TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­pa­cel Am­pul     SanofiPasteur

Per­tus­sis tok­so­idi10 µg, dif­te­ri tok­so­idi 30IU, te­ta­noz tok­so­idi 40IU/0.5 mL

Ambalaj: 0.5 mL’lik tek doz aşı.

End.: Ad­sor­be dif­te­ri ve te­ta­noz tok­so­id­le­riy­le kom­bi­needil­miş asel­lü­ler per­tus­sis aşı­sı­dır. Ço­cuk­la­rı dif­te­ri, te­ta­nozve boğ­ma­ca­ya kar­şı ko­ru­ma ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şen­ler­den her­han­gi bi­ri­ne ve­ya bu aşı­nın da­haön­ce­ki do­zu­na kar­şı olu­şan al­ler­jik ve­ya ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon,aşı­la­ma­nın kont­ren­di­kas­yo­nu­dur. Aşı­la­ma, ateş­li has­ta­lık­lar dada­hil ol­mak üze­re akut has­ta­lık du­ru­mun­da er­te­len­me­li­dir. Ha­fifüst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı gi­bi önem­siz has­ta­lık­lar ge­nel­lik­leba­ğı­şık­la­ma­yı er­te­le­mek için ye­ter­li ne­den oluş­tur­maz. Dif­te­ritok­so­idi­nin mik­ta­rı ne­de­niy­le ve boğ­ma­ca bu yaş gru­bun­da­ki­ler­deda­ha ha­fif sey­ret­ti­ğin­den, 7 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra ve­ya adö­le­sanve ye­tiş­kin­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İler­le­yen nö­ro­lo­jik bo­zuk­lu­ğu olan ço­cuk­lar aşı­lan­ma­ma­lı­dır.Boğ­ma­ca içe­ren bir aşı ile da­ha ön­ce­ki ba­ğı­şık­la­ma­nın ar­dın­dan mey­da­nage­len aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da Tri­pa­cel’in son­ra­ki doz­la­rı­nın uy­gu­la­nıp uy­gu­lan­ma­ma­sıko­nu­sun­da dik­kat­le dü­şü­nül­me­si ge­re­kir: 48 sa­at için­de hi­po­to­nik-hi­po­res­pon­sifdu­rum; 48 sa­at için­de baş­ka bir ne­de­ne bağ­la­na­ma­yan 40.5°C’nin üze­rin­de­kiateş; 3 gün için­de 3 sa­at­ten uzun sü­ren sü­rek­li ağ­la­ma; 3 gün için­demey­da­na ge­len ateş­li ve­ya ateş­siz kon­vül­zi­yon­lar. Ana­fi­lak­si na­dirol­ma­sı­na rağ­men, aşı­la­ma sı­ra­sın­da mü­da­ha­le için ge­rek­li ola­nak­larha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık rasla­nan re­ak­si­yon­lar en­jek­si­yon ye­rin­dekı­za­rık­lık ve du­yar­lık, hu­zur­suz­luk ve ha­fif ateş­tir. Bu semp­tom­large­nel­lik­le aşı­la­ma­dan son­ra­ki ilk 24 sa­at için­de mey­da­na ge­lir ve 24-48sa­at sü­re­bi­lir.

Etkileş.: İm­mün sis­te­mi bas­kı­la­yı­cı ilaç­la­rın kul­la­nıl­dı­ğıbir te­da­vi sı­ra­sın­da aşı­nın uy­gu­lan­ma­sı, aşı­­ya ve­ri­len ya­nı­tınazal­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Pi­ri­mer ba­ğı­şık­la­ma­ya en er­ken 2 ay­lık­ken baş­la­nırve 1 ve­ya 2 ay aray­la 0.5 mL’lik 3 doz uy­gu­la­nır ve bu­nu ilk aşı­la­ma­danbir yıl son­ra ya­pı­lan ra­pel do­zu iz­ler.

Tripacel adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki