TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vi­ro­sil KremSa­ba

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Acyl Krem: 50 mg/gx10 g (Bi­o­far­ma); Ak­lo­vir Krem: 50 mg/gx10 g (İl­san); Her­no­vir Krem: 50 mg/gx10 g (No­bel);

Eşdeğeri:AcylTab­let: 200 mgx25 tablet (Bi­o­far­ma); Ak­lo­virTab­let: 200 mgx25 tab­let (İl­san); Asiviral Tab­let: 200 mgx25 tab­let (Terra); Her­no­virTab­let: 200 mgx25 tab­let, 800mgx25 tablet (No­bel); Silovir Tablet: 200 mgx25 tablet (Eczacıbaşı); Zo­vi­rax Tab­let:200 mgx25 tab­let (GSK).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pes Ge­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lıkso­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex (mu­ko­ku­ta­nöz) en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ya da en­fek­si­yonve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­da bu­lu­nan ço­cuk­la­rın Va­ri­cel­lazos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görüle­bilir.

Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­niar­tı­rır.

Doz Önerisi:Virosil Krem: 3 sa­at­te bir, gün­de 6 kez, 7 gün uy­gu­la­nır. Te­da­vi­ye,be­lir­ti­ler gö­rül­dük­ten son­ra ola­bil­di­ğin­ce ça­buk baş­lan­ma­lı­dır. Virosil Tab­let:200 mg: İlk ge­ni­tal her­pes en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­si için öne­ri­len eriş­kin do­za­jı (uy­ku sa­at­le­ri dı­şın­da) 4sa­at­te bir 200 mg’dir (gün­de 5 kez 200 mg). Te­da­vi sü­re­si 7-10 gün ve­yakli­nik iyi­leş­me olu­şun­ca­ya ka­dar­dır. 800 mg: Akut her­pes zos­ter en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­si için öne­ri­len doz, her 4 sa­at­te bir ve gün­de 5 kez 800 mg’dir(top­lam gün­lük doz 4 g). Te­da­vi sü­re­si, ter­ci­hen dö­kün­tü­le­rin baş­lan­gı­cın­danhe­men son­ra ol­mak üze­re, 7-10 gün­dür.

Virosil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki