TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Van­comycin DBL Fla­kon İV     Orna

Van­ko­mi­sin HCl

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon :: 1 gx1 fla­kon.

Eşdeğeri:Van­ko­mi­sin HCl Abbott Fla­kon İV: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ab­bott).

End.:Me­ti­si­li­nedi­ren­çli (b-lak­ta­madi­renç­li) sta­fi­lo­kok­la­rın ne­den ol­du­ğu cid­di en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Pe­ni­si­lin­le­re aler­jik has­ta­lar ile pe­ni­si­lin­ler ve se­fa­los­po­rin­lerda­hil di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­da van­ko­mi­si­nedu­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır.Van­ko­mi­sin, strep­to­kok­sik ve dif­te­ro­id en­do­kar­dit­te tek ba­şı­nave­ya bir ami­nog­li­ko­zid ile bir­lik­te kul­la­nı­lır. Van­ko­mi­si­nin oraluy­gu­lan­ma­sı, C. dif­fi­ci­le’­nin ne­den ol­du­ğu an­ti­bi­yo­ti­ğe bağ­lı psö­do­memb­ra­nözko­lit te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Van­ko­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Van­ko­mi­si­nin hız­lı tek doz uy­gu­la­ma­sı(örn. bir­kaç da­ki­ka için­de) aşı­rı hi­po­tan­si­yon ve na­di­ren kalp dur­ma­sı­nane­den ola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk olan kim­se­ler­de van­ko­mi­si­ninami­nog­li­ko­zid­ler, am­fo­te­ri­sin B, ba­sit­ra­sin, sisp­la­tin gi­bi nö­ro­tok­sikve/ve­ya nef­ro­tok­sik po­tan­si­yel­li sis­te­mik ve­ya to­pi­kal uy­gu­la­nanajan­lar ile bir­lik­te ya da art ar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de böb­rek fonk­si­yon­la­rısü­rek­li iz­len­me­li ve­doz­la­ma­lar­dan son­ra ge­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.Yaş­lı­lar­dadoz ayar­lan­ma­lı­dır. Van­ko­mi­sin do­ku­yu tah­riş edi­ci özel­lik­te­dir;bu ne­den­le IV yol­dan dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­magü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Van­ko­mi­si­nin an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den em­zi­renka­dın­lar­da uy­gu­la­ma­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Ba­zı has­ta­lar­date­da­vi­nin baş­la­ma­sın­dan 1-2 haf­ta son­ra ya da 25 mg’lik to­tal do­zuta­ki­ben te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le yok olan nöt­ro­pe­ni be­lir­len­miş­tir.Na­di­rentrom­bo­si­to­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz olu­şur. Na­di­ren ana­fi­lak­si, ilaçate­şi, tit­re­me ve kı­za­rık­lık olu­şa­bi­lir. Van­ko­mi­si­nin hız­lı biren­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ya da he­men son­ra has­ta­lar­dahi­po­tan­si­yon, hı­rıl­tı, disp­ne, ür­ti­ker ya da ka­şın­tı gi­bi ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar göz­le­ne­bi­lir. Hız­lı uy­gu­la­nan en­füz­yon vü­cu­dun üstkıs­mın­da kı­za­rık­lık (“kır­mı­zı bo­yun”) ya da gö­güs ve sırt­ta ağ­rı vekas spaz­mı ya­pa­bi­lir. Van­ko­mi­si­nin 60 da­ki­ka için­de ya­vaş en­füz­yon­lauy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de bu et­ki­ler çok na­dir olu­şur.

Etkileş.: Van­ko­mi­sin ile anes­te­zik ilaç­la­rınay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­la­rı­nın özel­lik­le ço­cuk­lar­da en­füz­yo­nabağ­lı et­ki­le­rin gö­rül­me sık­lı­ğı­nı ar­tır­dı­ğı bil­­di­ril­miş­tir. Van­ko­mi­si­ninam­fo­te­ri­sin B, ami­nog­li­ko­zid­ler, ba­sit­ra­sin, po­li­mik­sin B, ko­lis­tin,vi­omi­sin ve­ya sisp­la­tin gi­bi nö­ro­tok­sik ve/ve­ya nef­ro­tok­sik ajan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:E­riş­kin­ler: Genelde uygulanan IV doz 6 saatte bir 500mg veya 12saatte bir 1 g’dir. Her doz 10 mg/dakika’dan daha yavaş veya en az 60 dakikaveya daha uzun bir sürede uygulanmalıdır. Tedavinin toplam süresi enfeksiyonuntipine ve ciddiyetine ve hastadan alınan klinik yanıta göre belirlenir. Stafi­lokoksikendokarditte tedavi 3 hafta veya daha fazla olarak önerilmektedir. Çocuklar: Vankomisinin pediyatrik dozajı,başlangıçta 15 mg/kg’lik bir yükleme dozu sonrası, 6 saatte bir 10 mg/kg olarakhesaplanır. Herdoz en az 60 dakikalık bir sürede verilmelidir. İnfantlar ve Yenidoğanlar: Yenidoğanlar ve küçük infantlarda,toplam günlük IV doz daha düşük olabilir. Başlangıç dozu olarak 15 mg/kg, ilk 1hafta için 10 mg/kg 24 saatte bir ve 1 aylığa kadar sekiz saatte bir önerilir. Oral Uygulama:C.difficile antibiyotik psödomembranöz kolitiiçin erişkinlerde genellikle kullanılan toplam günlük doz, 7-10 gün boyunca 3veya 4 bölünmüş doz şeklinde 500 mg-2 g’dir. Çocuklarda toplam günlük doz, 3veya 4 bölünmüş doz olarak 40 mg/kg vücut ağırlığıdır. Toplam günlük doz 2 g’yigeçmemelidir. 500 mg’lik bir şişe içeriği 30 mL distile su veya deiyonize suile sulandırılarak hastaya içirilebilir veya nazogastrik tüpten verilebilir.

VancomycinDBL adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki