TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

U­man Al­bu­min Bi­agi­ni Fla­kon    On­ko

İn­san al­bü­mi­ni

Ambalaj: %20: 50 mLx1 flakon, 100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Al­baFlakon: %20: 100 mLx1 fla­kon (Biem); Al­bu­minaUmana ISI Fla­kon: %20: 50mLx1 fla­kon (Koçsel); Al­bu­min-LFB Fla­kon:%20: 50 mL ve 100 mLx1 fla­kon (Er­Kim); Plasbumin Flakon:%20: 50 ve 100 mLx1 fla­kon (Biem).

End.:Ana en­di­kas­yonu,uza­tıl­mış za­man dev­­­re­le­rin­de on­ko­tik ba­sın­cın sa­bit­leş­ti­ril­me­siile ha­cim kay­bı­nın dü­zel­til­me­si­dir. Ti­pik en­di­kas­yon­la­rı: Şok, ör­ne­ğinka­na­ma şo­ku, plaz­ma kay­bın­dan ötü­rü do­ğan şok ve şo­kun be­ra­be­rin­dege­tir­di­ği diğ­er du­rum­lar. Aşa­ğı­da­ki ör­nek­ler­de ol­du­ğu gi­bi, ame­­li­yatön­ce­sin­de, ame­li­yat sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da be­li­ren plaz­ma ve/ve­yaal­bü­min ye­ter­siz­li­ği hal­le­ri: Ya­nık­lar, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği,ka­ra­ci­ğer si­ro­zu, nef­rit, nef­ro­tik send­rom, gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar,Lyell send­ro­mu, ka­rın­da su top­lan­ma­sı, ye­tiş­kin­ler­de so­lu­num yet­mez­li­ğisend­ro­mu, ye­ni­do­ğan­lar­da ker­nik­te­rus, se­reb­ral ödem, tok­si­si­tedu­rum­la­rı (ge­be­lik­te tok­se­mi). Plaz­ma alış­ve­ri­şi ve ha­cim de­ğiş­tir­me,hi­per­vis­kozite send­ro­mu.

Kontr.E.:Ko­agü­las­yonbo­zuk­luk­la­rı, ağır kalp yet­mez­li­ği, pul­mo­ner ödem, oli­gü­ri ve­ya anü­riile nef­ro­tik yet­mez­li­ği, özo­fa­je­yal va­ris­ler, hu­man plaz­ma pro­te­in­le­ri­nekar­şı bi­li­nen bir du­yar­lık ve ye­ter­siz bes­len­me­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Do­la­şım­da aşı­rı yük­len­me­nin baş­la­ma­sı üze­ri­ne(baş ağ­rı­sı, ne­fes dar­lı­ğı, bo­yun da­ma­rı­nın kon­jes­yo­nu) en­füz­yonhe­men ke­sil­me­li­dir. Aler­jik ve ana­fi­laktik re­ak­si­yon­lar, en­füz­yo­nunhe­men ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­rir. Ge­be­lik ve lak­tas­yon­da kul­la­nı­mıy­lail­gi­li bir sı­nır­la­ma yok­tur.

Yan E.:Ha­fifaler­jik re­ak­si­yon­lar (örn. yüz kı­za­rık­lı­ğı, ür­ti­ker, ateş, baş dön­me­si),en­füz­yo­na mü­da­ha­le edil­me­si ya da en­füz­yo­nun ke­sil­me­sin­den son­rage­nel­de kay­bol­mak­ta­dır.

Doz Önerisi: Rep­las­man te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­ca­ğı za­man do­zaj,kla­sik do­la­şım pa­ra­met­re­le­ri­ne gö­re ayar­la­nır. Kol­lo­idal os­mo­tikba­sın­cın alt sı­nı­rı 20 mmHg (2.7 kPa) ol­ma­lı­dır. Ge­rek­li doz şu for­mülile tah­min edi­le­bi­lir: Ge­rek­li to­tal pro­te­in (g/L)-mev­cut to­tal pro­te­in(g/L)xplaz­ma hac­mi (L)x2. Fiz­yo­lo­jik plaz­ma vo­lü­mü vü­cut ağır­lı­ğı­nagö­re yak­la­şık 40 mL/kg ola­rak he­sap­la­na­bi­lir. Esa­sın­da for­mül sa­de­ceyak­la­şık ol­du­ğun­dan, ula­şı­lan pro­te­in kon­sant­ras­yo­nu­nun la­bo­ra­tu­var­daiz­len­me­si öne­ri­lir. Pre­pa­rat sa­de­ce IV kul­la­nım için­dir. En­füz­yonhı­zı bi­rey­sel ola­rak has­ta­nın du­ru­mu­na ve en­di­kas­yo­na gö­re ayar­lan­ma­lı,an­cak nor­mal ola­rak 1-2 mL/da­ki­ka­yı geç­me­me­li­dir. Uy­gu­la­ma­da mak­si­mumsü­re 3 sa­at­tir. Plaz­ma de­ği­şi­mi sı­ra­sın­da en­füz­yon hı­zı 30mL/dak’ı geç­me­me­li­dir.

UmanAlbuminBiagini adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki