TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­qu­ilar Dra­jeSchering

Kah­ve­ren­gidra­je: Le­vo­nor­gest­rel 0.05 mg, eti­nil est­ra­di­ol 0.03 mg. Be­yaz dra­je:Le­vo­nor­gest­rel 0.075 mg, eti­nil est­ra­di­ol 0.04 mg. Sa­rı dra­je: Le­vo­nor­gest­rel0.125 mg, eti­nil est­ra­di­ol 0.03 mg

Ambalaj: 21 dra­je­.

End.:Gebeliğiönlemek amacıyla kullanılır.

Kontr.E.: Oral kont­ra­sep­tif­ler aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır:Trom­bo­fi­le­bit ya da trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­lar­da; da­ha ön­ce­den de­rinven trom­bo­fi­le­bit ya da trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­la­rı ge­çir­miş olan­lar;se­reb­ral-vas­kü­ler ya da ko­ro­ner-ar­ter has­ta­lık­la­rın­da; me­me kar­si­no­mukuş­ku­su olan­lar ya da ol­anlarda; est­ro­je­ne bağ­lı ne­op­laz­ma kuş­ku­suolan­lar­da ya da ol­anlarda; ta­nı kon­ma­mış ge­ni­tal ka­na­ma­lar­da; ge­beolan­lar­da ya da kuş­ku­su olan­lar­da; geç­miş­te ka­ra­ci­ğer­de se­lim yada ha­bis ka­ra­ci­ğer tü­mö­rü bu­lu­nan­lar­da; ka­ra­ci­ğer fonk­si­yo­nun­dacid­di bo­zuk­luk­lar­da, ge­be­lik­le il­gi­li idi­yo­pa­tik sa­rı­lık ya dacid­di pru­rit ge­çir­miş olan­lar­da, Du­bin-John­son send­ro­mu, Ro­tor send­ro­mu;li­po­me­ta­bo­liz­ma bo­zuk­luk­la­rın­da; ge­be­lik­te her­pes ge­çi­ren­ler­de;da­ma­ra ait de­ği­şim­ler gös­te­ren cid­di di­ya­be­tik­ler­de; ge­be­lik sı­ra­sın­daağır otosk­le­roz ge­çi­ren­ler­de.

Uyar.: İlk kez or­ta­ya çı­kan mig­ren ti­pi baş ağ­rı­la­rın­daya da alı­şıl­mış şid­det­te­ki baş ağ­rı­la­rı da­ha sık gö­rü­lür­se; akutgör­me ya da işit­me bo­zuk­lu­ğu ya da di­ğer du­yu or­gan­la­rın­da den­ge­siz­likolu­şur­sa; trom­bo­fi­le­bit ya da trom­bo­em­bo­li­tin ilk semp­tom­la­rın­da;sa­rı­lık (ko­les­ta­tik), ik­ter­siz he­pa­tit ya da ge­nel pru­rit baş­lan­gı­cın­da;epi­lep­si kriz­le­ri­nin art­ma­sın­da; kan ba­sın­cın­da önem­li art­ma gö­rül­dü­ğün­deve ge­be­lik­te, ilacın uy­gu­la­ma­sı he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Si­ga­ra iç­mek,cid­di ve kar­di­yo­vas­kü­ler yan et­ki­le­rin ris­ki­ni ar­tı­rır. Do­ğum son­ra­sıkul­la­nı­lan oral kont­ra­sep­tif­ler süt sal­gı­sı­nın ka­li­te ve mik­ta­rı­nıdü­şü­re­bi­lir. Bir mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çe­bil­mek­te­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, adet­ler ara­sı dev­re­de ka­na­ma­lar,me­me­ler­de du­yar­lık, vü­cut ağır­lı­ğın­da de­ğiş­me, li­bi­do ve ru­hsaldep­res­yon en sık gö­rü­len yan et­ki­ler­dir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­da çokdu­yar­lı ka­dın­la­rın cil­din­de ve özel­lik­le yüz­de gü­neş ban­yo­su ilear­tan, kah­ve­ren­gi le­ke­ler olu­şa­bi­lir. Di­ğer yan et­ki­le­ri cilt­tekı­za­rık­lık­lar, va­ji­nal akın­tı, adet kramp­la­rı ve ka­rın­da ger­gin­likya da kramp gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal prob­lem­ler­dir. Kon­takt lens kul­lan­ma­yakar­şı ta­ham­mül­süz­lük gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Oral kont­ra­sep­tif­ler­le ay­nı an­da kul­la­nı­lan ri­fam­pi­sin,am­pi­si­lin ve tet­ra­sik­lin gi­bi an­ti­bi­yo­tik­ler, ba­zı sa­kin­leş­ti­ri­ci­ler,ar­te­rit ve nö­be­ti te­da­vi edi­ci ba­zı ilaç­lar oral kont­ra­sep­tif et­ki­yiazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Adet ka­na­ma­sı­nın ilk gü­nün­den baş­la­na­rak 21 günbo­yun­ca her gün 1 dra­je uy­gu­la­nır. 7 gün ara­dan son­ra ikin­ci am­ba­la­jage­çi­lir.

Triquilar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki