­ği­şik kay­nak­lı ağ­rı­lar­da kul­la­nı­lan güç­lü bir anal­je­zik­tir.

Kontr.E.: Tra­da­mo­le ve­ya opi­oid­le­re kar­şı bi­li­nen du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Geç­miş­te ve­ya ha­len opi­oid alış­kan­lı­ğıya da ba­ğım­lı­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz­lar­da so­lu­num dep­res­yo­nu ya­pa­bi­le­ce­ğin­den,risk­li has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kon­vül­si­yon risk­i,epi­lep­si­li has­ta­lar­da, nö­bet geç­mi­şi olan has­ta­lar­da ve­ya nö­betile il­gi­li bir risk al­tın­da trav­ma ge­çir­miş, me­ta­bo­lik bo­zuk­lu­ğuve­ya ilaç ya da al­kol kul­la­nı­mı­nı bı­ra­kan ba­ğım­lı­lar­da ve mer­ke­zisi­nir sis­te­mi en­fek­si­yo­nu olan has­ta­lar­da ar­ta­bi­lir. Tra­ma­dolile te­da­vi edi­len has­ta­lar­da na­di­ren cid­di ve fa­tal ola­bi­len ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. Bil­di­ri­len di­ğer re­ak­si­yon­lar ara­sın­daprü­rit, kur­de­şen, bron­kos­pazm ve an­ji­yo­ödem bu­lun­mak­ta­dır. Geç­mi­şin­deko­de­in ve di­ğer uyuş­tu­ru­cu ilaç­la­ra kar­şı ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­la­rıngö­rül­dü­ğü has­ta­lar da­ha faz­la risk al­tın­da ola­bi­lir­ler ve bu has­ta­la­ratra­ma­dol ve­ril­me­me­li­dir. Epi­lep­si öy­kü­sü olan ve­ya epi­lep­si ris­kiolan has­ta­la­rda tra­ma­dol an­cak zo­run­lu bir en­di­kas­yon var­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kon­vül­si­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren se­lek­tif se­ro­to­nin re­up­ta­ke in­hi­bi­tör­le­rive tri­sik­lik an­ti­dep­re­san kul­la­nan has­ta­lar­da tra­ma­dol dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Mi­nör ağ­rı­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Tra­ma­dol, has­ta­nın re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni et­ki­le­ye­rek, ara­ba ve­yama­ki­ne kul­lan­ma­sı­nı za­yıf­la­ta­bi­lir, bu du­rum özel­lik­le al­kol­lebir ara­da alın­dı­ğın­da gö­rü­lür. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı an­cak risk­le­rindik­kat­li­ce değ­er­len­di­ril­me­sin­den son­ra ol­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­min­dekul­la­nı­lır­ken, yak­la­şık ‰1 ora­nın­da sü­te geç­ti­ği göz önü­ne alın­ma­lı­dır.To­le­rans ve çe­kil­me semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İla­cın ba­ğım­lı­lık yap­mapo­tan­si­ye­li var­dır.

Yan E.: Tra­ma­dol kul­la­nı­mı­na bağ­lı hal­lü­si­nas­yon vekon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, is­hal, ka­bız­lık veağız ku­ru­lu­ğu gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­te­me ait ya­kın­ma­lar gö­rü­le­bi­lir.Tra­ma­dol alı­mı­na bağ­lı ola­rak, en­der ol­gu­lar­da kar­di­yo­vas­kü­lersis­tem üze­ri­ne et­ki­si ol­du­ğu (çar­pın­tı, pos­tü­ral hi­po­tan­si­yon ve­yakar­di­yo­vas­kü­ler kol­laps gi­bi) gö­rül­müş ve az sa­yı­da­ki has­ta­da kon­vül­zi­yon­largöz­lem­len­miş­tir. En sık gö­rü­len sant­ral si­nir sis­te­mi yan et­ki­le­ri,ser­sem­lik, baş ağ­rı­sı ve se­das­yon­dur. Ka­şın­tı, dö­kün­tü ve ür­ti­kergi­bi cilt lez­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bron­kos­pazm ve mev­cut ast­ma­nınşid­det­len­me­si gi­bi al­ler­jik re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir. İs­ten­me­yenet­ki­ler, özel­lik­le has­ta fi­zik­sel ola­rak yor­gun­sa gö­rül­mek­te­dir.

Etkileş.: Sant­ral si­nir sis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar­la(tran­ki­li­zan­lar, hip­no­tik­ler vb.) bir ara­da alın­dı­ğın­da, se­da­tifet­ki ar­ta­bi­lir. An­cak bu­nun ya­nı sı­ra, tra­ma­do­lün bir tran­ki­li­zan­labir­lik­te kul­la­nı­mı­nın, ağ­rı üze­rin­de olum­lu bir et­ki­si­nin ol­ma­sıola­sı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ay­rı­ca al­kol, hip­no­tik­ler, sant­ral et­ki­li anal­je­zik­ler, opi­oid­lerve­ya psi­kot­ro­pik ilaç­lar­la kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Yetişkinlerde,14 yaş ve daha üstündeki adolesanlarda kullanımı: Tek doz 1 mL uy­gu­lanır (50 mg tramadol HCl’e eşdeğer).Ağ­rı 30-60 dakika içinde gide­ri­­lemezse, ikinci 1 mL'lik daha uy­gulanır.Şiddetli ağrı için daha yüksek bir uygulama gerektiğinde, tek doz 2 mL uygula­nır.Ameliyat sonrası şiddetli ağrıyı tedavi etmek için 500 mg/gün'e kadar tramadolHCl dört saatte bir ağrının deva­mı­na göre uygulanabilir. Etki, ağrınınşiddetine bağlı olarak 4-8 saat sürer. Genel olarak 8 mL'lik günlük doz (400 mgtramadol hid­ro­klo­rüre eşdeğer) aşılmamalıdır. Bununla beraber, tümör ağrısıve ameliyat sonrası şiddetli ağrılar için da­ha yüksek günlük doz gerekebilir. Çocuklarda kullanımı: 1-13yaşındaki çocuklarda tramadol HCl tek doz olarak 1-2 mg tramadol HCl/kg (vücutağırlığı) şeklinde uygulanır. Bunun için Tramadolor 100 Enjeksi­yonluk Çözelti enjeksiyonluk su ile sey­­reltilir. Yaşlılarda kullanımı:Akutağrılarda bir veya birkaç kez kullanılır. Bu nedenle doz ayarlamasına gerekolmamak­tadır. Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan ve kronik ağrısıolan 75 yaş altı hastalarda genel olarak doz ayarlaması gerekmemektedir. Böb­rekve karaciğer yetmezliği olan hastaların akut ağrısında sadece bir defauygulanır, bu yüzden doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer ve/veyaböbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. IV, IM veya SC olarakuygulanabilir veya seyreltildikten sonra enfüzyon çözeltisi ola­rakkullanılabilir. IV enjeksiyonlar dakikada 1 mL (50 mg tramadol HCl’e eşdeğer)olacak şekilde yavaş yavaş uygulanır.

Tramadolor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki