TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Urso­falk Kap­sül    aris

Ur­so­de­ok­si­ko­likasit

Ambalaj: 250mgx100 kapsül.

End.: Saf­ra ke­se­si fonk­si­yon­la­rı­nınde­vam et­ti­ği has­ta­lar­da, rad­yo­opak ol­ma­yan ko­les­te­rol saf­ra taş­la­rı­nıneri­til­me­sin­de, saf­ra ta­şı par­ça­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan or­ta­ya çı­kantaş frag­man­la­rı­nın eri­til­me­sin­de kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, Pri­mer Bi­li­yerSi­roz’da (I.-II. saf­ha) ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı­nın ve has­ta­lık semp­tom­la­rı­nındü­zel­til­me­si ama­cıy­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Kal­si­fi­yeve­ya bi­li­ru­bin ta­şı kuş­ku­sun­da, 2 cm’den bü­yük taş­lar­da, saf­ra ke­se­si­ninya­rı­dan faz­la­sı­nın taş­la do­lu ol­du­ğu du­rum­lar­da, sü­rek­li ko­likya­kın­ma­sı olan­lar­da, saf­ra ke­se­si ve saf­ra yol­la­rı­nın enf­la­ma­tu­varhas­ta­lık­la­rın­da, enf­la­ma­tu­var mi­de-ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı ve ül­ser­le­rin­deaç­lık di­ye­tin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik sü­re­sin­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: La­bo­ra­tu­var kont­ro­lü, ka­ra­ci­ğertest­le­ri, SGOT, SGPT ve -GTdör­der haf­ta­lık ara­lık­lar­la ilk üç ay öne­ri­lir. Yak­la­şık 3 ay­da birtek­rar­la­nır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, em­zi­renan­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da et­kin­li­ği ve gü­ve­nir­li­ğisap­tan­ma­mış­tır.

­Yan E.:Has­ta­la­rınçok az bir bö­lü­mün­de ga­ita­da yu­mu­şa­ma ola­bi­lir, fa­kat bu, te­da­vi­ninke­sil­me­si için ne­den oluş­tur­maz. Bu­lan­tı, kus­ma, ağız­da me­ta­liktat, ka­rın ağ­rı­sı na­di­ren or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Ba­zı al­ler­jik cilt re­ak­si­yon­la­rıda gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Ur­so­de­ok­si­ko­lik asit ile bir­lik­teko­les­ti­ra­min, ko­les­ti­pol ve­ya alü­min­yum hid­rok­sid gi­bi an­ta­sit­le­rineş za­man­lı uy­gu­la­ma­la­rı, ur­so­de­ok­si­ko­lik asi­tin emiliminin ön­len­me­sine­de­niy­le öne­ril­mez.

Doz Önerisi:Saf­ra Taş­la­rı­nın Eri­til­me­sin­de: Gün­lük do­zaj, vü­cut ağır­lı­ğı­nagö­re 2 ile 5 kap­sül ara­sın­da de­ğiş­mek­te­dir. 60 kg’ye ka­dar sa­bah 1,ak­şam 1 kap­sül; 80 kg’ye ka­dar sa­bah 1, ak­şam 2 kap­sül; 1000 kg’ye ka­darsa­bah 1, ak­şam 3 kap­sül ve 100 kg’dan ağır olan­lar­da doz, sa­bah 2 kap­sül,ak­şam 3 kap­sül­dür. Kap­sül­ler dü­zen­li bir şe­kil­de alın­ma­lı­dır. Ko­les­te­rolsaf­ra ke­se­si taş­la­rı­nın eri­me­si için ge­nel­lik­le 3 ay ile 2 yıl ara­sın­dasü­re­ye ge­rek var­dır. Eğer 12 ay­lık te­da­vi­nin ar­dın­dan saf­ra ta­şı bü­yük­lü­ğün­debir azal­ma ol­ma­mış­sa, te­da­vi­ye de­vam et­me­nin ya­ra­rı yok­tur. Te­da­visı­ra­sın­da 6 ay­lık ara­lar­la saf­ra ke­se­si rad­yo­lo­jik tet­kik­le­ri ya­pı­la­rakte­da­vi­nin ba­şa­rı­sı kont­rol edil­me­li­dir. Pri­mer Bi­li­yer Si­roz’da: 50 kg’ye ka­dar sa­bah 1, ak­şam 1kap­sül; 75 kg’ye ka­dar sa­bah 1, öğ­len 1, ak­şam 1 kap­sül; 100 kg’ye ka­darsa­bah 1, öğ­len 1, ak­şam 2 kap­sül ve 100 kg’dan faz­la olan­lar­da doz sa­bah2, öğ­len 1, ak­şam 2 kap­sül­dür.

Ursofalk adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki