TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ver­ma­zol Çiğneme Tab­letiİ.E.Ulagay

Me­ben­da­zol

Ambalaj: 100 mgx6 ve 30 tablet.

End.:Tek ve­yamikst en­fes­tas­yon­lar­da, En­te­ro­bi­us ver­mi­cu­la­ris, Tric­hu­ris tric­hi­ura, As­ca­ris lumb­ri­co­ides, Ancy­los­to­ma du­ode­na­le, Ne­ca­tor ame­ri­ca­nus, Ca­pil­la­ria phi­lip­pi­nen­sis,Gnat­hos­to­ma spi­ni­ge­rum, Ec­hi­no­coc­cus mul­ti­lo­cu­la­ris, E. gra­nu­lo­sus ve Tric­hi­nel­la spi­ra­lis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Mebendazole aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da,ül­se­ra­tif ko­lit­te ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi­nin et­ki­siy­le ha­re­ket­sizha­le ge­çen ve­ya ölen pa­ra­zit­le­rin atı­lı­mı sı­ra­sın­da ba­zan bu­lan­tı,ka­rın ağ­rı­sı ve di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Ge­be­ler­de sa­de­ce po­tan­si­yelya­ra­rın fe­tus için po­tan­si­yel za­rar­dan yük­sek bu­lun­du­ğu du­rum­lar­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren bir an­ne­lere ve­ri­lir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: Ge­çi­ci ab­do­mi­nal ağ­rı, di­ya­re,bu­lan­tı ve kus­ma gi­bi ya­kın­ma­lar gö­rü­le­bi­lir. An­cak hidatik kist ne­de­niy­le yük­sekdoz­lu te­da­vi­ler­de aler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­ra­ci­ğer en­zi­mi de­ğer­le­rin­dear­tış, lö­ko­pe­ni ve alo­pe­si bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Yük­sek doz me­ben­da­zol alan has­ta­la­raay­nı za­man­da kar­ba­ma­ze­pin ve fe­ni­to­in ve­ril­di­ği tak­dir­de me­ben­da­zolplaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı aza­la­bi­lir ve ye­ter­li te­ra­pö­tik ya­nıtalı­na­ma­ya­bi­lir.

Doz Önerisi: Hi­da­tik kist için kul­la­nım­da ter­ci­hen ye­mek sı­ra­sın­daalın­ma­lı­dır. Tab­let çiğ­ne­ne­bi­lir ve­ya kı­rı­lıp be­sin­ler­le ka­rış­tı­rı­la­bi­lir.Doz, eriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­da ay­nı­dır. As­ka­ri­ya­zis, tri­ku­ri­ya­zis,ne­ka­to­ri­ya­zis ve­ya an­ki­los­to­mi­ya­zis­te 3 gün, gün­de 2 kez, sa­bahve ak­şam 1 tab­let (100 mg) ye­ter­li­dir. Ge­re­kir­se 2 ile 3 haf­ta son­raikin­ci bir kür uy­gu­la­na­bi­lir. Ka­pil­la­ri­ya­zis­te 20-30 gün sü­rey­legün­de 2 kez 2 tab­let (200 mg). En­te­ro­bi­ya­zis­te (ok­si­yu­ri­ya­zis) gün­de1 kez 1 tab­let (100 mg). Ge­re­kir­se 2-3 haf­ta son­ra tek­rar­la­na­bi­lir. Gnat­hos­to­mi­ya­zis­te 6 gün sü­rey­le her 3 sa­at­te 2tab­let (200 mg). Ba­ğır­sak so­lu­can­la­rın­da 3 gün, gün­de 2 kez sa­bah veak­şam 1 tab­let (100 mg). Tri­ki­no­zis­te 3 gün, gün­de 3 kez 200-400 mg, da­hason­ra 10 gün, gün­de 3 kez 400-500 mg. Te­ni­ya­zis­te 3-6 gün için gün­de 2kez 100-300 mg. Ec­hi­no­coc­cus mul­ti­lo­cu­la­ris ve E. gra­nu­lo­sus’un ne­den ol­du­ğu hi­da­tik kist­ler­dege­nel­lik­le 3 ile 6 ay sü­re­sin­ce gün­de 3 kez 15-20 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı.Yük­sek doz­la­rın ge­rek du­yul­du­ğu do­ku­ya yer­leş­miş or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de doz ayar­la­ma­sı has­ta­nınvü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re ya­pıl­ma­lı­dır.

Vermazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki