TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tran­sa­mi­ne Am­pulFa­ko

Tra­ne­ksa­mik asit

Ambalaj: %5: 250 mg/5 mLx 10 ampul :: %10: 500 mg/5 mLx10 ampul.

Tran­sa­mi­ne Kap­sül

Tra­ne­ksa­mik asit

Ambalaj: 250 mgx50 kapsül.

En­d.:Özel­lik­leplaz­mi­no­jen ak­ti­va­tör­le­rin­den zen­gin ve­ya en­dok­rin et­ki­ler al­tın­da­kido­ku­lar­da ya da trav­ma­la­rın ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan lo­kal ve­ya je­ne­ra­li­zepri­mer hi­per­fib­ri­no­li­ze bağ­lı he­mo­ra­ji­ler­de ve se­kon­der he­mo­ra­jiris­ki du­rum­la­rın­da: Ji­ne­ko­lo­ji: Pri­mer me­no­ra­ji, ra­him-içi araç ta­şı­yan ka­dın­lar­da­kika­na­ma­lar, ute­rus ve­ya va­ji­na ame­li­yat­la­rın­dan son­ra­ki ka­na­ma­lar.KBB ve Diş He­kim­li­ği: Lo­kal ka­na­ma­lar, ame­li­yat son­ra­sı ka­na­ma­lar(ör­ne­ğin ton­si­lek­to­mi), epis­tak­sis, diş çe­kim­le­ri (özel­lik­le he­mo­fi­li­lihas­ta­lar­da). Üro­lo­ji: Üro­ge­ni­tal ka­nal ame­li­yat­la­rı sı­ra­sın­da ve­yason­ra­sın­da­ki ka­na­ma­lar: Pros­ta­tek­to­mi, pros­tat hi­pert­ro­fi­si­nebağ­lı he­ma­tü­ri, pros­tat kan­se­ri ve he­mo­ra­jik sis­tit (ra­dyo­te­ra­pi­yese­kon­der). Cer­ra­hi: Gö­ğüs cer­ra­hi­si ile iliş­ki­li pa­ren­ki­ma­töz ka­na­ma­lar;mi­de ame­li­yat­la­rın­da­ki hi­per­fib­ri­no­li­tik ka­na­ma­lar. İç Has­ta­lık­la­rı: Mi­de vedu­ode­num­da­ki ero­zif ka­na­ma­lar­da ek bir te­da­vi ön­le­mi ola­rak, ka­ra­ci­ğersi­roz ve kan­ser­le­rin­de­ki ka­na­ma­lar­da, dest­rük­tif ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­da­kihe­mop­ti­zi­de, he­mo­fi­li­li­ler­de­ki ka­na­ma komp­li­kas­yon­la­rın­da,he­re­di­ter an­ji­yo­nö­ro­tik ödem­li has­ta­lar­da uzun dö­nem­li pro­fi­lak­siama­cıy­la kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca strep­to­ki­naz, üro­ki­naz ve­ya do­ku plaz­mi­no­jenak­ti­va­tö­rü te­da­vi­si­nin so­nu­cu ola­rak or­ta­ya çı­ka­bi­len tüm aşı­rıfib­ri­no­liz du­rum­la­rın­da an­ti­dot ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Tra­nek­sa­mikasi­din et­ki­siy­le fib­ri­no­li­zin bas­kı­lan­ma­sı­na bağ­lı ola­rak, ma­ni­festhi­per­ko­agü­la­bi­li­te­de­ki ön­ce­den oluş­muş trom­büs­ler is­ten­me­yenbir şe­kil­de sta­bi­li­ze ola­bi­lir. Sü­re­ge­len dis­se­mi­ne int­ra­vas­kü­lerko­agü­las­yon (DİK) send­ro­mun­da pıh­tı­laş­ma za­ma­nı­na ba­kı­la­rak ta­nıke­sin­leş­ti­ğin­de, tra­nek­sa­mik asit de kont­ren­di­ke­dir. Her ko­şul­dare­ak­tif hi­per­fib­ri­no­liz ön­len­me­li­dir. Bu ne­den­le tra­nek­sa­mikasit uy­gu­la­ma­dan ön­ce he­pa­rin ile int­ra­va­zal pıh­tı­laş­ma dur­du­ru­la­rakve aşı­rı tü­ke­tim so­nu­cu ek­si­len fib­ri­no­jen ye­ri­ne ko­na­rak DİK’inönü­ne ge­çil­me­li­dir. Renk gör­me bo­zuk­lu­ğu ar­tan has­ta­lar­da tra­nek­sa­mikasit kont­ren­di­ke­dir. Su­ba­rak­no­idal he­mo­ra­ji olan has­ta­lar­da, se­reb­ralödem ve se­reb­ral en­fek­si­yon ge­li­şe­bi­le­ce­ğin­den kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de gör­me ve renk ay­rı­mıkont­rol­le­ri, fun­dus ve gör­me ala­nı mu­aye­ne­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Özel­lik­leer­ken ge­be­lik dö­ne­min­de tra­nek­sa­mik asit an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­dakul­la­nı­lma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­ç­tiğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de an­cakçok ge­rek­li ol­du­ğun­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Sey­rekola­rak bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re ve­ya gör­me bo­zuk­luk­la­rı ve az sa­yı­daol­gu­da hi­po­tan­si­yon, baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir. İnt­ra­ve­nöz uy­gu­la­ma­daen­füz­yon hı­zı­nın art­ma­sı ile or­ta­ya çı­kan bu ra­hat­sız­lık­lar, ge­nel­lik­ledo­zun ve­ya en­füz­yon hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si ile kay­bo­lur. Gör­me bo­zuk­luk­la­rıor­ta­ya çı­kar­sa ilaç ke­sil­me­li ve bir of­tal­mo­log ta­ra­fın­dan ge­rek­likont­rol­ler ya­pıl­ma­lı­dır.

Etkileş.: He­pa­rin, ku­ma­rin tü­rev­le­ri, sa­li­si­lat­lar ve­yaan­ti­ag­re­gan­lar­la eş­za­man­lı uy­gu­lan­dı­ğın­da, di­ğer fib­ri­no­li­tik­lergi­bi tra­nek­sa­mik asi­din et­ki­si aza­la­bi­lir. Pe­ni­si­lin içe­ren so­lüs­yon­larve kan ile bir­lik­te uy­gu­lan­maz.

Doz Önerisi: Transamine Ampul: Oral, pa­ren­te­ralve lo­kal ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir. IV uy­gu­la­ma yal­nız­ca oral uy­gu­la­ma­nınzor ve­ya ola­nak­sız ol­du­ğu du­rum­lar­da en­di­ke­dir. Hi­per­fib­ri­no­li­tikka­na­ma­la­ra yol aça­bi­le­cek gi­ri­şim­ler­den ön­ce oral pre­me­di­kas­yon,re­zi­dü­el ka­na­ma­la­rın en­gel­len­me­si, esan­si­yel hi­per­me­no­re­ninte­da­vi­si; he­mo­ra­ji; epis­tak­sis; iç has­ta­lık­la­rı, üro­lo­ji, KBB vediş he­kim­li­ği alan­la­rın­da­ki ka­na­ma komp­­li­kas­yon­la­rı­nın te­da­vive pro­fi­lak­si­sin­de eriş­­kin do­zu, kli­nik du­ru­ma gö­re ge­nel­de 3-4kez 500 mg-1 g’dir. Ço­cuk­lar­da­ki ola­ğan doz ise ge­nel­lik­le gün­de 3-4kez 10-20 mg/kg’dir. Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le 3-5 gün­dür. Yal­nız­ca he­re­di­teran­ji­yo­nö­ro­tik ödem­de sü­re­gen te­da­vi ge­rek­mek­te­dir.Transamine Kapsül: Ye­tiş­kin­ler­degün­de 3-4 kez 1-2 kap­sül, ço­cuk­lar­da 10-20 mg/kg/gün. Gün­lük do­zaj, has­ta­lı­ğınşid­de­ti ve ço­cu­ğun ya­şı göz önü­ne alı­na­rak he­sap­la­nır.

Transamine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki