TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ve­xol Of­tal­mik Süs­pan­si­yonAl­con

Ri­mek­so­lon

Ambalaj: %1x5 mL’lik plas­tik dam­la­lık­lı şişe.

End.:Okü­lercer­ra­hi­yi iz­le­yen dö­nem­de pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yo­nun te­da­vi­sin­de,uve­it te­da­vi­sin­de, pal­peb­ral ve­ya bul­bar kon­junk­ti­va­nın, kor­neave­ya göz kü­re­si­nin ön seg­men­ti­nin kor­ti­kos­te­ro­id­le­re du­yar­lıenf­la­mas­yon­la­rın­ın te­da­visinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Epi­tel­yal Her­pessimp­lex ke­ra­ti­ti (dend­ri­tik ke­ra­tit),vak­si­ni­ya, va­ri­sel­la ve kor­ne­anın ve­ya kon­jonk­ti­va­nın di­ğer vi­ralhas­ta­lık­la­rın­da, gö­zün mi­ko­bak­te­ri­yel ve fun­gal en­fek­si­yon­la­rın­da,kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nin mas­­ke­le­ye­bi­le­ce­ği ve­ya ar­tı­ra­bi­le­ce­ğimik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra bağ­lı ola­rak ge­li­şen ve te­da­vi edil­me­miş akutpü­rü­lan en­fek­si­yon­la­rın­da ve ri­mek­so­lo­na aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubi­li­nen ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de ke­sin bir zo­run­luk ol­ma­dık­ça uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin of­tal­mik uy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra an­ne sü­tün­desap­ta­na­bi­lir dü­zey­le­re çı­kıp çık­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. Bu ne­den­le,has­ta­lı­ğın ve ri­mek­so­lon­la te­da­vi­nin öne­mi­ne gö­re te­da­vi­nin ve­yaem­zir­me­nin ke­sil­me­si yö­nün­de ka­rar ve­ril­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da et­kin­likve gü­ve­nir­li­ği bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: İnt­ra­okü­ler ba­sınç art­ma­sı, pos­te­ri­or sub­kap­sü­lerka­ta­rakt olu­şu­mu görülebilir. Gör­me bu­la­nık­lı­ğı, de­şarj, ra­hat­sız­lıkhis­si, okü­ler ağ­rı­lar, göz­de ya­ban­cı ci­sim his­si, hi­pe­re­mi ve ka­şın­tı­yane­den ola­bil­mek­te­dir. Çok sey­rek ola­rak ise göz­de ya­pı­şık­lık his­si,ku­ru göz, kon­junk­ti­val ödem, kor­ne­al renk­len­me, ke­ra­tit, göz su­lan­ma­sı,fo­to­fo­bi, ödem, ir­ri­tas­yon, kor­ne­al ül­se­ras­yon, kaş ağ­rı­sı, göz ka­pa­ğıke­na­rın­da ka­buk­lan­ma, kor­ne­al ödem, in­filt­ras­yon ve kor­ne­al eroz­yo­nayol aça­bi­lir.

Doz Önerisi:Pos­to­pe­ra­tifenf­la­mas­yon: Gö­ze ve­ya her iki gö­ze cer­ra­higi­ri­şim­den 24 sa­at son­ra baş­la­ya­rak gün­de 4 kez kon­junk­ti­val ke­se­ye1 ve­ya 2 dam­la dam­la­tı­lır ve bu te­da­vi­ye pos­to­pe­ra­tif dö­ne­min ilkiki haf­ta­sın­da de­vam edi­lir. Ste­ro­id te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren enf­la­mas­yon­lar: Gün­de 4 kez has­ta gö­ze bir ve­yaiki dam­la uy­gu­la­nır. Uve­it: Te­da­vi­nin ilk haf­ta­sın­da has­ta gö­zün kon­junk­ti­valke­­se­si­ne her sa­at 1 ve­ya 2 dam­la dam­la­tı­lır. Te­da­vi­nin ikin­ci haf­ta­sın­dado­zaj her 2 sa­at­te 1 dam­la­ya, üçün­cü haf­ta­da ise gün­de 4 kez 1 dam­la­yaazal­tı­lır. Dör­dün­cü haf­ta­nın ilk dört gü­nün­de gün­de 2, haf­ta­nın ge­rika­lan 3 gü­nün­de ise gün­de 1 dam­la dam­la­tı­la­rak te­da­vi ke­sil­me­li­dir.Te­da­vi sı­ra­sın­dakon­takt lens kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Vexol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki