TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ven­to­lin IV En­füz­yon     GSK

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul.

Vento­lin En­jek­si­yon

Sal­bu­ta­mol sül­fat

 Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul.

Ven­to­lin İn­ha­ler

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 100 µg/dozx200 doz­luk ae­ro­sol.

Eşdeğeri:Sal­butol İn­ha­ler: 100µg/dozx200 doz­ (İl­san); Vent-o-salİn­ha­ler: 100 µg/dozx200 doz­ (Bilim).

Ven­to­lin Ne­bu­les

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 2.5 mg/2.5 mLx20 ne­bül.

Ven­to­lin Şu­rup

Sal­bu­ta­mol sül­fa­t

Ambalaj: 2 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Ven­to­lin Tab­let

Sal­bu­ta­mol sül­fat

Ambalaj: 2 mgx100 tab­let :: 4 mgx100 tab­let.

Eşdeğeri:Sal­bu­tolTab­let: 2 mgx100 tablet (İl­san).

End.:Semp­tom­laroluş­tuğun­da ra­hat­la­mak için has­ta ta­ra­fın­dan bi­li­nen, as­tım kri­zi­ninor­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek ko­şul­lar­da (ör­neğin eg­zer­siz,ka­çı­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan al­ler­je­ne ma­ruz ka­lın­ma­sı du­ru­mun­da)semp­tom­la­rı ön­le­yi­ci ola­rak kul­la­nı­lır. Özel­lik­le ha­fif, or­ta veşid­det­li as­tım­da he­men ra­hat­la­tı­cı ilaç ola­rak kul­la­nı­lır. An­cak,sal­bu­ta­mo­la gü­ve­ni­le­rek dü­zen­li kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebaş­la­nıl­ma­sı ve te­da­vi­ye de­vam edil­me­si ge­cik­ti­ril­me­me­li­dir.

Kontr.E.:Geç­mi­şin­deaşı­rı du­yar­lığı bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. İnt­ra­ve­nöz sal­bu­ta­molve ba­zan sal­bu­ta­mol tab­let­le­ri er­ken doğum san­cı­la­rı­nın ön­len­me­sin­depla­sen­ta pre­via, an­te-par­tum he­mo­ra­ji ve­ya ge­be­lik tok­se­mi­si gi­bikomp­li­kas­yon­lar dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men, in­ha­le sal­bu­ta­molmüs­tah­zar­la­rı ge­be­lik­te­ki dü­şük teh­dit­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­lik­te sağ­lan­ma­sı bek­le­nenya­rar, fe­tü­se ola­sı et­ki ris­kin­den bü­yük ise dü­şü­nül­me­li­dir. Muh­te­me­len an­ne sü­tü­ne geç­tiğin­den,bek­le­nen ya­rar­la­rı her­han­gi bir po­tan­si­yel ris­ki­ni den­ge­le­me­dik­çeem­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.:İs­ke­letkas­la­rın­da ha­fif bir tit­re­me­ye ne­den ola­bi­lir, ge­nel­lik­le tit­re­meen çok el­ler­de be­lir­gin­dir. Na­di­ren baş ağ­rı­la­rı bil­di­ril­miş­tir.Ba­zı has­ta­lar­da pe­ri­fe­ral va­zo­di­la­tas­yon ve kalp hı­zın­da den­ge­le­yi­cikü­çük bir ar­tış gö­rü­le­bi­lir. An­ji­yo­ödem, ür­ti­ker, bron­kos­pazm, hi­po­tan­si­yonve kol­laps gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı çok na­dir ola­rak ra­poredil­miş­tir. Çok na­dir ola­rak kas kramp­la­rı bil­di­ril­miş­tir. İn­ha­las­yonte­da­vi­sin­de, in­ha­las­yo­nun ar­dın­dan he­men hı­rıl­tı­da ar­tış ile pa­ra­dok­salbron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Am­pul, in­ha­lerve disk: Prop­ra­no­lol gi­bi se­lek­tif ol­ma­yan b-blo­ker ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ne­bu­li­zerve Şu­rup: MAOin­hi­bi­tör­le­ri ve tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la te­da­vi edi­len has­ta­la­rave­ri­lir­ken sal­bu­ta­mo­lun do­la­şım sis­te­mi üze­ri­ne et­ki­le­ri ar­ta­bi­le­ceğin­denaşı­rı dik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Tab­let: Diğer oral sem­pa­to­mi­me­tik ajan­lar­la kom­bi­needil­me­me­li­dir. Sal­bu­ta­mo­lun kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­de­kiet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­le­ceğin­den MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve tri­sik­li­k an­ti­dep­re­san­lar­late­da­vi edi­len has­ta­la­ra sal­bu­ta­mol dik­kat­li ve­ril­me­li­dir. Tab­letform­la­rı da prop­ra­no­lol gi­bi non­se­lek­tif b-b­lo­ker ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Ventolin Enfüzyon: IV en­füz­yon çö­zel­ti­si kul­la­nıl­ma­dan ön­ce sey­rel­til­me­li­dir.Ağır bronşspaz­mı ve sta­tus ast­ma­ti­kus­ta da­ki­ka­da 3-20 µg ge­nel­lik­le ye­ter­li­dir. Baş­lan­gıçdo­zu ola­rak da­ki­ka­da 5 µg öne­ri­lir, has­ta­nın ila­ca ya­nı­tı­na gö­rede uy­gun ayar­la­ma­lar ya­pı­la­bi­lir. En­füz­yon için uy­gun bir çö­zel­ti,10 µg/ml sal­bu­ta­mol do­zu sağ­la­ya­cak şe­kil­de 5 mL Ven­to­lin IV En­füz­yon çö­zel­ti­si 500 mL’lik bir en­füz­yonçö­zel­ti­sin­de, ör­ne­ğin sod­yum klo­rür ve dekst­roz en­jek­si­yo­nu BP’desey­rel­ti­le­rek ha­zır­la­nır. Er­ken doğum san­cı­la­rı­nın kont­rol al­tı­na alın­ma­sın­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len şe­kil­desey­rel­til­miş çö­zel­ti kul­la­nı­lır. Ra­him ka­sıl­ma­la­rı­nı kont­rol et­mekiçin ge­nel­lik­le da­ki­ka­da 10-45 µg en­füz­yon hı­zı ye­ter­li­dir. Baş­lan­gıçhı­zı ola­rak, da­ki­ka­da 10 µg uy­gu­la­nır. Ra­him ka­sıl­ma­la­rı ke­sil­dik­tenson­ra en­füz­yon hı­zı bir sa­at ay­nı dü­zey­de tu­tul­ma­lı ve son­ra 6 sa­at­likara­lar­la %50 ora­nın­da azal­tıl­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye gün­de 3-4 kez oralola­rak alı­nan Ven­to­lin Tab­let 4 mg ile de­vam edi­le­bi­lir. VentolinEnjek­siyon: Ağır bronş spaz­mı ve sta­tusast­ma­ti­kus­ta SC ve­ya IM ola­rak uy­gu­lan­dığın­da, ye­tiş­kin­le­re500 µg (8 µg/kg). Ge­rek­tiğin­de doz her 4 sa­at­te bir tek­rar­la­nır. IV ola­rakuy­gu­lan­dığın­da ye­tiş­kin­le­re 250 µg (4 µg/kg) ya­vaş en­jek­te edi­lir.Ge­rek­tiğin­de doz tek­rar­la­na­bi­lir. IV ola­rak kul­la­nıl­dığın­da am­pulen­jek­si­yon­luk dis­ti­le su ile sey­rel­ti­lir. Ven­to­linİnhaler: Gün­lükkul­la­nım do­zu 1-2 in­ha­las­yon­dur (mak­si­mum 8 in­ha­las­yon). VentolinNebules: He­kimgö­ze­ti­mi al­tın­da ne­bu­li­zer ile kul­la­nı­lır. Baş­la­ma do­zu 2.5mg’dir. Bu doz 5 mg’ye ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir. Te­da­vi 1 ne­bu­li­zer ile gün­de 4kez tek­rar­la­na­bi­lir. Gün­de 40 mg’ye ka­dar olan doz­lar has­ta­ne­de sı­kıme­di­kal gö­ze­tim al­tın­da uy­gu­la­na­bi­lir. Ven­tolinŞurup: Eriş­kin­ler­deve 14 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da baş­lan­gıç do­zu gün­de 3-4 kez 2-4 mg’dir(1-2 öl­çek). 6-14 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da baş­lan­gıç do­zu gün­de 3-4 kez 2mg’dir (1 öl­çek). 2-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da vü­cut ağır­lığı ba­şı­na 0.1mg/kg, gün­de 3 kez ve­ri­le­rek baş­la­nır. Bu baş­lan­gıç do­zu gün­de 3 kere2 mg’yi (1 öl­çek) geç­me­me­li­dir.Ventolin Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler için 3-4kez 4 mg’dir. Ye­ter­li bron­ko­di­la­tas­yon sağ­la­na­maz­sa tek bir doz 8mg’ye, gün­de mak­si­mum 4 kez 8 mg’ye ar­tı­rı­la­bi­lir. Yaş­lı­lar­da ve b-ad­re­ner­jik uya­rı­cı­la­ra nor­mal­denda­ha du­yar­lı ol­duğu bilinenlerde gün­de 3-4 kez 2 mg’lik baş­lan­gıç do­zutav­si­ye edi­lir. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez 2 mg’lik baş­lan­gıçdo­zu, bu doz­da ye­ter­li ya­nıt alı­na­ma­ma­sı du­ru­mun­da do­zaj ka­de­me­liola­rak ar­tı­rı­la­bi­lir. Gün­lük mak­si­mum doz 24 mg’yi geç­me­me­li­dir.12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da gün­de 3-4 kez 2-4 mg tav­si­ye edi­lir. Ye­ter­liya­nıt alı­na­ma­ma­sı du­ru­mun­da doz ka­de­me­li ola­rak dik­kat­le 4x8mg’ye ar­tı­rı­la­bi­lir. Mak­si­mum gün­lük doz 32 mg’yi geç­me­me­li­dir.

Ventolin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki