TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ver­mi­don Ço­cuk Şu­ru­bu     İl­san

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Eko­se­tolŞu­rup: 160 mg/5 mLx120 mL (Ye­ni İlaç).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­lebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Klor­amfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Gün­de 4-5 kez 10 mg/kg he­sa­bıy­la kul­la­nı­lır.

Ver­mi­don Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj: 30 tablet.

Eşdeğeri: Ada­fenTab­let: 30 tablet (Ak­de­niz).

End.:Ağ­rı ke­si­ciola­rak baş ağ­rı­la­rın­da, is­ke­let ka­sı ağ­rı­la­rın­da, ro­ma­tiz­ma ve art­ritdu­rum­la­rın­da, diş ağ­rı­la­rın­da, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya di­ğer bak­te­ri­yelve vi­ral en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ase­til­sa­li­si­likasit aler­ji­si ve­ya kont­ren­di­kas­yo­nun­da he­mos­ta­tik ra­hat­sız­lık­la­rı(an­ti­ko­agü­lan ve üri­ko­zü­rik te­da­vi da­hil ol­mak üze­re), üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal ra­hat­sız­lık­la­rı (ül­ser, gast­rit, hi­atus her­nia) olan ki­şi­ler­dede anal­je­zik/an­ti­pi­re­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pa­ra­se­ta­molve ka­fe­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rekhas­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer, böb­rek, kalp, ak­ci­ğerhas­ta­la­rıy­la da­ha ön­ce ane­mi­si olan­lar­da mut­la­ka he­kim kont­ro­lüal­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­lar­danson­ra he­pa­tik tok­si­si­te ve ağır ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Gün­lük top­lam doz 2 g’nin al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­renan­ne­ler­de he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Çok sey­rekola­rak he­mo­li­tik ane­mi, nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nigö­rü­le­bi­lir. Ür­ti­ker, eri­tem­li de­ri re­ak­si­yon­la­rı, de­ri erüp­si­yo­nu,hi­pog­li­se­mi gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sısey­rek de ol­sa bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Oral kont­ra­sep­tif­ler,pa­ra­se­ta­mo­lün eli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nü azal­tır. Me­tok­lop­ra­mid pa­ra­se­ta­mo­lünin­ce ba­ğır­sak­lar­dan emilimini hız­lan­dı­rır. Si­me­ti­din ve oral kont­ra­sep­tif­lerka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nı in­hi­be ede­bi­lir. Ak­tif kö­mür pa­ra­se­ta­molemilimini azal­tır. Pa­ra­se­ta­mol ile bir­lik­te klo­ram­fe­ni­kol uy­gu­la­ma­sıse­rum dü­ze­yi­ni yük­sel­tir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de or­ta­la­ma gün­lük doz 6-8 sa­at aray­la1 ve­ya 2 tab­let­tir. 24 sa­at­te top­lam 8 tab­let­ten faz­la­sı alın­ma­ma­lı­dır.6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 6 sa­at­te bir ya­rım tab­let ve­ri­lir. 6 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­la­ra ve­ril­me­si uy­gun de­ğil­dir. Ço­cuk­lar­da 4 sa­at­tenda­ha sık ara­lar­la ve 24 sa­at­te top­lam 4 doz­dan da­ha faz­la ve­ril­me­me­li­dir.

Vermidon Cold Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, psödoefedrin HCl 30 mg, klorfeniramin maleat 2 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Grip vesoğuk algınlığına bağlı ağrı, ateş ve nezlenin semptomatik tedavisindekullanılır.

Kontr.E.:Bileşimdekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyar.: Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe, kalp hastalığı,yüksek kan basıncı, tiroid hastalığı, diyabet, astım, glokom, amfizem, kronikpulmoner akciğer hastalığı, nefes darlığı, prostat bezinin büyümesinden dolayıidrara çıkma zorluğu ve nefes alma zorluğu olan hastalar, Vermidon Cold Tabletalmamalıdır. Aşırı dozlarda parasetamol (1-2 gün içersinde 7.5-10 g/gün)hepatik nekroza neden olabilir. Psödo­efed­rin hipertansiflerde doktortavsiyesiyle kullanılmalıdır. Klorfeniramin maleatın sedatif etkisinden dolayı,motorlu taşıt ve makina kullananlar dikkatli olmalıdır. 12 yaşın altındaki ço­cuklaraverilmesi öneril­memektedir. Özellikle çocuklarda mental uyanıklığın azalmasınaveya artmasına neden olabilir. 7 günden daha fazla alınmaması önerilmektedir.Gebelik ve laktasyonda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmadığındandoktor tavsiyesi olmadan gebelerde veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan E.: Özellikle yüksek dozlarda ve aşırı duyarlılığı olanlardanadiren baş dönmesi, kusma, kabızlık, deri döküntüsü, çarpıntı, sinirlilik,iştah kaybı, zor idrar yapma, bulanık görme, karın ağrısı görülebilir.

Etkileş.: Parasetamol antikoagülanların etkisini hafifçeartırabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve alkol parasetamolün hepatotoksisitesiniartırabilir. Antikonvülsanlar ve steroid yapılı oral kontra­septiflerin kronikkullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik dü­zey­lereulaşmasını engelleyebilirler. Metoklo­promid parasetamolün ince bağırsaklardanemilimini hızlan­dırır. Psödoefedrin, bretilyum, beta­nidin, guanetidin,debrizokin, me­til­dopa, alfa ve beta-blokerlerin hipotansif etkisiniazaltabilir. Antih­is­taminikler alkol ve antidepresanların etkileriniartırırlar. MAO inhi­bitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve mer­ke­zidepresan etki­lerini artırır.

Doz Önerisi: 12 yaş ve üzeri erişkinlerde, her 6 saatte 1-2 tabletalınır. 24 saatte 8tablet aşılmamalıdır.

Vermidon Hot Poşet

Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, fenilefrin HCl 10 mg

Ambalaj: 12 poşet.

End.:Grip,soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı gelişen ağrı,ateş, vücut kırgınlığı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve başağrısı gibi durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontr.E.:Bileşimindekiherhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Ağırkaraciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, dar açılı glokom durumlarında veayrıca, monoaminoksidaz inhibitörü ile tedavi edilen hastalardakullanılmamalıdır.

Uyar: Kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, karaciğer veböbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve anemi durumlarında dikkat­lekullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde günlük toplam parasetamol dozu 2 g’ninaltında tutulmalıdır. Yetişkinlerde 10, çocuklarda 5 günden fazla sürenağrılarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya çok sık tekrarlayan ateşlidurumlarda doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Fenilefrin normotansifhastalarda kan basıncını etkilememesine rağmen, hipertansiflerde doktor tavsiyesiylekullanılmalı­dır. Kardiyovasküler hastalık durumlarında, hipertansiyon,hipertiroidi, diyabet, astım, prostat hipertrofisi veya üriner retensiyonuolanlarda ve fenilefrin gibi sempatomimetik ilaçların etkisine karşı dahaduyarlı olabilen yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. 12 yaşın altındakiçocuklarda ancak doktor tavsiyesi ile kullanılır. Klorfeniramin malea­tınsedatif etkisinden dolayı araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.Hekim tavsiyesi olmadan gebelerde veya emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan E.:Parasetamolnadiren alerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makulopapüler döküntülereneden olabilir. Bu yan etkiler ilaç kesil­di­ğinde ortadan kalkar. Uzunsüreli kullanımda çok nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenikagranülositoz olguları kaydedilmiştir. Klorfeniramin maleat tedavisi görenhastalarda nadiren abdominal ağrı, ağız kuruluğu, bulanık görme, bulantı/kusma,çarpıntı, sedasyon bildirilmiştir. Fenilefrin kalp atım hızında hafif birartışa yol açabilir. Nadiren baş dönmesi, baş ağrısı, hipertansiyon vehuzursuzluk bildi­ril­­miştir.

Etkileş.:Parasetamolantikoagülanların etkisini hafif artırabilir. Trisiklik antidepresanlar,barbitüratlar ve alkol parasetamolün hepato­toksisi­te­sini artırabilir.Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımıkaraciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün tera­pötik düzeylere ulaşmasınıengelleyebilir. Metoklopromid parasetamolün ince bağırsaklardan emiliminihızlandırır. Anti­hista­mi­nikler alkol ve antidepresanların etkileriniartırır. MAO inhi­bitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezidepresan etki­sinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabilir.Fenilefrin diğer sempatomimetik ajanlarla beraber kullanıldığında sempato­mi­metikakti­viteyi artırır.

Doz Önerisi: Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık bir su bardağısıcak su içinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcakken içilmelidir. 6 saat ara ile tekrarlana­bilir.

Vermidon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki