TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vaqta EnjektörMSD

He­pa­tit A vi­rüs pro­te­ini

Ambalaj: Pediyatrik/Adölesan dozu: 0.5 mL’de 25 U he­pa­tit A vi­rüspro­te­ini içe­ren kul­la­nı­ma ha­zır en­jek­tör :: Eriş­kindozu: 1 mL’de 50 U he­pa­tit A vi­rüs pro­te­ini içe­ren kul­la­nı­ma ha­zır en­jek­tör.

End.:He­pa­tit Avi­rü­sü­nün ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­ra kar­şı aşı­la­ma için en­di­ke­dir.En­fek­si­yo­na ya­ka­lan­ma ve­ya yay­ma ris­ki bu­lu­nan 2 yaş ve üs­tü ço­cuk­lar­da,adö­le­san­lar­da ve eriş­kin­ler­de aşı­lan­ma öne­ril­mek­te­dir.

Kontr.E.: Bu ürü­nün her­han­gi bir bi­le­şe­ni­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­lık.

Uyar.: Ana­fi­lak­tik ve­ya ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon oluş­ma ris­ki­ne kar­şı he­men kul­la­nıl­mak üze­re ad­re­na­linda­hil ye­ter­li te­da­vi ola­nak­la­rı ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Ke­singe­rek­li­lik var­sa ge­be ka­dı­na ve­ril­me­li­dir. Vaq­ta’nın an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ğibi­lin­me­mek­te­dir. Pek çok ilaç an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den em­zi­ren ka­dı­naVaq­ta uy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.2 ya­şın­dan kü­çük in­fant­lar­da et­kin­li­ği ve gü­ve­nir­lik pro­fi­li he­nüzsap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Aşı­la­ma­yı iz­le­yen 5 gün bo­yun­caateş ve lo­kal şi­ka­yet­ler ve aşı­la­ma­dan son­ra­ki 14 gün bo­yun­ca sis­te­mikbul­gu­lar ya­kın­ma­lar göz­len­miş­tir. En­jek­si­yon böl­ge­sin­de ağ­rı, du­yar­lı­lık,sı­cak­lık, eri­tem, şiş­lik, eki­moz görü­le­bilir. Ateş (oral, 38.9°C), ka­rınağ­rı­sı, di­ya­re, kus­ma, baş ağ­rı­s, fa­ren­jit, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu,ök­sü­rük gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Di­ğer aşı­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mı­nıöne­ren ve­ri­ler he­nüz mev­cut de­ğil­dir. Te­mas son­ra­sı pro­fi­lak­si ve­yahe­men ve uzun sü­re­li kom­bi­ne ko­run­ma ge­rek­ti­ren bi­rey­le­re (örn. ya­kın­daen­de­mik böl­ge­le­re gi­de­cek olan yol­cu­lar) ay­rı en­jek­si­yon böl­ge­le­ri­neay­rı en­jek­tör­ler­le IG ile bir­lik­te Vaq­ta en­jek­te edi­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Del­to­id böl­ge­ye IM yol­la en­jek­te edil­me­li­dir.IV, int­ra­der­mal ve­ya SC yol­dan en­jek­te edil­me­me­li­dir. Aşı­la­ma di­zi­sibir pri­mer doz ve aşa­ğı­da­ki tak­vi­me gö­re ve­ri­len bir ra­pel doz­daniba­ret­tir. Pe­di­yat­rik/Ado­le­san: 2-17 yaş ara­sı bi­rey­le­re be­lir­le­nenbir ta­rih­te tek doz 0.5 mL (25 U) ve 6-18 ay son­ra 0.5 mL’lik bir ra­pel do­zu(25 U) uy­gu­lan­ma­lı­dır. Eriş­kin:18 yaş veüs­tü eriş­kin­le­re be­lir­le­nen bir ta­rih­te 1.0 mL’lik tek bir doz (50 U)ve 6 ay son­ra 1.0 mL’lik ra­pel do­zu (50 U) uy­gu­lan­ma­lı­dır. HAV’la Bi­li­nen ve­ya Var­sa­yı­lanTe­mas/En­de­mik Böl­ge­le­re Yol­cu­luk: İm­mün Glo­bu­lin­le Bir­lik­te Kul­la­nım:Vaq­ta, ay­rı en­jek­si­yon böl­ge­le­ri veen­jek­tör­ler kul­la­nıl­mak ko­şu­luy­la IG ile bir­lik­te uy­gu­la­na­bi­lir.Vaq­ta aşı­la­ma tak­vi­mi yu­ka­rı­da be­lir­til­di­ğigi­bi uy­gu­lan­ma­lı­dır. Uy­gun IG do­za­jı için üre­ti­ci­si­nin ürün sir­kü­le­ri­nebaş­vu­run. Vaq­ta’nın ra­pel do­zu yu­ka­rı­da be­lir­ti­len za­man­lar­dauy­gu­lan­ma­lı­dır.

Vaqta adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki