TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­mo­vax Enjektör+Fla­konSanofiPasteur

Can­lı hi­pe­rat­te­nüekı­za­mık vi­rü­sü (Schwarz su­şu) 1.000 TCID50, can­lı hi­pe­rat­te­nüekı­za­mık­çık vi­rü­sü (Wis­tar RA27/3M su­şu) 1000 TCID50 (min),can­lı hi­pe­rat­te­nüe ka­ba­ku­lak vi­rü­sü (Ura­be AM9 su­şu) 5000 TCID50.

Ambalaj: Tek doz­luk 1 fla­kon ve 0.5 mL çö­zü­cü içe­ren 1 en­jek­tör.

End.: Kı­za­mık, kı­za­mık­çık ve ka­ba­ku­lak has­ta­lık­la­rın­danko­ru­mak ama­cıy­la 12 ay­lık­tan baş­la­ya­rak tüm be­bek­le­re uy­gu­la­nır.Be­bek­le­re 9. ay­da kı­za­mık, kı­za­mık­çık ve ka­ba­ku­lak aşı­sı ge­rek­ti­ğidu­rum­lar­da uy­gu­la­na­bi­lir. Bu du­rum­­da 6 ay son­ra ikin­ci bir doz aşıuy­gu­la­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Kontr.E.: Akut, ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da; kro­nikhas­ta­lık­la­rın akut alev­len­me dö­nem­le­rin­de; im­müng­lo­bu­lin en­jek­si­yonuy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan; ger­çek yu­mur­ta pro­te­ini al­ler­ji­si olanço­cuk­lar­da; ge­be­ler­de; kon­je­ni­tal ve­ya edi­nil­miş im­mün yet­mez­likdu­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Fer­til çağ­da­ki ka­dın­la­ra aşı uy­gu­la­ma­sı, ka­dınge­be de­ğil­se ve aşı­la­ma­yı iz­le­yen 2 ay sü­re­sin­ce zo­run­lu kont­ra­sep­si­yonsağ­lan­dık­tan son­ra ya­pıl­ma­lı­dır. Ne­omi­sin ve yu­mur­ta pro­te­in­le­ri­nekar­şı al­ler­ji­si olan ço­cuk­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı iyi to­le­re edil­mek­te­dir. Aşı uy­gu­la­ma­sın­dan5 gün son­ra ha­fif ateş (38-38.5°C) ri­no­fa­ren­ji­yal ve­ya res­pi­ra­tu­varsemp­tom­lar ve de­ri dö­kün­tü­sü gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren pa­ro­tit, len­fa­de­no­pa­tive feb­ril kon­vül­zi­yon gö­rü­le­bi­lir. Olu­şa­bi­len bu yan et­ki­ler ha­fifse­yir­li­dir ve bir te­da­vi ge­rek­tir­mek­si­zin dü­ze­lir.

Etkileş.: Can­lı vi­rüs aşı­la­rı­nın im­müng­lo­bu­lin uy­gu­la­ma­sın­danve/ve­ya kan trans­füz­yo­nun­dan son­ra inak­ti­ve ol­ma­la­rı ne­de­niy­le,böy­le uy­gu­la­ma­lar­dan son­ra en az 6 haf­ta (ter­ci­hen 3 ay) sü­rey­leaşı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ben­zer şe­kil­de kı­za­mık, kı­za­mık­çık ve ka­ba­ku­lakaşı uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra iki haf­ta sü­rey­le im­müng­lo­bu­lin uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da uy­lu­ğun an­te­ro­la­te­ral böl­ge­si, 2yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge­ se­çil­me­li­dir.12-15 ay­lık be­bek­le­re ya­pı­lan tek doz aşı ile ko­ru­ma sağ­la­nır. Bi­rin­cidoz kı­za­mık, kı­za­mık­çık ve ka­ba­ku­lak aşı­sı­nın 9. ay­da uy­gu­lan­ma­sıdu­ru­mun­da 6 ay son­ra ikin­ci doz aşı uy­gu­la­ma­sı ge­rek­li­dir. 5-6 yaşve/ve­ya 11-12 yaş­ta ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Trimovax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki