TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vis­ken Tab­let      No­var­tisPhar­ma

Pin­do­lol

Ambalaj: 5 mgx30 tablet.

End.:Ar­te­ri­yelhi­per­tan­si­yon, an­ji­na pek­to­ris, si­nüs ve at­ri­yal ta­şi­kar­di, pa­rok­sis­malta­şi­kar­di, at­ri­yal flu­tter ve­ya fib­ri­las­yo­na bağ­lı ta­şi­kar­di,sup­ra­vent­ri­kü­ler ve vent­ri­kü­ler eks­tra­sis­tol­ler, ilaç­la­ra bağ­lıeks­tra­sis­tol­ler (di­ji­ta­lis) ve hi­per­ki­ne­tik kalp send­ro­mun­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Di­ji­ta­leya­nıt ver­me­yen kalp yet­mez­li­ği, kor pul­mo­na­le, ile­ri de­re­ce­de bra­di­kar­di,2. ve 3. de­re­ce AV blo­ku ve bron­şi­yal as­tım­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Açık ve­ya la­tent kalp yet­mez­li­ğin­de b-blo­ker te­da­vi­sin­den ön­ce di­ji­ta­li­zas­yonya­pıl­ma­lı­dır. Fe­ok­ro­mo­si­to­ma­da b-blo­kerher za­man bir a-blo­ker ile bir­lik­tekul­la­nıl­ma­lı­dır. Mev­cut pe­ri­fe­rik do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı na­dir deol­sa pin­do­lol ile ağır­la­şa­bi­lir. An­ti­di­ya­be­tik ilaç alan has­ta­lar­dab-blo­ker­ler kul­la­nı­r­ken dik­katedil­me­li­dir. Uzun sü­re­li per­hiz so­nun­da hi­pog­li­se­mi ar­ta­bi­lir vesemp­tom­la­rın­dan ta­şi­kar­di b-blo­ker­lemas­ke­le­nir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kli­nik de­ne­yimaz­dır. An­ne sü­tü­ne az da ol­sa ge­çer, an­cak ço­cuk­la il­gi­li is­ten­me­yenet­ki bil­di­ril­me­miş­tir. Kro­nik obs­trük­tif ak­ci­ğer has­ta­lı­ğı ne­de­niy­lebron­kos­paz­ma eği­li­mi olan has­ta­lar­da, ge­nel anes­te­zi sı­ra­sın­da,mev­cut pe­ri­fe­rik do­la­şım bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da, ağır re­nal yet­mez­lik­lerve an­ti­di­ya­be­tik kul­la­nan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yor­gun­luk,baş dön­me­si, bu­lan­tı, mi­de-ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, baş ağ­rı­sı ve uy­kubo­zuk­lu­ğu gi­bi ha­fif ve ge­çi­ci yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi­yikes­me­yi ge­rek­ti­ren de­ri re­ak­si­yon­la­rı ve psi­şik semp­tom­lar (dep­res­yon,ha­lü­si­nas­yon) çok na­dir gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Be­ra­berkul­la­nım­da kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­nin IV uy­gu­la­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Oral uy­gu­la­ma­da özel­lik­le ve­ra­pa­mil ti­pi kal­si­yum an­ta­go­nis­tiy­lekul­la­nı­la­cak­sa has­ta dik­kat­le iz­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, ar­ter­yel hi­per­tan­si­yon­da sa­bah­la­rıtek doz ha­lin­de 5-15 mg ve­ya 5 mg’lik doz­la­ra bö­lün­müş ola­rak 2-3 ke­re­dealı­nır. Mak­si­mum tek ve­ya bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 45 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir.An­ji­na pek­to­ris ve kar­di­yak arit­mi­ler­de alı­na­cak ya­nı­ta bağ­lı ola­rakgün­lük bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 10-15 mg alın­ma­lı­dır. Hi­per­ki­ne­tikkalp send­ro­mun­da gün­de 7.5 ile 20 mg’dir.

Visken adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki