TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ve­pe­sid Am­pul Er­Kim

Eto­po­zi­d

Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: Eto­po­si­deFla­kon: 100 mg/5 mLx1 flakon (Ata­farm); Etoposide Ebe­we Flakon: 100 mg/5 mLx1 flakon (Liba); Etoposide-Teva Flakon: 100 mg/5 mLx1 flakon (Med-İlaç); Las­tet Am­pul: 100 mg/5 mLx1 ampul (On­ko).

End.:Ref­rak­terTes­tis Tü­mör­le­ri: Da­ha ön­ce uy­gun cer­ra­hi te­da­vi, ke­mo­te­ra­pi verad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nmış di­renç­li (ref­rak­ter) tes­tis tü­mör­le­rin­dedi­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne te­da­vi­de kul­la­nı­lır. Kü­çük Hüc­re­li Anap­las­tikAk­ci­ğer Tü­mör­le­ri: Di­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne kul­la­nı­lır(İlk bul­gu­lar eto­po­zi­din di­ğer hüc­re tip­le­riy­le ge­liş­miş ak­ci­ğerkan­ser­le­rin­de de et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir). Hodg­kin has­ta­lı­ğı,ma­lign (hodg­kin dı­şı) len­fo­ma­la­r (özel­­lik­le his­tio­si­tik tip) ve akutnon-len­fo­si­tik lö­se­mi (ANLL).

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rıdu­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­da ve şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­luhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tikajan­la­rın kul­la­nı­mın­da de­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­len cid­di mi­ye­lo­süp­res­yonola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm, disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­laor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lıolun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­da fe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­nesü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Eto­po­zid­den do­la­yı an­nesü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ği için ila­cın an­neiçin öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­si ve­ya ila­cındur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ile etopozidkullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu faz olmadanoluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Nor­mal Ve­pe­sid do­zu 1-5 gün­ler ara­sın­da gün­de 50-100 mg/m2/ve­yaher 3-4 haf­ta­da bir 100 mg/m2/gün, 1, 3, 5. gün­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­dır.Te­da­vi edi­le­cek has­ta­lık için onay­lan­mış di­ğer ilaç­lar­la kom­bi­nekul­la­nı­lır. Doz ayar­la­nır­ken kom­bi­ne edi­len di­ğer ilaç­la­rın mi­ye­lo­süp­re­sifet­ki­si, ön­ce­den ya­pıl­mış X ışı­nı te­da­vi­si ve­ya ke­mik ili­ği re­zer­vi­niazalt­mış ön­ce­ki ke­mo­te­ra­pi göz önü­ne alın­ma­lı­dır. 21 gün­den da­hasık ara­lar­la ve­ril­me­me­li­dir. Ve­pe­sid en­jek­tabl, kul­la­nıl­ma­dan ‰9 sod­yum klo­rür so­lüs­yo­nuy­lasey­rel­til­me­li­dir. Kon­sant­ras­yo­nu 0.2-0.4 mg/ml ol­ma­lı­dır.

Ve­pe­sid Kap­sül     BMS

Eto­po­zi­d

Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.

Eşdeğeri:Las­tetKap­sül: 50 mgx20 kap­sül (On­ko).

End.:Ref­rak­terTes­tis Tü­mör­le­ri: Da­ha ön­ce uy­gun cer­ra­hite­da­vi, ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nmış di­renç­li (ref­rak­ter)tes­tis tü­mör­le­rin­de di­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne te­da­vi­dekul­la­nı­lır. Kü­çük Hüc­re­li Anap­las­tikAk­ci­ğer Tü­mör­le­ri: Di­ğer ke­mo­te­ra­piajan­la­rıy­la kom­bi­ne kul­la­nı­lır (İlk bul­gu­lar eto­po­zi­din di­ğer hüc­retip­le­riy­le ge­liş­miş ak­ci­ğer kan­ser­le­rin­de de et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­nigös­ter­miş­tir). Hodg­kin has­ta­lı­ğı, ma­lign (hodg­kin dı­şı) len­fo­ma­la­r(özel­­lik­le his­tio­si­tik tip) ve akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi (ANLL).

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rı du­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­dave şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­lu has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tik ajan­la­rın kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­lencid­di mi­ye­lo­süp­res­yon ola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm,disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­la or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tikre­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lı olun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­dafe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Eto­po­zid­den do­la­yı an­ne sü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ğiiçin ila­cın an­ne için öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­sive­ya ila­cın dur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak pre­lökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Et­ki­li oral doz, et­ki­li IV do­zun, (en ya­kın 50mg’ye yu­var­la­na­rak) yak­la­şık iki ka­tı­dır. Her 3-4 haf­ta­da bir 100-200mg/m2/gün do­zun­da ar­ka ar­ka­ya 5 gün ya da yi­ne 3-4 haf­ta­da bir 200mg/m2/gün do­zun­da 1, 3 ve 5. gün­ler­de ve­ri­lir. Bu şe­kil­de­ki te­da­vipe­ri­yot­la­rı 3-4 kez uy­gu­la­nır. Her bir te­da­vi pe­ri­yo­dun­da uy­gu­la­nanto­tal doz 650 mg/m2’yi geç­me­me­li­dir. Bu doz öne­ri­si mo­no­te­ra­pi için­dir.Ke­mik ili­ği re­zer­vi­ni azalt­mış olan ön­ce­ki rad­yo­te­ra­pi­nin ve ke­mo­te­ra­pi­ninet­ki­si ya da kom­bi­ne te­ra­pi­de kul­la­nı­lan di­ğer ilaç­la­rın mi­ye­lo­süp­re­sifet­ki­le­ri göz önü­ne alı­na­rak do­zaj ona gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Kap­sül­ler mi­de boş­ken alın­ma­lı­dır.

Vepesid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki