TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ult­ra­ca­in %2 Am­pulSanofi-Aventis

Ar­ti­ka­in HCI 20 mg/ml

Ambalaj: 5 mLx5 ampul.

Ult­ra­ca­in %2 Fla­kon

Ar­ti­ka­in HCI 20mg/ml

Ambalaj: 20 mLx1 flakon.

End.:Cer­ra­hive di­ag­nos­tik gi­ri­şim­ler­de kul­la­nı­lan bü­tün mu­tat tek­nik­ler­de en­filt­ras­yonanes­te­zi­si ve rej­yo­nel anes­te­zi için, doğu­ma yar­dım­cı anal­je­ziiçin, ağ­rı send­rom­la­rı­nın te­da­vi­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Adams-Sto­kessend­ro­mu olan ve akut de­kom­pan­se kalp ye­ter­siz­liği olan has­ta­lar­daIV kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da­ki mü­da­ha­le­leriçin lo­kal anes­te­zi en ko­ru­yu­cu anes­te­zi ve­ya anal­je­zi yön­te­mi­dir.Doğu­ma yar­dım ama­cıy­la ya­pı­lan anal­je­zi­de, kul­la­nı­lan tek­nik ya dadoz ne olur­sa ol­sun, ço­cuğun ya­şa­mı­nı teh­dit et­mez. Em­zir­me­nin ke­sil­me­si­ne ge­rekyok­tur. Mü­da­ha­le­den son­ra has­ta­nın tek­rar ak­tif şe­hir tra­fiği­ne çı­kıpçı­ka­ma­ya­cağı ve ba­zı ma­ki­ne­le­ri kul­la­nıp kul­la­na­ma­yağı her birol­gu­ya gö­re dik­kat­le değer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Do­za bağ­lıola­rak sant­ral si­nir sis­te­mi­ne ait bi­linç kay­bı­na va­ra­bi­len uy­kuha­li, so­lu­num bo­zuk­luk­la­rı ve so­lu­num dur­ma­sı, kas se­yir­me­si, je­ne­ra­li­zekramp­lar ha­li­ni ala­bi­len kas kont­rak­si­yon­la­rı, bu­lan­tı ve kus­ma,kan ba­sın­cı dü­şük­lüğü ve ba­zı du­rum­lar­da ya­şa­mı teh­dit edi­ci olanşok ve kalp dur­ma­sı gi­bi bir çok du­ru­ma yol aça­bi­lir.

Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Ult­ra­ca­in DS Am­pul

Ar­ti­ka­in HCI 40 mg,epi­nef­rin HCI 0.006 mg/ml

Ambalaj: 2mLx20 am­pul içe­ren ku­tu­lar­da.

Ult­ra­ca­in DS For­te Am­pul

Ar­ti­ka­in HCI 40 mg,epi­nef­rin HCI 0.012 mg/ml

Ambalaj: 2mLx20 am­pul içe­ren ku­tu­lar­da.

Ult­ra­ca­in DS Kar­pül

Ar­ti­ka­in HCI 40 mg,epi­nef­rin HCI 0.006 mg/ml

Ambalaj: 1.7mLx100 kar­pül içe­ren ku­tu­lar­da.

Ult­ra­ca­in DS For­te Kar­pül

Ar­ti­ka­in HCI 40 mg,epi­nef­rin HCI 0.012 mg/ml

Ambalaj: 1.7mLx100 kar­pül içe­ren ku­tu­lar­da.

End.:Müs­tah­zar­la­rınnor­mal form­la­rı komp­li­kas­yon­suz tek ve­ya bir­den faz­la diş çe­ki­mi,ka­vi­te ve kron pre­pa­ras­yon­la­rı gi­bi ru­tin gi­ri­şim­ler­de, özel­lik­leağır ge­nel has­ta­lık­la­rı olan kim­se­ler­de kul­la­nı­lır­ken; for­te form­la­rı,diş he­kim­li­ğin­de kuv­vet­li bir is­ke­mi­yi ge­rek­ti­ren mu­ko­za ve ke­mikgi­ri­şim­le­rin­de, pul­pa üze­rin­de­ki cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de (am­pü­tas­yonve eks­tir­pas­yon), kı­rık diş­le­rin çe­ki­min­de (os­te­oto­mi), api­kal pa­ra­don­tit­tenet­ki­len­miş diş çe­kim­le­rin­de, uzun sü­re­li cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de,ör­ne­ğin Cald­well-Luc ame­li­ya­tı, per­kü­tan os­te­osen­tez, kis­tek­to­mi,mu­ko-gin­gi­val gi­ri­şim­ler, kök ucu re­zek­si­yon­la­rı, du­yar­lı­ğı yük­sekolan diş­ler­de ka­vi­te ve kron pre­pa­ras­yon­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Ar­ti­ka­inve­ya epi­nef­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.Epi­nef­rin ne­de­niy­le şu kont­ren­di­kas­yon­la­ra dik­kat edil­­me­li­dir:Pa­­rok­sis­mal ta­şi­kar­di, ta­şi­arit­mi ve dar açı glo­ko­muy­la ter­mi­naluç­lar­da­ki anes­te­zi­ler. IV yol­dan uy­gu­lan­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.Enfla­mas­yonlu böl­ge­ye en­jek­si­yo­nun­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Kul­la­nı­mıiçin ke­sin en­di­kas­yo­nu ol­ma­dık­ça, ko­li­nes­te­raz ek­sik­li­ği olanhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: En­jek­si­yon sı­ra­sın­da baş dön­me­si,mo­tor hu­zur­suz­luk, uyu­şuk­luk gi­bi ilk yan et­ki­ler ve­ya en­tok­si­kas­yonbe­lir­ti­le­ri olu­şa­cak olur­sa en­jek­si­yo­na son ve­ril­me­li ve has­taya­tay du­ru­ma ge­ti­ril­me­li, so­lu­num yol­la­rı açık tu­tul­ma­lı, na­bızve kan ba­sın­cı kont­rol edil­me­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da­ki mü­da­ha­le­leriçin lo­kal anes­te­zi en ko­ru­yu­cu anes­te­zi ve­ya anal­je­zi yön­te­mi­dir.Do­ğu­ma yar­dım ama­cıy­la ya­pı­lan anal­je­zi­de, kul­la­nı­lan tek­nik yada doz ne olur­sa ol­sun, ço­cu­ğun ya­şa­mı­nı teh­dit et­mez. Em­zir­me­nin ke­sil­me­si­ne ge­rekyok­tur. Mü­da­ha­le­den son­ra has­ta­nın tek­rar ak­tif şe­hir tra­fi­ği­neçı­kıp çı­ka­ma­ya­ca­ğı ve ba­zı ma­ki­ne­le­ri kul­la­nıp kul­la­na­ma­ya­ca­ğıher bir ol­gu­ya gö­re dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Do­za bağ­lıola­rak sant­ral si­nir sis­te­mi­ne ait bi­linç kay­bı­na va­ra­bi­len uy­kuha­li, so­lu­num bo­zuk­luk­la­rı ve so­lu­num dur­ma­sı, kas se­yir­me­si, je­ne­ra­li­zekramp­lar ha­li­ni ala­bi­len kas kont­rak­si­yon­la­rı, bu­lan­tı ve kus­ma gö­rü­le­bi­lir.Baş ağ­rı­la­rı göz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Epi­nef­ringi­bi sem­pa­to­mi­me­tik tip­te­ki va­zo­konst­rik­tör mad­de­le­rin kan ba­sın­cı­nıyük­sel­ti­ci et­ki­le­ri, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve­ya MAO in­hi­bi­tör­lerita­ra­fın­dan kuv­vet­len­di­ri­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Üst çe­ne­de il­ti­ha­bi ol­ma­yanbir ev­re­de komp­li­kas­yon­suz bir çe­kim ya­pı­la­bil­me­si için ço­ğu kezdiş ba­şı­na 2 mL Ult­ra­ca­in Am­pul ve­ya 1.7 mL Ult­ra­ca­in Kar­pül ile bir ves­ti­bü­ler de­po teş­ki­li ye­ter­li­dir. Pekaz kim­se­de tam bir anes­te­zi­ye ula­şıl­ma­sı için ves­ti­bü­ler en­jek­si­yon­la­ra1-2 mL Ult­ra­ca­inAm­pul ve­ya 1-1.7mL Ult­ra­ca­inKar­pül ila­veedil­me­si ge­re­ke­bi­lir.

Ult­ra­ca­in %2 Sup­ra­re­nin Am­pul

Ar­ti­ka­in HCI 20 mg,epi­nef­rin HCI 0.006 mg/ml.

Ambalaj: 5 mLx 5 ampul.

End.:Cer­ra­hive di­ag­nos­tik gi­ri­şim­ler­de kul­la­nı­lan bü­tün bi­li­nen tek­nik­ler­lein­filt­ras­yon anes­te­zi­si ve rej­yo­nel anes­te­zi için, doğu­ma yar­dım­cıanal­je­zi için, ağ­rı send­rom­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ar­ti­ka­inve­ya epi­nef­ri­ne (ad­re­na­lin) kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.IV yol­danuy­gu­lan­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik sı­ra­sın­da­ki mü­da­ha­le­leriçin lo­kal anes­te­zi en ko­ru­yu­cu anes­te­zi ve­ya anal­je­zi yön­te­mi­dir.Doğu­ma yar­dım ama­cıy­la ya­pı­lan anal­je­zi­de, kul­la­nı­lan tek­nik ya dadoz ne olur­sa ol­sun, ço­cuğun ya­şa­mı­nı teh­dit et­mez. Em­zir­me­nin ke­sil­me­si­ne ge­rekyok­tur. Mü­da­ha­le­den son­ra has­ta­nın tek­rar ak­tif şe­hir tra­fiği­ne çı­kıpçı­ka­ma­ya­cağı ve ba­zı ma­ki­ne­le­ri kul­la­nıp kul­la­na­ma­yağı her birol­gu­ya gö­re dik­kat­le değer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Do­za bağ­lıola­rak sant­ral si­nir sis­te­mi­ne ait bi­linç kay­bı­na va­ra­bi­len uy­kuha­li, so­lu­num bo­zuk­luk­la­rı ve so­lu­num dur­ma­sı, kas se­yir­me­si, je­ne­ra­li­zekramp­lar ha­li­ni ala­bi­len kas kont­rak­si­yon­la­rı, bu­lan­tı ve kus­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Epi­nef­ringi­bi sem­pa­to­mi­me­tik tip­te­ki va­zo­konst­rik­tör mad­de­le­rin kan ba­sın­cı­nıyük­sel­ti­ci et­ki­le­ri, tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve­ya MAO in­hi­bi­tör­lerta­ra­fın­dan kuv­vet­len­di­ri­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tara­fın­dan ya da bu hekimlerin denetimindekullanılmalıdır.

Ultracain adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki