TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tran­xi­le­ne Kap­sül        Sanofi-Aventis

Klo­ra­ze­pat di­po­tas­yum

Ambalaj: 5 mgx30 kap­sül :: 10 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri:AnksenKapsül: 5 mgx30 kap­sül; 10 mgx30kapsül (Sanovel).

End.:Re­ak­tifank­si­ye­te, özel­lik­le ank­si­ye­te ile be­ra­ber olan adap­tas­yon bo­zuk­luk­la­rıve postt­rav­ma­tik ank­si­ye­te; nev­roz­lar­da (özel­lik­le his­te­ri, hi­po­kond­ri,fo­bi) gö­rü­len ank­si­ye­te­nin ek te­da­vi­si; cid­di ve­ya ağ­rı­lı so­ma­tikhas­ta­lık­lar ile be­ra­ber olan ank­si­ye­te; ge­nel ank­si­ye­te ve ank­si­ye­te­yebağ­lı uy­ku­suz­luk; ank­si­ye­te atak­la­rı; de­li­ri­um tre­men­sin ön­len­me­sive te­da­vi­si ve al­kol ke­sil­me send­ro­mun­da en­di­ke­dir. Pa­nik has­ta­lık­la­rıbir en­di­kas­yon oluş­tur­maz.

Kontr.E.:Bi­li­nenben­zo­di­ya­ze­pin al­ler­ji­si, de­kom­pan­se so­lu­num yet­mez­liği, akutdar açı­lı glo­kom, Mi­yas­te­nia gra­vis, cid­di ka­ra­ciğer yet­mez­liği veuy­ku ap­ne­si.

Uyar.:Ben­zo­di­ya­ze­pin­lerfi­zik­sel ve psi­şik ilaç bağım­lı­lığı­na yol aça­bi­lir. Te­da­vi sü­re­siola­rak 4-12 haf­ta aşıl­ma­ma­lı­dır ve te­da­vi­nin gün­lük doz azal­tı­la­rakson­lan­dı­rı­la­cağı (bir­kaç gün­den bir-iki haf­ta­ya deği­şen sü­re için­de)ko­nu­sun­da has­ta­yı uyar­mak ya­rar­lı ola­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nımso­nu­cun­da to­le­rans ge­li­şe­bi­lir. Özel­lik­le ben­zo­di­ya­ze­pin yat­ma­danön­ce alı­nı­yor­sa ve uy­ku sü­re­si kı­sa ise (bir dış fak­tör et­ki­si ileer­ken uyan­ma), an­te­rog­rad am­ne­zi gö­rü­le­bi­lir. Ge­be­liğin ilk üçayın­da bu grup ilaç­la­rın re­çe­te edil­me­sin­den sa­kı­nıl­ma­sı uy­gun­dur.Ge­be­liğin son üç ayın­da, ye­ni­doğan­da so­lu­num dist­re­si ve ne­ona­talhi­po­to­ni gö­rü­le­bi­le­ceği için yük­sek doz­lar re­çe­te edil­me­me­li­dir.Eğer ve­ril­miş­se, be­bek bir­kaç gün­lük ve­ya bir­kaç haf­ta­lık iken ke­sil­mesend­ro­mu gö­rü­le­bi­lir. Ben­zo­di­ya­ze­pin te­da­vi­si bo­yun­ca em­zir­meöne­ril­mez. Klo­ra­ze­pat kul­la­nı­mı­na bağ­lı olan uyuk­la­ma ris­ki, özel­lik­leta­şıt sü­rü­cü­le­ri ve ma­ki­ne ope­ra­tör­le­ri için dik­kat ge­rek­ti­rir.

Yan E.:An­te­rog­radam­ne­zi, ser­sem­lik, as­te­ni, uyuk­­la­ma (özel­lik­le yaş­lı­lar­da), bra­dip­si­şi,kas to­nu­sun­da azal­ma, ba­zı has­ta­lar­da (özel­lik­le ço­cuk­lar ve yaş­lı­lar)pa­ra­dok­sal re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir: İr­ri­ta­bi­li­te, ag­res­yon,ek­si­tas­yon, kon­füz­yon, hal­lü­si­nas­yon­lar, ma­kü­lo­pa­pü­ler ve ka­şın­tı­lıde­ri dö­kün­tü­le­ri, te­da­vi uy­gu­lan­ma­sı ön­ce­sin­de­ki ank­si­ye­te­ninalev­len­me­siy­le ken­di­ni gös­te­ren “re­bo­und send­ro­mu” olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Nö­ro­mus­kü­lerkav­şak blo­ker­le­ri ile (kü­rar ben­ze­ri ilaç­lar, kas gev­şe­ti­ci­ler) si­ner­jiketki gö­rü­lür. Al­kol içe­ren içe­cek­le­rin ve ilaç­la­rın alı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Dik­kat ve uya­nık­lık­ta­ki azal­ma ta­şıt sü­rü­cü­le­ri ve ma­ki­ne ope­ra­tör­le­riiçin teh­li­ke­li ola­bi­lir. Mor­fin tü­rev­le­ri (anal­je­zik, an­ti­tüs­sif),bar­bi­tü­rat­lar, ba­zı an­ti­dep­re­san­lar, H1 re­sep­tör blo­ker­le­ri,ben­zo­di­ya­ze­pin dı­şın­da­ki tran­ki­li­zan­lar, nö­ro­lep­tik­ler, klo­ni­dinve ben­ze­ri mad­de­lerle etkileşir. Si­sap­rid ile etkileşir. Ben­zo­di­ya­ze­pin­ler­leklo­za­pi­nin kom­bi­ne kul­la­nı­mı, so­lu­num ve/ve­ya kalp dur­ma­sıy­la sey­re­denkol­laps ris­ki­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3-4 eşit doz­la­ra bö­lün­müş5-30 mg’dir.

Tranxilene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki