TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vista­ril Kap­sülPfi­zer

Hid­rok­si­zi­n klor­hid­rat

Ambalaj: 25 mgx25 kapsül.

End.:Psi­ko­nö­roz­la­rabağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­ninor­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­rabağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır.Se­da­tif ola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır.Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­laanal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için,deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­roliçin kul­la­nı­la­bi­lir. Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­bergö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­daya­rar­lı olur.

Kontr.E.:Hid­rok­si­zi­nekar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da ve in­ter­mit­tant akut por­fi­ri­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kon­vül­si­yon po­tan­si­ye­li yük­sek has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ne­de­niy­ledar açı­lı glo­kom, üri­ner re­tan­si­yon ris­ki olan pros­tat hi­pert­ro­fi­le­ri,pa­ra­li­tik ile­us ve myas­te­nia gra­vi­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Mo­tor­luta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç kul­la­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sıöne­ril­mez.

Yan E.:Yan et­ki­lerge­nel­lik­le na­dir gö­rü­lüp, en sık olan­la­rı uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur.Bu­lan­tı,kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­teve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­nebağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon, ako­mo­das­yonbo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Nar­ko­tik ve nar­ko­tik ol­ma­yananal­je­zik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tran­ki­li­zan ve hip­no­tik­ler gi­bi SSSdep­re­san­la­rı ve­ya al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da hid­rok­si­zi­ninpo­tan­si­ya­li­ze edi­ci et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı ve bi­rey­seldoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya an­ti­ko­li­ner­jiket­kin­liği bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Hid­rok­si­zin, fe­ni­to­inin an­ti­kon­vül­san et­ki­nl­i­ği­ni ve ad­re­na­li­ninpre­sör et­ki­si­ni azal­tır.

Doz Önerisi: Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğinsemp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te göz­lem­le­nen or­ga­nik has­ta­lıkdu­rum­la­rın­da­ki yar­dım­cı te­da­vi­de: Eriş­kin­le­re gün­de 4 kere 50-100mg; 6 ay-6 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 50 mg ve6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 50-100 mg.Al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar­da­kipru­rit ve his­ta­min ara­cı­lığıy­la olu­şan pru­rit te­da­vi­sin­de: Eriş­kin­le­regün­de 3-4 kere 25 mg, 6 ay-6 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra bö­lün­müş doz­lar ha­lin­degün­de 50 mg, 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de50-100 mg. Pre­me­di­kas­yon için ve­ya ge­nel anes­te­zi­yi ta­ki­ben se­da­tifola­rak: Eriş­kin­le­re 50-100 mg, ço­cuk­la­ra 0.6 mg/kg.

Vistaril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki