TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Trasy­lol Fla­kon     Ba­yer

Ap­ro­ti­nin

Ambalaj: 500.000 KIU/50 mLx1 flakon.

End.:Pro­te­oli­tiken­zim­le­rin (trip­sin, plaz­min ve plaz­may­la do­ku kal­lik­re­ini gi­bi) in­hi­bis­yo­nu­nunen­di­ke ol­du­ğu has­ta­lık­la­rın pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­de (hi­per­fib­ri­no­li­tikhe­mo­ra­ji; postt­rav­ma­tik ve pos­to­pe­ra­tif ge­li­şen hi­per­fib­ri­no­li­tikhe­mo­ra­ji­de, ör­ne­ğin obs­tet­rik ve ji­ne­ko­lo­ji­de ve­ya ekst­ra­kor­po­re­aldo­la­şım­da) en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ap­ro­ti­ni­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık­ta kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Aler­jik di­ya­te­zi ve­ya ilaç­la­ra aler­ji­si olan­lar­daözel dik­kat ge­re­kir. Hay­­van de­ney­le­rin­de te­ra­to­je­nik ya da emb­ri­yo­tok­sikbir et­ki gö­rül­me­me­si­ne rağ­men, ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Psö­do-aler­jik re­ak­si­yon olu­şa­bi­lir. Ana­fi­lak­tikve ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­la­rın eri­tem ve ür­ti­ker gi­bi muh­te­melde­ri re­ak­si­yon­la­rı­nın dı­şın­da­ki be­lir­ti­le­ri fi­li­form na­bız, so­luk­lukve­ya si­ya­noz, disp­ne, ter­le­me, pal­pi­tas­yon, bu­lan­tı ve tam şok tab­lo­suha­lin­de ola­bi­lir.

Etkileş.: Strep­to­ki­na­zın ak­ti­vi­te­si üze­rin­de do­za ba­ğım­lıin­hi­bi­tör et­ki­si var­dır.

Doz Önerisi: Hi­per­fib­ri­no­li­tik he­mo­ra­ji­de: Baş­lan­gıç­ta500.000 KIU (70 mg ap­ro­ti­ni­ne eş­de­ğer) Trasy­lol ya­vaş IVen­jek­si­yon ola­rak (5 mL/dak) ve­ya kı­sa IV en­füz­yon (mak­si­mum 5mL/dak) şek­lin­de ve­ri­lir. Ar­dın­dan, ka­na­ma du­run­ca­ya ka­dar her 4 sa­at­tebir 200.000 KIU (28 mg ap­ro­ti­ni­ne eş­de­ğer) ya­vaş IV uy­gu­la­nır. Obs­tet­rik­te­kihe­mos­ta­tik bo­zuk­luk­lar­da baş­lan­gıç­ta 1.000.000 KIU (140 mg ap­ro­ti­ni­neeş­de­ğer), ar­dın­dan ka­na­ma ta­ma­men du­run­ca­ya ka­dar sa­at­te bir200.000 KIU (28 mg ap­ro­ti­ni­ne eş­de­ğer) uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar­da ge­nel­lik­levü­cut ağır­lı­ğı­nın her kg’si ba­şı­na gün­de 20.000 KIU (2.8 mg ap­ro­ti­ni­neeş­de­ğer) ve­ri­lir. Ekst­ra­kor­po­re­al do­la­şım­lı kar­di­yo­vas­kü­lercer­ra­hi­de 2 mil­yon KIU’lik (280 mg ap­ro­ti­ni­ne eş­de­ğer) yük­le­me do­zuya­vaş IV en­jek­si­yon ve­ya 15-20 da­ki­ka­da IV en­füz­yon şek­lin­de, anes­te­zi­ninbaş­la­tıl­ma­sın­dan son­ra ve ster­no­to­mi­den ön­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır.Aler­jik ya da psö­do-aler­jik re­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı­na kar­şı 5 mL’liktest do­zu, ge­ri­ye ka­lan yük­le­me do­zun­dan bir­kaç da­ki­ka ön­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır.Test do­zu­nun ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra 2 mil­yon KIU kalp-ak­ci­ğerma­ki­ne­si­nin ana pom­pa­sı­na ek­len­me­li­dir. Baş­lan­gıç­ta­ki bo­lus en­füz­yo­nunar­dın­dan has­ta yo­ğun ba­kım üni­te­si­ne ge­lin­ce­ye ka­dar sa­at­te500.000 KIU’lik (70 mg ap­ro­ti­ni­ne eş­de­ğer) sü­rek­li en­füz­yo­na ge­çi­lir.Trasy­lol yal­nız­cahas­ta ya­tar du­rum­da iken ya­vaş (mak­si­mum 5 mL/dak) IV en­jek­si­yon ve­yakı­sa IV en­füz­yon tar­zın­da ve­ril­me­li­dir.

Trasylol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki