TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  28 Eylül 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Van­ko­mi­sin HCl Abbott Fla­kon İV    Ab­bott

Van­ko­mi­sin HCl

Ambalaj: 500 mgx1 ve 10 fla­kon :: 1 gx1 ve10 fla­kon.

Eşdeğeri:Van­comycinDBL Fla­kon İV: 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Orna).

End.:Me­ti­si­li­nedi­ren­çli (b-lak­ta­madi­renç­li) sta­fi­lo­kok­la­rın ne­den ol­du­ğu cid­di en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Pe­ni­si­lin­le­re aler­jik has­ta­lar ile pe­ni­si­lin­ler ve se­fa­los­po­rin­lerda­hil di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re ya­nıt ver­me­yen has­ta­lar­da van­ko­mi­si­nedu­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır.Van­ko­mi­sin, strep­to­kok­sik ve dif­te­ro­id en­do­kar­dit­te tek ba­şı­nave­ya bir ami­nog­li­ko­zid ile bir­lik­te kul­la­nı­lır. Van­ko­mi­si­nin oraluy­gu­lan­ma­sı, C. dif­fi­ci­le’­nin ne­den ol­du­ğu an­ti­bi­yo­ti­ğe bağ­lı psö­do­memb­ra­nözko­lit te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Van­ko­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Van­ko­mi­si­nin hız­lı tek doz uy­gu­la­ma­sı(örn. bir­kaç da­ki­ka için­de) aşı­rı hi­po­tan­si­yon ve na­di­ren kalp dur­ma­sı­nane­den ola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk olan kim­se­ler­de van­ko­mi­si­ninami­nog­li­ko­zid­ler, am­fo­te­ri­sin B, ba­sit­ra­sin, sisp­la­tin gi­bi nö­ro­tok­sikve/ve­ya nef­ro­tok­sik po­tan­si­yel­li sis­te­mik ve­ya to­pi­kal uy­gu­la­nanajan­lar ile bir­lik­te ya da art ar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de böb­rek fonk­si­yon­la­rısü­rek­li iz­len­me­li ve­doz­la­ma­lar­dan son­ra ge­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.Yaş­lı­lar­dadoz ayar­lan­ma­lı­dır. Van­ko­mi­sin do­ku­yu tah­riş edi­ci özel­lik­te­dir;bu ne­den­le IV yol­dan dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nıl­magü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan an­cak çok ge­rek­li ol­du­ğun­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Van­ko­mi­si­nin an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den em­zi­renka­dın­lar­da uy­gu­la­ma­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Ba­zı has­ta­lar­date­da­vi­nin baş­la­ma­sın­dan 1-2 haf­ta son­ra ya da 25 mg’lik to­tal do­zuta­ki­ben te­da­vi­nin ke­sil­me­siy­le yok olan nöt­ro­pe­ni be­lir­len­miş­tir.Na­di­rentrom­bo­si­to­pe­ni, ag­ra­nü­lo­si­toz olu­şur. Na­di­ren ana­fi­lak­si, ilaçate­şi, tit­re­me ve kı­za­rık­lık olu­şa­bi­lir. Van­ko­mi­si­nin hız­lı biren­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ya da he­men son­ra has­ta­lar­dahi­po­tan­si­yon, hı­rıl­tı, disp­ne, ür­ti­ker ya da ka­şın­tı gi­bi ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar göz­le­ne­bi­lir. Hız­lı uy­gu­la­nan en­füz­yon vü­cu­dun üstkıs­mın­da kı­za­rık­lık (“kır­mı­zı bo­yun”) ya da gö­güs ve sırt­ta ağ­rı vekas spaz­mı ya­pa­bi­lir. Van­ko­mi­si­nin 60 da­ki­ka için­de ya­vaş en­füz­yon­lauy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de bu et­ki­ler çok na­dir olu­şur.

Etkileş.: Van­ko­mi­sin ile anes­te­zik ilaç­la­rınay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­la­rı­nın özel­lik­le ço­cuk­lar­da en­füz­yo­nabağ­lı et­ki­le­rin gö­rül­me sık­lı­ğı­nı ar­tır­dı­ğı bil­­di­ril­miş­tir.Van­ko­mi­si­nin am­fo­te­ri­sin B, ami­nog­li­ko­zid­ler, ba­sit­ra­sin, po­li­mik­sinB, ko­lis­tin, vi­omi­sin ve­ya sisp­la­tin gi­bi nö­ro­tok­sik ve/ve­ya nef­ro­tok­sikajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de ge­nel gün­lük 2 g IV doz her 6 sa­at­tebir 500 mg ve­ya her 12 sa­at­te bir 1 g ola­rak ve­ri­lir. Her doz, en az 60da­ki­ka­lık bir pe­ri­yod bo­yun­ca ve­ril­me­li­dir. Yaş ve şiş­man­lık gi­bidi­ğer fak­tör­ler ge­nel gün­lük do­zun ayar­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir. Ço­cuk­lar­dage­nel gün­lük IV doz 40 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı esa­sı­na gö­re he­sap­la­nırve ço­cu­ğun 24 sa­at­lik sı­vı ge­rek­si­ni­mi ile bö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir.Her doz en az 60 da­ki­ka­lık pir pe­ri­yotta ve­ri­lir. Ye­ni­do­ğan­lar ve kü­çükbe­bek­ler­de top­lam gün­lük doz da­ha dü­şük ola­bi­lir; 15 mg/kg’lik bir baş­lan­gıçdo­zu öne­ri­lir. Bu doz ye­ni­do­ğan­lar­da ya­şa­mın 1. haf­ta­sı her 12 sa­at­tebir ve son­ra 1 ay­lı­ğa ka­dar her 8 sa­at­te bir 10 mg/kg’lik doz ile ta­kipedi­lir. O­ral uy­gu­la­ma:C dif­fi­ci­le’nin ne­den ol­du­ğu an­ti­bi­yo­ti­ğe bağ­lı psö­do­memb­ra­nözko­lit için gün­lük top­lam ye­tiş­kin do­zu 7-10 gün sü­rey­le 3-4’e bö­lün­müşdoz­lar ola­rak 500 mg-2 g’dir. Ço­cuk­lar­da­ki top­lam gün­lük doz 3 ve­ya4’e bö­lün­müş doz ola­rak, 40 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı­dır. Gün­lük top­lam doz2 gra­mı geç­me­me­li­dir. Uy­gun doz su­da çö­zü­lür ve has­ta­ya iç­me­siiçin ve­ri­lir. Sey­rel­til­miş doz na­zo­gast­rik tüp­le de ve­ri­le­bi­lir.Oral uy­gu­la­ma ko­lay­lı­ğı için, aro­ma şu­rup­la­rı da çö­zel­ti­ye ka­tı­la­bi­lir.

Vankomisinabbott adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki