TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vi­dex Çiğ­ne­me Tab­le­tiBMS

Di­da­no­zin

Ambalaj: 100 mgx60 tab­let.

End.:Da­ha ön­ceuzun sü­re zi­do­vu­din te­da­vi­si gö­ren iler­le­miş HIV en­fek­si­yon­lu has­ta­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca zi­do­vu­din te­da­vi­si sı­ra­sın­da,bu te­da­vi­yi to­le­re ede­me­yen ya da kli­nik ve­ya im­mü­no­lo­jik açı­dancid­di ge­ri­le­me gös­te­ren, iler­le­miş HIV en­fek­si­yon­lu eriş­kin has­ta­la­rınve 6 ay­dan bü­yük ço­cuk­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Di­da­no­zi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­da­no­zi­nin en önem­li kli­niktok­si­si­te­si pank­re­atit­tir ve ba­zı du­rum­lar­da fa­tal ola­bi­lir. Di­da­no­zinile te­da­vi edi­len has­ta­lar­da pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti ge­li­şir ve sık­lı­ğıdo­za bağ­lı­dır. El ve ayak­lar­da ağ­rı, ka­rın­ca­lan­ma ve uyuş­ma şek­lin­debe­lir­ti­ler­le or­ta­ya çı­kan pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti için has­ta­lar dik­kat­leiz­len­me­li­dir. Zo­run­lu ol­ma­dık­ça ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Di­da­no­zin be­bek­ler­de ağır yan et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, di­da­no­zinte­da­vi­si sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Baş­lı­ca tok­si­si­te­si pank­re­atitve pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti­dir. Di­ya­re, nö­ro­pa­ti, tit­re­me/ateş, ka­rınağ­rı­sı, as­te­ni, baş ağ­rı­sı, ağ­rı, bu­lan­tı ve kus­ma, en­fek­si­­yon,pan­k­re­atit, pnö­mo­ni gö­rül­müş­tür. Aler­jik re­ak­si­yon, gö­ğüs ağ­rı­sı,kı­rık­lık, sar­kom, he­mo­ra­ji, hi­po­tan­si­yon, ano­rek­si, ağız ku­ru­lu­ğu,ka­bız­lık, oral mo­ni­li­azis, de­hid­ra­tas­yon, mi­yo­pa­ti, kon­vül­zi­yon,dü­şün­ce anor­mal­li­­ği, am­ne­zi, ank­si­ye­te/si­nir­li­lik/se­yir­me, afa­zi,kon­füz­yon, dep­res­yon, baş dön­me­si, hi­per­tan­si­yon, disp­ne, bron­şit,ök­sü­rük ar­tı­şı, Her­pes Zos­ter, pru­­rit, ter­le­me, gör­me bu­la­nık­lı­ğı,oti­tis me­dia ve re­ti­nit gö­rülmüştür.

Etkileş.: Di­da­no­zin, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­tive­ya pank­re­atit ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da,bu tok­si­si­te­le­rin ris­ki ar­tar. Bu ilaç­la­rı alan has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir. Emi­li­mi mi­de asi­din­den et­ki­le­nen ilaç­lar (örn. ke­ta­ko­na­zol,dap­son) di­da­no­zin­den en az 2 sa­at ön­ce alın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Doz­la­rın ara­sı 12 sa­at ol­ma­lı ve tab­let­ler açkar­nı­na alın­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­ler: Eriş­kin has­ta­lar her kul­la­nım­da 2 tab­let al­ma­lı­dır.Eriş­kin­ler­de has­ta­nın ki­lo­su­na bağ­lı ola­rak baş­lan­gıç do­zu 60kg’nın üs­tün­de­ki has­ta­lar­da gün­de 2 kez 200 mg ve 60 kg’nın al­tın­da­kihas­ta­lar­da gün­de 2 kez 125 mg’dir. Ço­cuk­lar: Asit­ten et­ki­len­me­si­ni ön­le­mekiçin 1 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar her uy­gu­la­ma­da 2 tab­let al­ma­lı­dır.1 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra 1 tab­let­lik doz ve­ril­me­li­dir. Ço­cuk­lar­dadoz vü­cut ala­nı­na gö­re he­sap­la­nır. 1.1-1.4 m2 vü­cut ala­nıiçin gün­de 2 kez 100 mg; 0.8-1.0 m2 vü­cut ala­nı için gün­de 2 kez75 mg; 0.5-0.7 m2 vü­cut ala­nı için gün­de 2 kez 50 mg; 0.4 m2’denkü­çük­ler için gün­de 2 kez 25 mg öne­ri­lir. Bu doz­lar 200 mg/m2/günola­rak öne­ri­len or­ta­la­ma do­za gö­re­dir.

Videx adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki