TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Temmuz 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Triatüs ŞurupKoçak

Dekstrometorfan 10 mg,psödoefedrin HCl 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Benical Şurup: 100 mL (Roche); DorfanŞurup: 100 mL (Akdeniz).

End.: Üst so­lu­num yo­lu kon­jes­yo­nu­nun eş­lik et­ti­ği ku­ruök­sü­rük­ler­de, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı (nez­le), si­nü­zitve­ya aler­jik ri­ni­te bağ­lı bu­run akın­tı­sı, hap­şır­ma ve na­zal kon­jes­yongi­bi ya­kın­ma­la­rın ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıdu­yar­lı­ğı olan­lar ile cid­di hi­per­tan­si­yon, cid­di ko­ro­ner ar­ter has­ta­lı­ğı,epi­lep­si­si olan­lar­da ve MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ast­ma ile iliş­ki­li ve­ya aşı­rı sal­gı­nın eş­liket­ti­ği ök­sü­rük­ler­de, ay­rı­ca so­lu­num yet­mez­li­ği ve­ya bu­nu ge­liş­tir­meris­ki olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ha­fif at­ro­pin ben­ze­ri et­ki­sin­den do­la­yı, bron­şi­yalast­ma, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nı­lır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yolaça­bi­lir. Araç sür­me, ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi po­tan­si­yel ola­rak teh­li­ke­liiş­le­rin per­for­man­sı için ge­rek­li zi­hin­sel ve fi­zik­sel ye­te­nek­le­riet­ki­le­ye­bi­lir. Al­kol ve di­ğer SSS dep­re­san­la­rı (hip­no­tik­ler, se­da­tif­ler,tran­ki­li­zan­lar) ile ola­sı adi­tif et­ki­ler hak­kın­da da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Be­bek­ler üze­rin­deola­sı risk­le­ri ne­de­niy­le em­zir­me dö­ne­min­de em­zir­me­nin mi yok­saila­cın mı ke­si­le­ce­ği ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: İş­tah­sız­lık, tan­si­yon­da yük­sel­me, çar­pın­tı, si­nir­li­lik,id­rar yap­ma­da zor­luk (da­ha çok pros­tat hi­pert­ro­fi­si olan­lar­da), uyu­şuk­luk,baş dön­me­si, bu­run­da ku­ru­luk gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi edi­len has­ta­la­rave­ril­me­me­li­dir. Sem­pa­to­mi­me­tik­ler me­til­do­pa, re­zer­pin, ve­rat­rumal­ka­lo­id­le­ri ve me­ta­mi­la­mi­nin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­le­ri­niazal­ta­bi­lir. Al­kol ve di­ğer se­da­tif ilaç­lar klor­fe­ni­ra­mi­nin se­da­tifet­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­de kom­bi­neet­ki­le­ri has­ta­ya za­rar­lı ola­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik­ler­lebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklara günde 3-4 kez 1-2ölçek, 9-12 yaş arası günde 3-4 kez 1 ölçek, 6-9 yaş arası günde 3-4 kez ½ - 1ölçek, 2-6 yaş arası günde 3 kez ½ ölçek veya 8 saatte bir 1 ölçek, 2 yaş altıgünde 3 kez ¼ ölçek önerilir.

Triatus adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki