TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ve­sa­no­id Yu­mu­şak Je­la­tin Kap­sül   Roc­he

All-trans re­ti­no­ikasit (tre­ti­no­in)

Ambalaj: 10 mgx100 kap­sül­.

End.: Akut pro­mi­ye­lo­si­tik lö­se­mi­de re­mis­yon en­dük­si­yo­nun­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.: All-trans re­ti­no­ik asi­de aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. All-trans re­ti­no­ik asit te­ra­to­je­nik­tir; do­la­yı­sıy­lage­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kont­ren­di­ke­dir. All-trans re­ti­no­ikasi­din tet­ra­sik­lin­ler­le, dü­şük doz­lu pro­ges­to­jen­ler­le ve A vi­ta­mi­niy­lekom­bi­ne uy­gu­lan­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: All-trans re­ti­no­ik asit he­ma­to­lo­jik/on­ko­lo­jikhas­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de de­ne­yim­li bir dok­to­run sı­kı gö­ze­ti­mial­tın­da yal­nız­ca APL has­ta­la­rı­na uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ateş, disp­ne,akut so­lu­num güç­lü­ğü, pul­mo­ner in­filt­rat­lar, hi­per­lö­ko­si­toz, hi­po­tan­si­yon,plev­ral efüz­yon, ödem, ağır­lık ar­tı­şı, ka­ra­ci­ğer böb­rek ve çok sa­yı­daor­gan yet­mez­li­ği ile ka­rak­te­ri­ze­ Re­ti­no­ik Asit Send­ro­mugözlenmiştir. Te­da­vi­ninilk ayın­da trom­boz ris­ki var­dır.

Yan E.: Deride ku­ru­ma, eri­tem ve dö­kün­tü,pru­ri­tus, ter­le­me, saç dö­kül­me­si, na­di­ren ge­ni­tal ül­se­ras­yon, şe­ilit,enf­la­ma­tu­var semp­tom­lar­la be­ra­ber ve­ya tek ba­şı­na ağız, bu­run, kon­junk­ti­vave di­ğer mu­kus memb­ran­lar­da ku­ru­ma, baş ağ­rı­sı, ka­fa-içi hi­per­tan­si­yon/psö­do­mo­torse­reb­ri (özel­lik­le ço­cuk­lar­da), ateş, tit­re­me, baş dön­me­si, kon­füz­yon,ank­si­ye­te, dep­res­yon, pa­res­te­zi­ler, in­som­ni­ya, kır­gın­lık, gör­meve işit­me bo­zuk­luk­la­rı, ke­mik ağ­rı­sı, gö­ğüs ka­fe­sin­de ağ­rı, kus­ma,ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, di­ya­re, iş­tah kay­bı, pank­re­ati, disp­ne,so­lu­num yet­mez­li­ği, plev­ra efüz­yo­nu ve as­tım ben­ze­ri send­rom, arit­mi­ler,yüz kı­zar­ma­sı, ödem görülebilir.

Etkileş.: Pro­ges­to­jen­le­rin kont­ra­sep­tifet­kin­li­ği­ni azal­tır. Tet­ra­sik­lin­ler ka­fa­içi ba­sın­cı ar­tır­dı­ğın­danhas­ta­la­ra all-trans re­ti­no­ik asit ve tet­ra­sik­lin te­da­vi­si ay­nı an­dauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Di­ğer re­ti­no­id­ler­de ol­du­ğu gi­bi all-trans re­ti­no­ikasit A vi­ta­mi­ni ile kom­bi­ne kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır çün­kü A hi­per­vi­ta­mi­no­zusend­ro­mu ağır­la­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: APL has­ta­la­rı­na oral uy­gu­la­ma ya­pı­lır­ken ikieşit do­za bö­lün­müş ola­rak gün­de 45 mg/m2’lik (vü­cut ala­nı)doz öne­ri­lir. Bu, eriş­kin do­zu ola­rak yak­la­şık 8 kap­sü­le denk ge­lir.Pe­di­yat­rik has­ta­lar­da şid­det­li tok­si­si­te ge­liş­me­di­ği sü­re­ce 45mg/m2’lik doz­la te­da­vi­si öne­ri­lir. Özel­lik­le inat­çı baş ağ­rı­sıolan ço­cuk­lar­da doz azal­tıl­ma­lı­dır. Tam re­mis­yo­na ula­şı­lın­ca­ya ka­darte­da­vi­ye 30-90 gün de­vam edil­me­li­dir. Öğün­le be­ra­ber ve­ya öğün­denkı­sa bir sü­re son­ra uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir.

Vesanoid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki