TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vicks Me­di­na­it Şu­rup    Ec­za­cı­ba­şı

Pa­ra­se­ta­mol 1 g,dekst­ro­me­tor­fan HBr 30 mg, dok­si­la­min sük­si­nat 12.5 mg, psö­do­efed­rin60 mg/30 mL

Ambalaj: 120 mL’lik ambalaj.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğıve gri­pal en­fek­si­yon­lar­da gö­rü­len kı­rık­lık, baş ağ­rı­sı, kas ağ­rı­la­rı,bo­ğaz ağ­rı­la­rı, ateş, bu­run ak­ma­sı, ak­sır­ma ve tah­ri­şe bağ­lı ök­sü­rükgi­bi semp­tom­la­rın ha­fif­le­til­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıdu­yar­lı ol­an­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yük­sek hi­per­tan­si­yo­nu,ağır ko­ro­ner da­mar has­ta­lı­ğı olan ve son 2 haf­ta için­de MAO in­hi­bi­tö­rükul­lan­mış olan has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Yük­sek doz­lar­da si­nir­li­lik, ser­sem­le­me ya da uy­kuha­li or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ğin­den, öne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı­dır. Hi­per­tan­si­yon,kalp has­ta­lık­la­rı, ti­ro­id has­ta­lık­la­rı, di­abe­tes mel­li­tus, glo­kom,hi­per­ti­ro­idizm ya da pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lı id­rar re­tan­si­yo­nuolan­lar, he­kim öner­me­dik­çe bu kom­bi­nas­yo­nu kul­lan­ma­ma­lı­dır. He­kimöner­me­dik­çe, si­ga­ra içen­ler, as­tım ve am­fi­ze­me bağ­lı ya da aşı­rı mu­kussal­gı­sıy­la bir­lik­te gö­rü­len ök­sü­rü­ğü olan­lar kul­lan­ma­ma­lı­dır. 7gün­den da­ha uzun bir sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Özel­lik­le ço­cuk­lar­daaşı­rı uya­rıl­ma­ya yol aça­bi­lir. Kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı, ne­fes dar­lı­ğıve ne­fes al­ma­da güç­lük çe­ken­ler, he­kim öner­me­dik­çe kul­lan­ma­ma­lı­dır.Ağır böb­rek yet­mez­li­ği ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve ge­be kal­ma ola­sı­lı­ğıolan ka­dın­lar­da he­kim öner­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Be­lir­gin uy­ku ha­li ve ser­sem­le­me­ye yol aça­bi­lir.Al­kol, se­da­tif ve tran­ki­li­zan­lar bu et­ki­yi ar­tı­ra­bi­lir. Özel­lik­leyük­sek doz­lar­da uy­ku bo­zuk­luk­la­rı, ha­lü­si­nas­yon gi­bi SSS uya­rıl­ma­sı­nabağ­lı yan et­ki­ler na­di­ren gö­rü­le­bi­lir. Aşı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir. Özel­lik­le pros­tat hi­pert­ro­fi­si olan­lar­da id­rarre­tan­si­yo­nu gö­rü­le­bi­le­ce­ği bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:a ve b-blo­ker­le­rin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Uzun sü­re­li kul­la­nım­da ve yük­sek doz­lar­da an­ti­ko­agü­lan ilaç­la­rınet­ki­si­ni ar­tı­rır.

Doz Önerisi: 12 yaş ve üze­rin­de­ki­ler­de ter­ci­hen ak­şam ya­tar­ken30 mL do­zun­da kul­la­nı­lır. So­ğuk al­gın­lı­ğı ve grip semp­tom­la­rı­nınsey­ri­ne bağ­lı ola­rak en faz­la 6 sa­at­te bir (gün­de 4 kez) ol­mak kay­dıy­latek­rar­la­na­bi­lir. Di­ya­bet­li­ler için: 30 mL’de 19.5 g kar­bon­hid­ratvar­dır (81.5 kcal). Bu müstahzar %10 (v/v) ora­nın­da al­kol içe­rir. Her öl­çek­te(30 mL) 3 mL al­kol bu­lun­du­ğun­dan, ka­ra­ci­ğer has­ta­la­rı, al­ko­lik­ler,epi­lep­tik­ler, be­yin ha­sa­rı olan­lar, ge­be­ler ve ço­cuk­lar­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır.

Vicks Va­po­Dry Şu­rup

Dekst­ro­me­tor­fan HBr10 mg, psö­do­efed­rin HCl 20 mg, klor­fe­ni­ra­min ma­le­at 2 mg/5 mL

Ambalaj: 120mL’lik şişe.

End.: Üst so­lu­num yo­lu kon­jes­yo­nu­nuneş­lik et­ti­ği ku­ru ök­sü­rük­ler­de, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı(nez­le), si­nü­zit ve­ya aler­jik ri­ni­te bağ­lı bu­run akın­tı­sı, hap­şır­mave na­zal kon­jes­yon gi­bi ya­kın­ma­la­rın ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­siiçin kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gibi­ri­ne kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar ile cid­di hi­per­tan­si­yon, cid­di ko­ro­nerar­ter has­ta­lı­ğı, epi­lep­si­si olan­lar­da ve MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­sigö­ren has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ast­ma ile iliş­ki­li ve­ya aşı­rısal­gı­nın eş­lik et­ti­ği ök­sü­rük­ler­de, ay­rı­ca so­lu­num yet­mez­li­ğive­ya bu­nu ge­liş­tir­me ris­ki olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ha­fif at­ro­pin ben­ze­ri et­ki­sin­dendo­la­yı, bron­şi­yal ast­ma, am­fi­zem, kro­nik ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı olan­lar­dakul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da ek­si­ta­bi­li­te­ye yol aça­bi­lir.Araç sür­me, ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi po­tan­si­yel ola­rak teh­li­ke­li iş­le­rinper­for­man­sı için ge­rek­li zi­hin­sel ve fi­zik­sel ye­te­nek­le­ri et­ki­le­ye­bi­lir.Al­kol ve di­ğer SSS dep­re­san­la­rı (hip­no­tik­ler, se­da­tif­ler, tran­ki­li­zan­lar)ile ola­sı adi­tif et­ki­ler hak­kın­da da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ke­singe­rek­me­dik­çe ge­be­le­re ve­ril­me­me­li­dir. Be­bek­ler üze­rin­de ola­sırisk­le­ri ne­de­niy­le em­zir­me dö­ne­min­de em­zir­me­nin mi yok­sa ila­cınmı ke­si­le­ce­ği ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: İş­tah­sız­lık, tan­si­yon­da yük­sel­me,çar­pın­tı, si­nir­li­lik, id­rar yap­ma­da zor­luk (da­ha çok pros­tat hi­pert­ro­fi­siolan­lar­da), uyu­şuk­luk, baş dön­me­si, bu­run­da ku­ru­luk gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­viedi­len has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Sem­pa­to­mi­me­tik­ler me­til­do­pa,re­zer­pin, ve­rat­rum al­ka­lo­id­le­ri ve me­ta­mi­la­mi­nin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir. Al­kol ve di­ğer se­da­tif ilaç­lar klor­fe­ni­ra­mi­ninse­da­tif et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem üze­rin­dekom­bi­ne et­ki­le­ri has­ta­ya za­rar­lı ola­bi­le­ce­ğin­den, di­ğer sem­pa­to­mi­me­tik­ler­lebir­lik­te ve­ril­di­ğin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: 3-6 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3-4 kez ya­rım öl­çek,6-9 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 3-4 kez ya­rım-1 öl­çek, 9-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra3-4 kez 1 öl­çek, 12 ya­şın­dan bü­yük­ler ve eriş­kin­le­re 3-4 kez 1-2 öl­çekve­ri­lir.

Vicks Vaposyrup Eks­pek­to­ran

Gayafe­ne­sin

Ambalaj: 200 mg/15 mLx120 mL’lik şişe.

End.:Bo­ğaz vebronş­lar­da ko­yu kı­vam­lı mu­ku­sun a­tı­la­ma­ma­sı­na bağ­lı her tür­lü ök­sü­rükdu­rum­la­rın­da en­di­ke­dir. Bron­şit­ler­de, ek te­da­vi o­la­rak mu­ku­sunçı­ka­rıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır ve i­yi­leş­me­yi hız­lan­dı­rır.

Kontr.E.: Gayafe­ne­si­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­da ve em­zi­ren­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: Ba­zı has­ta­lar­da gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: E­riş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra 4 sa­at­tebir 15 mL, 6-11 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra 4 sa­at­te bir 10 mL, 2-5 yaş a­ra­sıço­cuk­la­ra 4 sa­at­te bir 5 mL ve­ri­lir. Gün­lük top­lam mik­tar 6 do­zu aş­ma­ma­lı­dır.

Vicks Va­po­rub Bu­har­la­şan Mer­hem

Ment­ol %2.75,ka­mfo­r %5, öka­li­ptus ya­ğı %1.5, K.Hin­dis­tan ce­vi­zi­ya­ğı %0.75, se­dir ağa­cı yap­ra­ğı ya­ğı %0.75, te­re­ben­tin ya­ğı %5, ti­mol%0.25, va­ze­lin q.s.

Ambalaj: 38 g’lik ambalaj.

Vicks Va­po­rub Li­mon Bu­har­la­şan Mer­hem

Ment­ol 1.045 g, ka­mfo­r1.9 g, öka­lip­tus ya­ğı 0.57 g, K.Hin­dis­tan ce­vi­zi ya­ğı 0.285 g, se­dirağa­cı yap­ra­ğı ya­ğı 0.285 g, te­re­ben­tin ya­ğı 1.9 g, ti­mol 0.095 g, li­monesan­sı 0.266 g, va­ze­lin 31.654 g

Ambalaj: 38 g’lik ambalaj.

End.:So­ğuk al­gın­lı­ğınabağlı öksürük, ses kısıklığı ve boğaz tahrişi, boğma­ca, çocukların geceöksürükleri, nezle, adi baş ağrıları, kas sertleşmeleri, bö­cek sokmaları, deriüzerindeki küçük çatlaklar

Uyar.: Burun deliklerine sürülmemeli, yutulmamalıdır. Küçükçocukların burun deliklerine sürüldüıünde kollaps yapabilir.

Doz Önerisi: Baş ve gö­ğüs­le il­gi­li so­ğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­rin­de,so­ğuk al­gın­lı­ğı­na bağ­lı ök­sü­rük­ler­de, ço­cuk­la­rın ge­ce ök­sü­rük­le­rin­degö­ğüs, bo­ğaz ve sırt Vicks Va­po­Rub ile iyi­ce ovu­lur. Bu böl­ge ku­ru ve ısı­tıl­mış birbez­le ör­tü­lür. Şid­det­li baş üşüt­me­le­ri, bo­ğaz tah­ri­şi, ses kı­sık­lı­ğı,boğ­ma­ca ök­sü­rük­le­ri ve nez­le ha­lin­de çok sı­cak su do­lu bir kap için­de2 tat­lı ka­şı­ğı do­lu­su Vicks Va­po­Rub eri­ti­lir, çı­kan bu­har te­nef­füs edi­lir. Ka­rı­şımtek­rar ısı­tıl­maz. Adi baş ağ­rı­la­rın­da alın ve şa­kak­lar Vicks Va­po­Rub ile ovu­lur.Kas sert­leş­me­le­rin­de ra­hat­sız böl­ge sı­cak ve nem­li bir hav­lu ile ör­tü­lür.Da­ha son­raVicks Va­po­Rubile iyi­ceovu­lur. Bö­cek sok­ma­la­rı ve kü­çük de­ri çat­lak­la­rın­da de­ri üze­ri­ne Vicks Va­po­Rub ha­fif­çe sü­rü­lür, ova­lan­maz.

Vicks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki