TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ul­cu­ran Am­pul IM/IVAb­far

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri:ZantacAm­pul: 50 mg/2 mLx10 am­pul­ (GSK).

Ul­cu­ran FilmTab­let  

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 150 mgx30 tab­let :: 300 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:San­ta­nolTab­let: 150 mgx30 tab­let (Ata­bay); Zan­didTab­let: 150 mgx30 (Ko­çak); Zan­tacFilm Tab­let: 150 mgx30tab­let (GSK).

End.:Tablet: Du­ode­nal ül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ste­ro­id ol­ma­yanan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra bağ­lı ül­ser­le­rin te­da­vi­sin­de, özel­lik­legeç­mi­şin­de pep­tik ül­ser olan has­ta­lar­da ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var­larilaç­la­rın (as­pi­rin da­hil) ne­den ol­du­ğu du­ode­nal ül­ser­le­rin pro­fi­lak­si­sin­de,ame­li­yat son­ra­sı ül­ser, ref­lü özo­fa­jit ve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mute­da­vi­le­rin­de, ağ­rıy­la ka­rak­te­ri­ze (epi­gast­rik ve ret­ros­ter­nal)ye­mek­ler­le iliş­ki­li ve­ya uy­ku­da ra­hat­sız­lık ve­ren, fa­kat da­ha ön­cebe­lir­ti­len du­rum­lar­la iliş­ki­li ol­ma­yan, kro­nik epi­zo­dik dis­pep­si­ler­de,ağır has­ta­lar­da stres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar­da tek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­sonsend­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır. Ampul: Du­ode­nalül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ame­li­yat son­ra­sı ül­ser, ref­lü özo­fa­jitve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu te­da­vi­le­rin­de; ağır has­ta­lar­dastres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­li has­ta­lar­datek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­son send­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye aşı­rı du­yar­lık ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Tablet: Ra­ni­ti­din pla­sen­ta­dan ge­çer vein­san sü­tü ile de atı­lır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de zo­run­luol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ağır re­nal yet­mez­lik­ler­de do­zajazal­tıl­ma­lı­dır. He­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ampul: Ge­nel­lik­le kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rı­nayat­kın­lı­ğı olan has­ta­lar­da, hız­lı ra­ni­ti­din en­jek­si­yo­nu­na bağ­lıola­rak bra­di­kar­di bil­di­ril­miş­tir. Öne­ri­len en­jek­si­yon hız­la­rı aşıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renbra­di­kar­di ve AV blok ra­por edil­miş­tir. Az sa­yı­da has­ta­da art­ral­ji,kus­ma/bu­lan­tı, di­ya­re, ka­bız­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si,ako­mo­das­yon bo­zuk­lu­ğu­nu dü­şün­dü­ren re­ver­sibl bu­la­nık gör­me gö­rül­müş­tür.Özel­lik­le çok ağır has­ta ve yaş­lı­lar­da na­di­ren rev­er­sibl men­tal kon­füz­yon,ha­lü­si­nas­yon­lar, dep­res­yon ve aji­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Ulcuran Ampul: Her 6-8 sa­at­te bir 50 mg (2 mL) IM yol­dan uy­gu­la­nır.Di­lüs­yon ge­rek­mez. IV en­jek­si­yon ola­rak her 6-8 sa­at­te bir 50 mg (2mL) ‰9 sod­yum klo­rür en­jek­si­yo­nu ve­ya di­ğer ge­çim­li IV çö­zel­ti­ler­letop­lam ha­cim 20 mL ola­cak şe­kil­de su­lan­dı­rı­lır ve 5 da­ki­ka­nın üs­tün­debir za­man pe­ri­yo­dun­da en­jek­te edi­lir. Ara­lık­lı IV en­füz­yon her 6-8sa­at­te bir 50 mg (2 mL) 100 mL %5 dekst­roz en­jek­si­yo­nu ve­ya di­ğer ge­çim­liIV çö­zel­ti­ler­le su­lan­dı­rı­lır ve 15-20 da­ki­ka­nın üs­tün­de bir za­manara­lı­ğın­da ve­ri­lir. Ulcuran Film Tablet: Gün­lük or­ta­la­ma doz sa­bah ve ak­şamyat­ma­dan ön­ce ol­mak üze­re 2x150 mg ve­ya yat­ma­dan ön­ce tek doz ha­lin­de300 mg’dir. Te­da­vi sü­re­si 4-8 haf­ta­dır. Nük­se­den du­rum­lar­da ge­ceyat­ma­dan ön­ce 150 mg uy­gu­la­nır. Asit as­pi­ras­yo­nu­nun ön­len­me­sin­deanes­te­zi­den 60-90 da­ki­ka ön­ce 150 mg, Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mun­dagün­de 6 g’ye ka­dar kul­la­nı­lır. Te­da­vi sü­re­si komp­li­ke ol­ma­yan du­rum­lar­da 4-6haf­ta ve komp­li­ke du­rum­lar­da 8 haf­ta­dır.

Ulcuran adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki