TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vasoplan Ampul   Mustafa Nevzat

Pentoksifilin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ve 5 ampul.

Eşdeğeri:Tren­talAm­pul: 100 mg/5 mLx5 ampul (Sanofi-Aventis); Tren­ti­linAm­pul: 100 mg/5 mLx5 ampul (Berksam).

End.:Pe­ri­fe­rikar­ter­le­rin tı­ka­yı­cı has­ta­lık­la­rı ve ar­te­ri­yosk­le­ro­tik ve­ya di­ya­be­tikne­den­ler­den mey­da­na ge­len ar­te­ri­yo­ve­nöz do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı(ke­sik to­pal­la­ma, istirahat ağ­rı­sı gi­bi) ve tro­fik bo­zuk­luk­lar (ul­cuscru­ris ve gang­ren gi­bi); se­reb­ral do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı (se­reb­ralskle­ro­zun kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü, baş dön­me­si, unut­kan­lık gi­bi so­nuç­la­rı),is­ke­mik ve post-apop­lek­tik du­rum­lar; göz ve­ya iç ku­la­ğa ait, de­je­ne­ra­tifvas­kü­ler sü­reç ve gör­me ve­ya işit­me bo­zuk­luk­la­rıy­la sey­re­den do­la­şımbo­zuk­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pen­tok­si­fi­li­neve di­ğer me­tilk­san­tin­le­re aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar, ağır he­mo­ra­ji­ler,ağır re­ti­nal ka­na­ma­lar gi­bi du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mi­yo­kard en­fark­tü­sü, dü­şük tan­si­yon, ağır böb­rekfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ağır ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu, ko­agü­las­yonhas­ta­lık­la­rı ve an­ti­ko­agü­lan te­da­vi­ye bağ­lı ola­rak ka­na­ma eği­li­mi­ninart­tı­ğı du­rum­lar, kan ba­sın­cın­da düş­me ris­ki olan özel du­rum­lar­dahas­ta­la­rın dik­kat­le ta­ki­bi ge­re­kir. Ge­be­lik sü­re­sin­ce kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Az mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Ola­sı risk ve ya­rar­la­rı dik­kat­li­cesap­tan­ma­dan em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leyük­sek doz­da ve­ya hız­lı en­füz­yon şek­lin­de uy­gu­lan­dı­ğın­da, sı­cakbas­ma­sı, mi­de­de ağır­lık, dol­gun­luk his­si, bu­lan­tı, kus­ma ve­ya is­halgi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­lar, na­di­ren ta­şi­kar­di gi­bi kar­di­yakarit­mi­ler ola­bi­lir. Çok na­dir du­rum­lar­da, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem, bron­kos­pazmve ba­zan do­la­şım şo­ku­na va­ra­bi­len, ağır ana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar ola­bi­lir.

Etkileş.:Kan ba­sın­cı­nıdü­şü­rü­cü (ACE in­hi­bi­tör­le­ri vb.) ve kan ba­sın­cı­nı dü­şür­me po­tan­si­ye­lita­şı­yan (nit­rat­lar vb.) ilaç­la­rın et­ki­si pen­tok­si­fi­lin te­da­vi­sisı­ra­sın­da ar­ta­bi­lir. İn­sü­lin ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­le­rin kanşe­ke­ri­ni dü­şü­rü­cü et­ki­si­ni ar­tı­ra­rak hi­pog­li­se­mi ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da, pen­tok­si­fi­lin ve te­ofi­li­nin be­ra­ber kul­la­nı­mıile te­ofi­lin dü­ze­yi, dolayısıyla te­ofi­li­ne bağ­lı ad­vers et­ki­ler ar­ta­bi­lirve­ya ağır­la­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: IV, IM ya da intraarteriyel yoldan uygula­na­bilir.Hastanın tolere edeceği en uygun yol IV enfüzyon şeklidir. Enfüzyon günde 1 yada 2 uygulama şek­linde yapılmalıdır. Her enfüzyonda, hastanın durumuna göre100 mg (1 ampul) ya da 300 mg pentoksifilin 100-500 mL enfüzyon çözeltisiiçinde karıştırılmalı ve 1 saat içinde 100 mg pentoksifilin verilecek birşekilde ayar­lanmalıdır. Gerekli ek doz oral yoldan tamamlanmalıdır; günlüktoplam pentoksifilin miktarı (oral-pa­ren­teral) 1500 mg’yi geçmemelidir.Normal ağırlıklı hastalara uygulanacak maksimal IV doz 1200 mg’dir. IV yoldandoğ­rudan uygulama için önerilen doz 24 saat içinde 100 mg (1 ampul) veya 200mg şeklindedir ve bu miktarın üzerine çıkılmamalıdır. IV uygulama çok ya­vaşbir şekilde ve ortalama 5 dakika içinde yapılmalıdır. 70 yaş üzerindeki hastalaraIV uygulama önerilmemektedir. İntraarteriyel pentoksifilin tedavisinde pompalıenjektör kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozlarda baş­lan­malı (100-300 mg),tedricen artırılarak günlük doza eri­şil­me­lidir ve uy­gu­lama 20-50 mL serumfizyolojik ile yapılmalıdır. Enfüzyon süresi olarak 100 mg pentoksifilin için 5dakika önerilmektedir. IM uygulamalar için günde 2-3 ampul önerilmektedir.Böbrek fonksi­yonları bozuk olgularda doz ayarlaması yapılmalı ve planlanandozun ortalama %50-70’i uygulanmalıdır.

Vasoplan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki