TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tu­ssi­fed Şu­rup     GSK

Psö­do­efed­rin HCl 30mg, trip­ro­li­din HCl 1.25 mg, ko­de­in fos­fat 10 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

End.: Üst so­lu­num yo­lu ra­hat­sız­lık­la­rın­da, ku­ru ök­sü­rük­tesemp­to­ma­tik ra­hat­la­ma sağ­lan­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı da­ha ön­ce­den to­le­ransgös­ter­me­miş ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Cid­di hi­per­tan­si­yon ve şid­det­liko­ro­ner ar­ter so­ru­nu olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Ön­ce­ki ikihaf­ta için­de MAO in­hi­bi­tör­le­ri al­mış olan ve­ya al­ma­ya de­vam edenhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fu­ra­zo­li­do­n ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Fe­ok­ro­ma­si­to­ma has­ta­la­rı için kont­ren­di­ke­dir. As­tı­ma bağ­lı ök­sü­rü­ğüolan has­ta­la­ra ve­ya ök­sü­rük­le bir­lik­te aşı­rı sek­res­yon gö­rü­len du­rum­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ko­de­in, so­lu­num ye­ter­siz­li­ği olan ya da bu ris­kita­şı­yan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Bu kom­bi­nas­yon, cid­di he­pa­tikiş­lev bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da, he­pa­tik en­se­fa­lo­pa­ti oluş­ma­sı­nınhız­lan­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­ce­ği için kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Or­ta vecid­di re­nal iş­lev bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.So­lu­num dep­res­yo­nu­nun art­ma­sı ile se­reb­ral öde­mi ar­tı­ra­ca­ğıiçin, ka­fa içi ba­sın­cı art­mış olan ve­ya ka­fa trav­ma­sı ge­çi­ren has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. En ha­fif form­la­rı dı­şın­da bü­tün ül­se­ra­tif ko­lit­leriçin de, bü­tün di­ğer nar­ko­tik anal­je­zik­ler­de ol­du­ğu gi­bi, tok­sik di­la­tas­yonoluş­ma­sı­nın hız­lan­ma­sı­na ve­ya ko­lon spaz­mı­na ne­den ola­bi­le­ce­ğiiçin kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu kom­bi­nas­yon uy­ku ha­li­ne ne­den ola­bi­lir veişit­me test­le­rin­de per­for­mans bo­zuk­luk­la­rı­na ne­den ola­bi­lir. Has­ta­lar,ila­ca ya­nıt ver­me dü­zey­le­ri­ni be­lir­le­ye­bi­le­cek ha­le ge­lin­ce­yeka­dar ara­ba kul­lan­ma­ma­la­rı ve ma­ki­ne ça­lış­tır­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Psö­do­efed­rin, trip­ro­li­din ve ko­de­in uzun sü­re­den be­ribe­lir­gin olum­suz so­nuç­la­rı gö­rül­me­den yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nıl­mak­taise­ler de, bun­la­rın er­ken ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nım­la­rı ile il­gi­lispe­si­fik ve­ri­ler bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bun­dan do­la­yı, he­ki­min bu ilaç­tansağ­la­ya­ca­ğı ya­rar ile ila­cın fe­tus ge­liş­me­si­ne ola­bi­le­cek ola­sıteh­li­ke­li et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­di­rip çok dik­kat­li bir şe­kil­de ka­rarver­me­si ge­re­kir. Ge­be­li­ğin son üç ayın­da­ki ka­dın­la­ra, do­ğa­cak be­bek­teyok­sun­luk semp­tom­la­rı­na yol aça­ca­ğı için ko­de­in ve­ril­me­me­li­dir.Bu mad­de­le­rin üçü de an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çer, ama emen be­bek­te­kiet­kisi bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: SSS dep­res­yo­nu ve­ya ek­si­tas­yo­nu gö­rü­le­bi­lir.En sık bil­di­ri­len yan et­ki­ler, uy­ku ha­li, ser­sem­lik his­si ve baş dön­me­si­dir.Uy­ku bo­zuk­luk­la­rı ve na­di­ren ha­lü­si­nas­yon­lar da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Psö­do­efed­rin; bre­til­yum, be­ta­ni­din, gu­ane­ti­din,deb­ri­zo­kin, me­til­do­pa ve b-ad­re­ner­jikblo­ker­ler gi­bi sem­pa­tik ak­ti­vi­te üze­rin­den et­ki­li ilaç­la­rın hi­po­tan­sifet­ki­le­ri­ni kıs­men ter­si­ne çe­vi­re­bi­lir. Di­ğer nar­ko­tik anal­je­zik­le­ri,an­tip­si­ko­tik­le­ri, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­la­rı, ank­si­yo­li­tik­le­ri,hip­no­tik­le­ri ve di­ğer SSS dep­re­san­la­rı bu kom­bin­sa­yon ile bir­lik­tealan has­ta­lar­da se­da­tif et­ki ar­ta­bi­lir ve so­lu­num dep­res­yo­nu et­ki­siar­ta­bi­lir. Ko­de­in, di­ğer opi­oid­ler gi­bi, an­ti­arit­mik bir mad­deolan mek­si­le­ti­nin emilimini ge­cik­ti­re­bi­lir. Al­kol ve nar­ko­tik­ler,sant­ral si­nir sis­te­mi­ne adi­tif dep­re­san et­ki ya­par­lar ve bun­la­rınbir­lik­te kul­la­nı­mı, öl­dü­rü­cü po­tan­si­ye­li olan bir kom­bin­as­yo­n­dur.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra gün­de3 kez 2 öl­çek, 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 1 öl­çek, 2-5 yaş ara­sıço­cuk­la­ra gün­de 3 kez ½ öl­çek ve 1 yaş ile 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 3 kez ¼ öl­çek şu­rup öne­ri­lir. 1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra öne­ril­mez.

Tussifed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki