TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tru­sopt Of­tal­mik So­lüs­yon   MSD

Dor­zo­la­mid HCl

Ambalaj: 20 mg/mLx5 mL’lik, öl­çek­li bir dam­la­lık ucu olanşişe.

End.:Okü­lerhi­per­tan­si­yon, ge­niş açı­lı glo­kom, psö­do­eks­fo­li­ya­tif glo­kom du­rum­la­rın­dayük­sek int­ra­okü­ler ba­sın­cın te­da­vi­sin­de b-blo­ker­le­re ek te­da­vi ola­rak; b-blo­ker­le­re ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­da ve­ya b-blo­ker­le­rin kont­re­nd­ike ol­du­ğuhas­ta­lar­da mo­no­te­ra­pi ola­rak en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Dor­zo­la­mi­de kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. Dor­zo­la­mid HCl ve me­ta­bo­li­ti, ağır­lık­lı ola­rakböb­rek yo­luy­la atıl­dı­ğın­dan, bu gi­bi has­ta­lar­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Akut dar-açı­lı glo­ko­mu olan has­ta­la­rın te­da­vi­si,okü­ler hi­po­tan­sif ajan­la­ra ek ola­rak di­ğer te­ra­pö­tik gi­ri­şim­le­rige­rek­li kı­lar. Cid­di re­ak­si­yon ya da aşı­rı du­yar­lık be­lir­ti­le­rigö­rü­ld­üğün­de te­da­vi son­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Ge­belik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Acı tat, yan­ma ve bat­ma, bu­la­nık gör­me, göz ka­şın­tı­sı,göz ya­şar­ma­sı, baş ağ­rı­sı, kon­junk­ti­vit, göz­ ka­pa­ğı enf­la­mas­yo­nu,bu­lan­tı, göz ­ka­pa­ğı ir­ri­tas­yo­nu ve as­te­ni/yor­gun­luk görülebilir. İri­do­sik­litve de­ri dö­kün­tü­sü na­dir ola­rak bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Dor­zo­la­mid bir kar­bo­nik an­hid­raz in­hi­bi­tö­rü­dürve to­pi­kal ola­rak uy­gu­lan­sa bi­le sis­te­mik ola­rak emil­mek­te­dir.Asit-baz bo­zuk­luk­la­rı oral kar­bo­nik an­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri ile bil­di­ril­miş­tirve ba­zı ol­gu­lar­da ilaç et­ki­leş­me­le­ri­ne yol aç­mış­tır (ör­ne­ğin yük­sekdoz sa­li­si­lat te­da­vi­si ile bağ­lan­tı­lı tok­si­si­te). Bu ne­den­le, dor­zo­la­midalan has­ta­lar­da böy­le ilaç et­ki­leş­me­le­ri ola­sı­lı­ğı dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Mo­no­te­ra­piola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da doz: Et­ki­le­nengöz ve­ya göz­le­re gün­de üç kez bir dam­la. Bir of­tal­mik b-blo­ke­reek te­da­vi ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da doz: Et­ki­le­nengöz ve­ya göz­le­re gün­de iki kez bir dam­la. Tru­sopt bir baş­kaof­tal­mik an­tig­lo­kom aja­nın ye­ri­ne kul­la­nı­la­cak­sa, di­ğer ajan songün uy­gun doz uy­gu­lan­dık­tan son­ra ke­si­lir ve er­te­si gün Tru­sopt baş­la­nır.Eğer bir­den faz­la to­pi­kal of­tal­mik ilaç kul­la­nı­lı­yor­sa, bu ilaç­laren az on da­ki­ka ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Trusopt adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki